12
mrt

Procedures en brieven SZW

dinsdag 12 maart 2024


1. Overzicht verzoeken bij commissieregeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2024.

2. Brievenlijst particulieren

3. Brievenlijst organisaties

4. 36458 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen

5. 36446 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten)

6. Anticiperen wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet

7. Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang

8. Onderzoek Kansengelijkheid in selectie en assessment

9. Eindrapport Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS)

10. Kabinetsreactie op het literatuuronderzoek De Menselijke Maat

11. Hoofdlijnenbrief SZW - opgave Oekraïne

12. Advies van Adviescollege ICT-toetsing programma Modernisering AA van de Sociale Verzekeringsbank

13. Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024

14. Fiche: Herziening Richtlijn Europese Ondernemingsraden

15. Antwoorden op vragen commissie over de Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB van 11-12 maart 2024 (Kamerstuk 21501-31-739)

16. Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 8 maart 2024 )

17. Ongeplande activiteiten

18. Geplande activiteiten t/m mei 2024

19. Uitkomst emailinventarisatie - deelname aan het gesprek met de SER over het advies 'Balans in maatschappelijk verlof' op donderdag 14 maart 2024

20. Uitkomst emailinventarisatie - deelname aan het gesprek met de SER over het advies 'Gezond opgroeien, wonen en werken' op donderdag 14 maart 2024

21. Uitkomst e-mailinventarisatie deelname aan technische briefing Inburgering en integratie op 6 maart 2024

22. Uitkomst e-mailinventarisatie deelname aan werkbezoek Stedelijk Museum Schiedam voor tentoonstelling 'Uit armoede' op vrijdag 5 april 2024, van 10.30-12.30 uur