13
mrt

Procedurevergadering commissie LNV

woensdag 13 maart 2024


1. Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

2. Brieven van particulieren

3. Brieven van organisaties

4. Informatie Platform Slappe Bodem en Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen n.a.v. gesprek/informatiebijeenkomst over bodemdaling en funderingen d.d. 29 januari 2024

5. Kennismaking Raad van State

6. Verslag Landbouw- en Visserijraad 26 februari 2024

7. Gecombineerde opgave 2024, ecoregeling en GLB-tarieven

8. Ontwikkelingen mestmarkt

9. Departementaal Financieel Overzicht 2024-2028 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

10. Blauwtong: stand van zaken februari 2024

11. Rapport Verkenning en strategisch advies HCU

12. Rapport ‘De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband’

13. Duurzaam voedselbeleid

14. Antwoord op vragen commissie over Voorstel voor verschillende maatregelen tegen bijtincidenten door honden (Kamerstuk 28286-1322)

15. Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van brandveiligheidsvoorschriften (Kamerstuk 28286-1325)

16. Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 26 februari 2024 (tweede deel) (Kamerstuk 21501-32-1617)

17. Impact Assessment Europese Natuurherstelverordening

18. Appreciatie ex ante evaluatie NPLG

19. RIVM Kennisupdate 'Ammoniak van Zee'

20. Publicatie rapportages in het kader van het Programma stikstofreductie en natuurverbetering

21. Beleidsreactie op evaluatie Exotenverordening en IPBES-rapport over invasieve exoten

22. Eindverslag verkenning naar alternatieven voor de KDW in de wet

23. Kabinetsreactie op de Agenda Natuurinclusief 2.0

24. Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

25. Mandaatnotitie EU-rapporteurschap verordening Nieuwe Genomische Technieken

26. Overzicht activiteiten

27. Voorgenomen invulling regelgeving dierwaardige veehouderij

28. Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening

29. Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening