Documenten feed

Feed

Besluitenlijst procedurevergadering cie. KR d.d. 23 mei 2024

donderdag 23 mei 2024

…het BES-fonds (H) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties … samenhangende met de Voorjaarsnota) - 36550-IV Besluit: Inbreng feitelijke vragen reeds geleverd op vrijdag 17 mei 2024. 2 5. Agendapunt: Voorjaarsnota 2024 en onderzoek…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Besluitenlijst OCW-procedurevergadering d.d. 23 mei 2024

donderdag 23 mei 2024

…Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H … Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 36550-VIII Besluit: Niet controversieel verklaren. Besluit: Inbrengdatum…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Procedurevergadering commissie voor Koninkrijksrelaties

donderdag 23 mei 2024

…Geen op- of aanmerkingen. Dan gaan we door naar agenda punt vijf. Voorjaarsnota 2024 en onderzoek eilandelijke taken en middelen Caribisch Nederland … Nederland. Het voorstel is deze te betrekken bij het plenair debat over de voorjaarsnota van 4 juni 2024. Ik zie de leden knikken. Agenda punt 6. Derde periodiek…


Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024

donderdag 23 mei 2024

….. dat de Russische agressie niet zal stoppen bij Oekraïne. In de voorjaarsnota kondigde het demissionaire kabinet uitbreiding van de steun van Oekraïne … de minister dat de 1 miljard aan militaire steun van dit jaar uit de voorjaarsnota voldoende is? Voorzitter, ik heb het rapport zelf nog niet gelezen…


Procedurevergadering commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

donderdag 23 mei 2024

…Wetenschappen voor het jaar 2024. Dat is een wijziging samenhangende met de voorjaarsnota. Wens iemand van de commissie dit controversieel te verklaren? Dat…


Tweede Kamer, 76e vergadering

donderdag 23 mei 2024

…koopkrachtmaatregelen die we vorig jaar op Prinsjesdag of dit voorjaar bij de Voorjaarsnota hebben genomen. We kijken daarbij echt met de drie departementen, maar…


Voorstel van de leden Sneller, Grinwis en Van der Lee om de minister van Financiën te vragen om een verschillenanalyse n.a.v. de CPB-doorrekening van het hoofdlijnenakkoord

woensdag 22 mei 2024

…‘hoofdlijnenakkoord’ een verschillenanalyse maken tussen de stand bij de voorjaarsnota en de doorrekening van het CPB? Kunt u daarbij aangeven welke verschillen…


Aan bewindspersoon - reactie vragen inbreng fv Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

woensdag 22 mei 2024

…Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Ons kenmerk: 36550-V/2024D20524 Geachte mevrouw Bruins Slot, Hierbij … Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)fl. Ik verzoek u uw reactie uiterlijk vrijdag 31 mei 2024 aan de Kamer…


Antwoord op vragen van de leden Stultiens, Maatoug en Dijk over belastingontwijking door de rijkste vrouw van Nederland

woensdag 22 mei 2024

…bijlage 10 van de Voorjaarsnota. Dit betreft de lijst met opmerkelijke belastingconstructies die jaarlijks als bijlage bij de Voorjaarsnota wordt opgenomen…


Conceptverslag Gevangeniswezen en tbs

woensdag 22 mei 2024

…amendement van collega Wilders en ondergetekende, dat ook verwerkt is in de Voorjaarsnota, waarvoor dank. Het heeft tot wat ophef geleid. De Kamer zou geen historisch … zorg. Deze problemen worden daardoor nog groter. Jawel, minister, in de Voorjaarsnota staan tientallen miljoenen euro's minder. De SP vindt dat onbegrijpelijk…


Amendement van het lid Inge van Dijk c.s. 36550-XVI-5 over middelen voor BOSA

woensdag 22 mei 2024

…Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 5 AMENDEMENT VAN het lid Inge van dijk c.s. Ontvangen 22 mei 2024 … inmiddels voor het gehele jaar uitgeput. Het kabinet stelt weliswaar met de Voorjaarsnota voor om 22 miljoen euro uit de komende drie jaar naar 2024 te halen,…


Wijziging van de Mediawet 2008 door verlaging van de rijksmediabijdrage

woensdag 22 mei 2024

…Algemeen deel Als bijdrage aan de Rijksbrede dekkingsopgave is bij de Voorjaarsnota 2023 1 besloten om de rijksmediabijdrage met ingang van 24,3 miljoen … miljoen. 13 miljoen met ingang van 2029. Daaraan gekoppeld is in de Voorjaarsnota 2023 het voornemen opgenomen om de landelijke publieke mediadienst de ruimte…


