7
mrt

Procedurevergadering

donderdag 7 maart 2024


1. Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 7-3-2024

2. Brievenlijst particulieren

3. Brievenlijst organisaties

4. Reactie op de Motie van het lid Van Zanten c.s. over geen subsidiebeleid voor inclusie en diversiteit met een dwingend karakter en een evenredigere verdeling van cultuursubsidies over Nederland (Kamerstuk 36410-VIII-82)

5. Afschrift brief aan de Raad voor Cultuur over adviesaanvraag beoordeling basisinfrastructuur 2025-2028

6. Journalistieke alliantie RPO en NLPO

7. Afschrift brief aan de Congregatie van de Heilige Geest inzake het Afrikamuseum

8. Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over het plan ‘Vertel het hele Verhaal’ Nationaal Slavernijmuseum

9. Bestuursconvenant duurzame samenwerking Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Regionale Historische Centra en de positie van Regionaal Historisch Centrum Tresoar

10. Verslag schriftelijk overleg commissie over het voornemen tot oprichting van de Stichting Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving (hierna: NEWS) (Kamerstuk 36472-1)

11. Beleidsreactie op eindadvies Platform Perspectief Jongeren

12. Rapportage verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten

13. Selectie in het hbo en wo

14. Uitstel beantwoording Verslag inzake Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 20##) (Kamerstuk 36478-5)

15. Uitvoering van de motie van het lid Teunissen c.s. over een jaarlijks toenemend deel van het onderzoeksbudget voor het BPRC oormerken voor proefdiervrij onderzoek (Kamerstuk 36410-VIII-96)

16. Vierlandenoverleg OCW november 2023

17. Voortgang Einstein Telescope

18. Lijst van vragen en antwoorden over het Interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) mbo: Samen gericht opleiden voor wendbare vakmensen (Kamerstuk 31524-590)

19. Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘PNN Monitor International Scholarship PhD Candidates’ van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN)

20. Verslag van een schriftelijk overleg over het sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten (Kamerstuk 31288-1077)

21. Toestemming voor deelname van de directeur Kennis van de Inspectie van het Onderwijs aan het rondetafelgesprek Leesvaardigheid

22. Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs

23. Nulmeting ‘nee, tenzij’ afspraak mobiele telefoons in het voortgezet onderwijs

24. Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland over de borging en financiering van de onderwijsroute

25. Voorhang subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025

26. Voorhang subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden 2024

27. Reactie op verzoek commissie over twee burgerbrieven over de vermeende dreigende sluiting van de W.J. Driessensschool te Grootschermer in de gemeente Alkmaar

28. Reactie op verzoek commissie over verzending voortgangsbrief over passend onderwijs

29. Ongepland commissiedebat Onderwijs en zorg

30. Reactie op de motie van het lid Pijpelink c.s. over het onderzoek naar de juridische haalbaarheid van het afschaffen dan wel limiteren van de vrijwillige ouderbijdrage in het p.o. en vo snel uitvoeren (Kamerstuk 36410-VIII-61) en op de motie van de leden Van Zanten en Stoffer over een deel van het budget voor kansengelijkheid inzetten voor de verbetering van de onderwijskwaliteit (Kamerstuk 36410-VIII-80)

31. Reactie op de motie van de leden Paternotte en Stoffer over het verleggen van de focus naar bewezen effectief leesonderwijs met kennisrijke teksten (Kamerstuk 36410-VIII-70)

32. Voortgang Sterk Techniekonderwijs

33. Voorhangbrief Sterk Techniekonderwijs 2025-2029

34. Lijst van vragen en antwoorden over de Lerarenstrategie december 2023 (Kamerstuk 27923-460)

35. Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie op commissiebrief met verzoek om reactie op brieven m.b.t. een Deltaplan lerarentekort (Kamerstuk 27923-462)

36. Verslag van de informele EPSCO-Raad voor het onderdeel sociaal beleid van 24 november 2023

37. Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele OJCS-Raad 29 februari en 1 maart Brussel (onderwijs)

38. Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Informele EPSCO-Raad Gendergelijkheid 27 februari 2024

39. Afschrift brief Onderwijsraad aan minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies over wetsvoorstel Wet internationalisering in balans

40. Aanbod RvC voor toelichting op advies 'Toegang tot cultuur. Op weg naar een nieuw bestel in 2029'

41. Rapport 'Op weg naar gelijke kansen in het middelbaar beroepsonderwijs. Deel 2: Wat zeggen data en praktijk?'

42. Schema behandeling Staat van het Onderwijs 2024

43. Vooraankondiging Nederlands-Vlaamse Onderwijstop 2024 “Vertrouwde recepten, nieuwe ingrediënten: terug naar toponderwijs”

44. Herhaald aanbod MBO Raad voor presentatie over nieuwste benchmark mbo

45. Overzicht geplande activiteiten (ter informatie)

46. Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

47. Aanhangige wetgeving OCW (exclusief initiatiefwetgeving)

48. Dossiers (ter informatie)

49. Debatten, dertigledendebatten en tweeminutendebatten op OCW-terrein