36449 Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Wet banenafspraak

dinsdag 21 mei 2024

…Voor 2024 is de omvang van het besparingsverlies 30 miljoen euro. In de Voorjaarsnota 2024 is dekking voor het besparingsverlies bij hoge uitzondering en eenmalig…


Analyse hoofdlijnenakkoord 2025-2028

dinsdag 21 mei 2024

…is ook de economische doorwerking bepaald van de besluitvorming in de Voorjaarsnota 2024 . Het resultere nde beeld is het basispad dat in deze notitie is … (2024), B udgettaire analyse Voorjaarsnota 2024 ( link ). In de bijlage hiervan wo rden de verschillen met de Voorjaarsnota 2024 toegelicht, waaronder het…


Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

dinsdag 21 mei 2024

…dat wij twee WGO's hebben staan en volgens mij wil een WGO voor de voorjaarsnota hebben, maar over het jaarverslag hebben we niet per se een WGO met … agendapunt. Maar het WGO-slotwet, kunnen we dat dan toevoegen aan het WGO-voorjaarsnota? Want volgens mij is één WGO dan wel voldoende, in ieder geval voor…


Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk

dinsdag 21 mei 2024

…daaraan bij. We hebben de intentie om als onderdeel van de afweging bij de voorjaarsnota 2019 een stap te zetten en extra middelen die in de rijksbegroting beschikbaar … vast, waaruit volgde dat Defensie er, inclusief extra middelen uit de Voorjaarsnota, vanaf 2022 structureel € 411 miljoen ontvangt en eenmalig extra middelen…


Procedures en brieven commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

dinsdag 21 mei 2024

…ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenhang met de voorjaarsnota, dus de betorenbegroting. Het voorstel is daar betrekkend bij de verdere…


Tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs (CD 16/5) (ongecorrigeerd)

dinsdag 21 mei 2024

…cellencapaciteit in Vught heeft aangenomen en de regering deze in de Voorjaarsnota 2024 verwerkt heeft; constaterende dat het in gebruik nemen van de oude…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie SZW op 21 mei 2024

dinsdag 21 mei 2024

…Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid … Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 36550-XV Besluit: Centraal vastgestelde datum voor de inbreng voor…


36483 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Tweede tranche wijziging Wet publieke gezondheid

dinsdag 21 mei 2024

…coalitieakkoordmiddelen voor standaardisatie van gegevensuitwisseling. In de voorjaarsnota 2024 zijn financiële middelen voor 2024 beschikbaar gesteld en in aanloop…


Tweede Kamer, 74e vergadering

dinsdag 21 mei 2024

…cellencapaciteit in Vught heeft aangenomen en de regering deze in de Voorjaarsnota 2024 verwerkt heeft; constaterende dat het in gebruik nemen van de oude…


Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief (Kamerstuk 32140-180)

dinsdag 21 mei 2024

…een lijst van opmerkelijke belastingconstructies als bijlage bij de Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer te sturen. Hierover is bij de Algemene Financiële … Grinwis en Maâtoug aangenomen.44 Bij Voorjaarsnota 2023 is deze lijst voor het eerst toegevoegd en onlangs bij Voorjaarsnota 2024 is de tweede editie verschenen…


Lijst van vragen inzake de Voorjaarsnota 2024 (Kamerstuk 36550-1)

dinsdag 21 mei 2024

…36550 Voorjaarsnota 2024 nr. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld .... De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen voorgelegd aan … minister van Financiën over de brief van 15 april 2024 inzake over de Voorjaarsnota 2024 (Kamerstuk 36550, nr. 1). De minister heeft deze vragen beantwoord…


Justitiële Inrichtingen; Motie; Motie van de leden Ellian en Wilders over de ebi in Vught uitbreiden zodat vergaande compartimentering mogelijk is

dinsdag 21 mei 2024

…cellencapaciteit in Vught heeft aangenomen en de regering deze in de Voorjaarsnota 2024 verwerkt heeft; constaterende dat het in gebruik nemen van de oude…


Verslag houdende een lijst van vragen inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)(Kamerstuk 36550-VIII)

vrijdag 17 mei 2024

…Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) nr. Verslag houdende een lijst van vragen Vastgesteld (wordt door griffie … Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen in…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten