Disclaimer: deze transcriptie is geautomatiseerd omgezet vanuit audio en dus geen officieel verslag. Om de transcripties verder te verbeteren wordt constant gewerkt aan optimalisatie van de techniek en het intrainen van namen, afkortingen en termen. Suggesties hiervoor kunnen worden gemaild naar info@1848.nl.

Mensenhandel en prostitutie

[0:00:00] Te gaan beginnen. Dames en heren, goedemorgen, ik open deze vergadering van de vaste commissie voor justitie en veiligheid. Ik heet u van harte welkom. De staatsssecretaris van justitie en veiligheid en uiteraard zijn onder steunen in andere in de zaal kijkers thuis geinteresseerden. Mijn collega's heet ik

[0:00:23] welkom.

[0:00:25] We hebben een spreektijd van vier minuten per lid

[0:00:29] onderwerp is mensenhandel en prostitutie. Ik begrijp dat volgens mij al deze leden, die aanwezig zijn ook een werkbezoek aan het verenigd koninkrijk hebben afgelegd in het kader van wat we vandaag bespreken en ik begrijp dat de staatssecretaris ook nog naar het verenigd koninkrijk. Ik kijk gaat

[0:00:48] en ik verwacht nog een enkel

[0:00:51] lid dat zo meteen misschien nog zal kijken. Twee zelfs kijk, er is warme belangstelling voor dit onderwerp. Ik stel voor dat we afspreken het twee interrupties om daarmee te beginnen. Laten we even kijken hoe het loopt nog geen lid. Dan zijn we compleet denk ik. Stel ik even alle leden meteen vol. Mevrouw mutluer namens de pvda meneer verkuijlen namens de vvd mevrouw podt d zesenzestig mevrouw kuik cda meneer van der staaij sgp en mevrouw bikker christenunie allen welkom. Ik stel voor dat we snel van start gaan met mevrouw moet je aan u het woord voor uw eerste termijn.

[0:01:33] Dankuwel. Voorzitter, een beetje gek om omdat wij het commissiedebat gaan beginnen en er staat maar één stuk op de agenda. Dat is een bloemlezing en er ligt nog geen actieplan en tegelijk wil ik ook mijn dank en waardering uitspreken voor die bloemlezing, omdat het ons iets meer inzicht in de problematiek verschaft en oplossingen richting aangeeft aangaande mensenhandel waar we het samen over moeten hebben

[0:01:56] de chocolade van te maken, want ik vind het alleen maar goed dat er zoveel organisaties met verschillende ervaringen aan tafel hebben gezeten. Maar het voelt een beetje als een poolse landdag en ik ben ook benieuwd naar de uitwerking van die bloemlezing en mijn vraag is manier met actieplan verwachten.

[0:02:11] Ik begrijp dit dat dit commissiedebat

[0:02:15] ook wordt aangegrepen door ons om de lessen die we in engeland hebben opgedaan, want vier van deze collega's die hier ook zitten. We zijn met z'n vijven naar engeland geweest en gekeken hoe zij daar mensenhandel aanpakken. Ik was zelf heel erg onder de

[0:02:31] werk van hun mulder s leveren die waarin maatregelen staan over hoe moderne slavernij in de breedste zin van het woord en mensenhandel moet worden aangepakt

[0:02:40] en hun framework om potentiële slachtoffers te identificeren en door te wijzen en ervoor te zorgen dat zij de juiste ondersteuning krijgen en ze hadden ook een moeder een slepende dictum kerk komt trekt maar bij de overheid slachtoffers, huisvesting, tolken financiële ondersteuning en andere hulp aanbiedt. Ik weet dat de staatssecretaris nog een werkbezoek moet brengen aan engeland. Ik ben heel benieuwd wat je gaat ophalen en welke best practice dat hij gaat meenemen dan wel in het actieplan gaat opnemen en ik hoop dat hij na zijn werkbezoek ons daar ook over informeren. Want ik hoop dat die net zo onder de indruk raakt van wat we daar hebben gezien dat hij als wij

[0:03:19] met baart me ook zorgen dat bezoek. Voorzitter, want in tegenstelling tot engeland, waar de aanpak van mensenhandel meer gecentraliseerd is, zijn mij in mijn beleving nog wat versnipperd bezig en het is

[0:03:30] dat we nu interne departementale te werk zullen gaan. Maar mijn eerste zorg is goed dat aanpak uiteindelijk ook lokaal gaat landen waar de uiteindelijke uitvoering moet plaatsvinden, want ik heb in de praktijk gezien hoe ingewikkeld dat is en ik heb me daar eerst eerder over geuit. Ik maak me zorgen, want dit is geen vanzelfsprekendheid. Voorzitter, dat de zorg. De gemeente politie en alle andere partijen bij elkaar gaan zitten om samen te bespreken hoe ze het aankunnen vliegen en als er al vanuit verschillende ministeries, maar ook de verantwoord geen duidelijk en gezamenlijke plan komt over financiën, over verantwoording overcapaciteit over informatie, deling over visie. Dan ga je het lokaal ook niet goed uit te voeren. Daarom ben ik het ook eens met de nationaal rapporteur die zegt dat het belangrijk is dat duidelijk wordt wat de rol van alle partners wordt die onderdeel maken van de keten.

[0:04:18] Voorzitter, ik wil nog drie punten aankaarten in mijn laatste anderhalve minuut allereerst onderwijs. Ik sluit me volledig aan bij de aanbevelingen die zijn gedaan door andere partijen zeker aan rode kruis dat er nog veel winst te behalen is als er meer aandacht voor preventie komt en bewustwording van mensenhandel op scholen.

[0:04:35] Ik heb zelf ook die meiden gesproken die op die wachtlijst staan. Ik heb het hier over middelbare scholieren.

[0:04:40] Onderwijs is belangrijk, maar het onderwerp is nu daar nog te versnipperd en te vrijblijvend. Ik mis gewoon ocw op dit onderdeel

[0:04:48] en ik mis de combinatie met het plan van mariette hamer over grensoverschrijdend gedrag. Wat de volgende week gaan bespreken omdat daar ook een element voor onderwijs zit en het hangt kan met elkaar samenhangen. Dus misschien kan de minister daar ook even op reflecteren dan het punt over aangiftebereidheid doordat erkenning als slachtoffer van mensenhandel is gekoppeld aan het

[0:05:09] opsporingsonderzoek naar de dader is hulp en bescherming van het slachtoffer niet onvoorwaardelijk, maar afhankelijk van medewerking aan het politieonderzoek is de staatsssecretaris is mijn bereid is mijn vraag bereid om deze twee zaken te ontkoppelen.

[0:05:24] Ik ben heel erg positief over de werkwijze van de pilot met onder andere de veiligheidscoördinator. Richard psycholoog. Daar zag ik ook parallellen met engeland. De netbeheerder programma waar zij werken met specialisten die worden ingebed in politie teams om slachtoffers te ondersteunen meer nazorg te bieden. De pallets wordt uitgebreid. Maar ik zou het graag een structurele plek zie zien gekoppeld aan de best practice is wat wij in engeland hebben gezien en ik ga afronden. Voorzitter, de mooie inzichten die we samen in engeland hebben opgedaan. Laat dat niet snel op de achtergrond verdwijnen en laten we die voorbeelden vertalen naar onze aanpak. Ik hoop dat ik daar de stek thuis aan mijn zijde vinden.

[0:06:07] Halve minuut overtijd

[0:06:10] in een goede bui verkuijlen aan u het woord voor uw eerste termijn.

[0:06:15] Dankuwel. Voorzitter, ik zal proberen binnen die vier minuten netjes te blijven je eigenlijk is de timing wat ongelukkig van het debat, omdat we natuurlijk net zitten voor de modernisering en ook voor de wet regeling sekswerk,

[0:06:29] maar dit onderwerp vraagt het altijd en overal om het erover te hebben gezien. Alleen al de slachtoffers die erachter weg komen

[0:06:35] en we zijn natuurlijk allemaal in afwachting van het zoals het in de wandelgangen heet het scherp bezwaar tegen mensenhandel dat deze staatssecretarissen aan het smeden is en ik ben blij dat in ieder geval helm bevestigd heeft dat er een straf verzwaring grond wordt opgenomen voor mensen in een kwetsbare positie, waaronder met name ook licht, verstandelijk beperkten slachtoffers. Voorzitter, het over ons engeland bezoek zal ik niet te lang uitwijden. Dat heeft mevrouw er uitvoerig en goed gedaan. Ik sluit me helemaal aan bij de pilot die geweest over aangifte bereidheid met de politie psycholoog en ook de veiligheidscoördinator commissie heeft opgeroepen om te verlengen. Ik ik zou die dat appel ook willen doen, maar tegelijkertijd heeft de nationaal rapporteur ook gezegd van. Er zijn wel een aantal. Er zijn wel heel veel mensen rond de slachtoffer nu en moeten we een aantal functies niet bij elkaar brengen, zoals die veiligheidscoördinator in de zorgcoördinator. Ik hoor graag wat de staatsssecretaris daarvan vindt. Voorzitter, criminele uitbuiting. We hebben daar een motie ingediend, samen met kuiken, mevrouw bikker, en ik vind de antwoorden die we daarover gehad hebben waar het kabinet mee bezig is om uitvoering te geven, vind ik af en toe wat zacht

[0:07:45] en als we met elkaar constateren dat aan de poorten van scholen ronselaars staan om naar leerlingen te ronselen. Om strafbare feiten te plegen, wil ik wel eens weten hoe vaak is nu in het afgelopen jaar criminele uitbuiting daadwerkelijk ten laste gelegd. Want daar gaat het uiteindelijk om dat we die uitbuiters pakken en laat ik ook even weghalen. De vorige keer hebben in de in het vorige debat daar eventjes wat langer over doorgesproken als het ging over als het na zware delicten zijn neemt natuurlijk niet. Dan is het dan moet je niet uitgaan van wat de straffeloosheid is als je volwassen. Er ligt delicten pleegt als je laten ronselen om met explosieven aanslagen te plegen. Dat zijn volwassen delicten en bij volwassen delicten oren gewoon volwassen straffen dat voor de duidelijkheid wat betrekking tot de pakkans.

[0:08:33] Ondertussen administratie aan het doen. Een interruptie van mevrouw bikker.

[0:08:37] Ja. Voorzitter dankuwel en kan ook enorm instemmen met met wat de heer verkuijlen zegt juist ook over de jonge daders die in die criminele uitbuiting belanden. Mijn gedachten zou zijn dat als we het hebben over die groep die er onder drang of dwang komt dat we eigenlijk moeten zorgen dat dat een punishments beginsel voor hen ook in die modernisering

[0:08:56] beland van van de wetgeving waar we nu mee bezig zijn. Hoe kijkt hij ernaar en deelt hij die gedacht

[0:09:02] wanneer verkuijlen.

[0:09:04] Ja voorzitter, ik dank voor voor die vraag van mevrouw bikker. Het nulpunt punishments beginsel is natuurlijk relevant omdat dat samenhangt met het delict zelf.

[0:09:13] Maar ik denk wel dat je er heel genuanceerd naar moet kijken als het gaat om criminele uitbuiting. Ik denk als er willens en wetens het plegen van strafbare feiten bij hoort dan vind ik dat het nam management beginsel in beginsel want het is een beginsel

[0:09:25] en daar hebben we gelukkig hele kundige rechters voor in nederland. Om dat nog eens goed te beoordelen. Maar als er enige sprake zou zijn dat gewoon het simpele feit en dan kom ik bij mijn volgende punt. Voorzitter, als het gaat over de kennis dat je alleen al door een minderjarige te zeggen wil je een pakje wegbrengen. Heb je helemaal geen dwang nodig dat simpele feit is heel weinig bekend op straat en we kampen met een delict wat onder water blijft met een hele lage pakkans en ik zou ook de staatssecretaris willen vragen. Voorzitter, via u om te zorgen dat de kennis over dat delict juist bij de uitvoerings diensten en niet groots en meeslepend over de georganiseerde vormen dat daar veel meer aandacht aan besteed wordt er in tweede.

[0:10:09] Wat mevrouw bikker had nog een vervolgvraag.

[0:10:12] Ja. Voorzitter, dank ook dank voor het antwoord. En natuurlijk als jij met explosieven rondloopt dan dan weet je dondersgoed dat je iets verkeerds aan doen ben en dan is het ook van belang dat we daarin ook handhaven en dat er ook straf opvolgt. Wat mij betreft ook om tot ommekeer te komen, maar niet voor niks, zegt de nationaal rapporteur let wel op dat er ook jongeren zijn die echt onder dwang dingen doen dan moet er nog steeds met z'n aan de slag vind ik dus ik vind het niet alleen maar het is geen route naar straffeloosheid, maar wel een route dat ik denk als jongeren onder dwang iets doen, moeten zorg in onze wetgeving dat we dat op orde hebben een nationaal rapporteur verzoekt om dat dan management beginsel in die zin ook juist te betrekken bij de herziening van de wetgeving. Dus ik ben nog wel even iets preciezer benieuwd naar de gedachten van de heer verkuijlen. Voorzitter, over het advies van de nationaal rapporteur mensenhandel

[0:10:58] die vraag gaat verkuijlen opstaan en gaan we even vijftig seconden wachten tot de bijl

[0:11:05] decibel luidt de start van de plenaire vergadering

[0:11:53] meneer verkuijlen. En.

[0:11:57] Mevrouw bikker via u. Voorzitter, ik denk het punt als het gaat over straffeloosheid. Dat is een punt wat we denk ik ook juist bij de moderne modernisering nogmaals is met elkaar en ik vind het lastig hier wel dat we het hebben over de modernisering van een strafrecht artikel, terwijl de inhoud van het artikel nog niet goed kennen. Dat vind ik wel even lastig. Maar u zult mij aan uw zijde vinden als het gaat over die straffeloosheid zeker voor die naïeve beginnende first offenders zeker. Maar ik zeg wel. Er zitten duidelijke zes uur in voor en daar zijn we het volgens mij ook volstrekt over eens zit geen ligt tussen voorzitter, dat als zware delicten zijn levensduur likte dat dat niet aan de orde zal zijn. Dus ik ga graag verder met met u dat debat daar ook verder over aan. Zodra de heer het gemoderniseerde artikel voor ons liggen. Voorzitter, ik maak mijn betoog af.

[0:12:47] Een tweede voorzitter, als het gaat om de kennis in de opsporing zou ik ook graag in de handhaving zou ik ook heel graag zien

[0:12:53] dat exploitanten en dat is een mogelijkheid die er mogelijkerwijs ligt en daar ook hier hebben we het weer net als net over het gemoderniseerde artikel over de wet regeling sekswerk om daarin toch iets meer kwaliteitseisen neer te leggen voor exploitanten en als inderdaad het grote gevaar is van sekswerk die seksuele uitbuiting zou er dan niet alle sex exploitanten verplicht een cursus mensenhandel moeten volgen. Voorzitter, een belangrijk element om te voorkomen dat we opnieuw.

[0:13:29] Dus.

[0:13:31] Oké goed ideeën.

[0:13:37] Dank u. Voorzitter. Ja nee ik. Het doet mij deugd dat het leidt tot een levendige discussie, maar tweede punt wat ik wilde maken. Hierover is recidive en met name het voorkomen dat mensen opnieuw slachtoffer worden en we zien dat de daders, met name van seksuele uitbuiting, dat de herhaling. Vandaar de schappen hoog is. Tegelijkertijd hebben we gezien dat de nationaal rapporteur heeft gezien.

[0:13:58] Verleerd,

[0:13:59] Dat slechts in een derde van alle gevallen erg gespecialiseerd reclassering toezicht is en ik wil van de staatssecretaris worden of dat dan niet mogelijk is voor alle alle daders van seksuele uitbuiting en voorzitter dan rond ik af

[0:14:13] en dat gaat over de rechtspositie van sekswerkers hebben we hier al vaker hebben het daarover gehad. Ook in verhouding tot de wet regulering sekswerk

[0:14:21] en ik weet dat de staatsssecretaris voorzitter zich inzet om ook te vergroten, maar er is nu een prachtige initiatief vanuit de nederlandse vereniging van banken gaande om te zorgen dat er een baasjes rekening komt voor sekswerkers en exploitanten en mijn verzoek is az is de staatsssecretaris. Nou daarbij betrokken en ziet hij een mogelijkheid om een extra stimulans nog aan de nederlandse vereniging van banken af te geven middels een brief of anderszins om die beweging te stimuleren. Ik dankuwel, voorzitter,

[0:14:50] U bedankt,

[0:14:51] mevrouw podt.

[0:14:52] Ja. Dankuwel. Voorzitter, ik ben behoorlijk verkouden. Dus ik ga even proberen of dit allemaal goed. Wens u beterschap dankuwel. Voorzitter, het werd al even gezegd wij hebben onlangs met deze een deel van deze commissie een bezoek gebracht aan londen waar we hebben mogen leren van de britse aanpak van mensenhandel en uitbuiting.

[0:15:10] En net als mijn voorgangers was ik zeer onder de indruk van iedereen die we daar hebben gesproken die zich inzet om slachtofferschap te voorkomen, slachtoffers te helpen en daders aan te pakken

[0:15:20] en ik zou vandaag graag twee voorbeelden uitlichten die volgens d zesenzestig ook in nederland goed zouden werken.

[0:15:27] Voorzitter, de samenwerking tussen de organisatie justus in care en de politie was voor mij zo'n voorbeeld

[0:15:33] met zogenaamde victims navigators ondergebracht bij de politie kunnen slachtoffers van mensenhandel worden bijgestaan,

[0:15:39] en daarnaast hebben deze mensen doorzettingsmacht om basale behoeften voor slachtoffers te kunnen regelen, denken aan een bankrekening of een telefoonabonnement en soms ook huisvesting en ze kunnen niet alleen praktische hulp bieden, maar krijgen daardoor ook veel vertrouwen van de slachtoffers en doordat vertrouwen en omdat ze al vanaf het eerste onderzoek worden betrokken, kunnen ze het politieonderzoek versterken bijvoorbeeld om dat slachtoffers vaker durven te getuigen

[0:16:02] is de staatssecretaris bereid te onderzoeken of het mogelijk is een dergelijke structuur ook in nederland op te richten

[0:16:08] en voorzitter, de molens leveren effect is de kern van de britse aanpak van mensenhandel en binnen deze wet hebben alle slachtoffers waar dan ook recht op bepaalde voorzieningen, het zogenaamde victims, kerk contract

[0:16:19] van huisvesting tot tolken van juridisch advies, tot transport naar belangrijke afspraken en hulp bij het nadenken over de toekomst.

[0:16:26] In in nederland ligt deze zorg in verspreid over verschillende ngos en deels bij gemeenten en die versnippering leidt in de praktijk tot verschillen. In het recht

[0:16:34] ziet de staatssecretaris mogelijkheden om met soortgelijk beleid de rechten van slachtoffers beter te borgen

[0:16:41] dan voorzitter, de rechtspositie van sekswerkers. Om te beginnen vind ik het ontzettend goed nieuws dat bank.

[0:16:46] Wij zijn momentje. Want ik was pardon, mevrouw met heeft een interruptie.

[0:16:52] Heel fijn ook. Dat laatste onderdeel. Ik denk dat mijn collega's van d zesenzestig, net als ik heb gezien hoe versnipperd onze aanpak is. Daar heb ik vorige keer ook een motie over ingediend van kunnen we niet kijken of er een landelijke systeem. Alle engeland zou ik zeggen over een landelijke aansturing kunnen hebben van gemeente, met als doel een veel effectievere en uniforme aanpak. Die heb ik moeten aanhouden. Die hou ik nog even aan ben natuurlijk ook benieuwd waar de minister mee komt. Maar ben inderdaad ook benieuwd hoe dan. Mijn collega's. Dat ziet in de praktijk hier in nederland. Wat zou de ideale situatie hier zijn.

[0:17:33] De staatssecretarissen is gepromoveerd. Tot minister.

[0:17:35] Dat doen altijd. Dat doe ik altijd.

[0:17:39] Hij wordt er niet warm van merken.

[0:17:41] Mevrouw podt.

[0:17:45] Voorzitter, ik heb me helemaal het begin nog wel als wethouder aangesproken. Dus dat is wat dat betreft gaat het de goede kant op. Zullen we maar zeggen, maar reagerende op collega's betreur ik. Ik ben het zeer met haar eens. Ik zie dat zelf ook en ik zie ook dat dat het werk soms van verschillende instanties ook ingewikkeld maakt. Daar hebben we het ook al eerder over gehad, zowel overigens in deze setting als ook bij sociale zaken waar natuurlijk ook in gesprekken met de arbeids inspectie dat soms een onderdeel van het gesprek is. Dus ik ben zeker. Ik sta zeer open omdat ook verder te verkennen.

[0:18:21] Maar dan ga ik toch even verder met

[0:18:22] de rechtspositie van sekswerkers. Want om te beginnen vind ik het heel goed nieuws dat banken bezig zijn met de optie van basis rekeningen voor sekswerkers. Want ik kan het niet vaak genoeg zeggen voor d zesenzestig is sekswerk gewoon werk en gelden voor sekswerkers dezelfde rechten als voor de andere werkende. Ik weet dat het kabinet stappen zet om de rechtsback positie te verbeteren. Maar daar mag wat mij mijn fractie betreft wel iets meer tempo achter en daarom wil ik heel graag voor de zomer een uitgebreide stand van zaken ontvangen, inclusief de stappen die zijn gezet en die nog worden gezet.

[0:18:54] Voorzitter, ook tijdens de pandemie werd duidelijk dat sekswerkers door de opting in regeling echt een andere positie op de arbeidsmarkt hebben dan veel andere werkenden. Ik citeer uit het rapport sociale zekerheid in crisistijd.

[0:19:05] Uit het onderzoek komt naar voren dat zeventig procent van de sekswerkers in financiële problemen kwam door de coronacrisis en veel sekswerkers in een kwetsbare positie gebracht werden met betrekking tot gezondheid en veiligheid. De verhalen over de toename van geweld tegen sekswerkers in deze periode zijn verschrikkelijk en daarom is het echt van belang dat we dit veel beter regelen

[0:19:24] en het is dan ook goed om te lezen dat de staatssecretaris met zijn collega's van szw en de belastingdienst kijken hoe de knelpunten van de opting in regeling kunnen worden weggenomen

[0:19:32] en kan de staatssecretaris toelichten hoe het daarmee staat. En wanneer kunnen we die maatregelen verwachten?

[0:19:39] En dan? Voorzitter, tenslotte,

[0:19:41] ik vind het zo belangrijk omdat al deze moeilijkheden bijdragen aan de stigmatisering van sekswerkers. Velen van hen voelen zich geen volwaardig onderdeel van onze arbeidsmarkt en maatschappij en dat vind ik verkeerd,

[0:19:51] maar we doen het zelf ook moet. Vandaag hebben we het ook weer over mensenhandel en prostitutie

[0:19:56] in deze commissie en zelfs de raad voor de rechtspraak stelde vragen bij het gebruik van de ouderwetse term prostituee in hun advies over de www ers en daarom zal ik tijdens de procedurevergadering vanmiddag voorstellen om de titel van dit debat in de toekomst te veranderen. Kleine moeite, maar van groot belang

[0:20:11] dankuwel

[0:20:13] mevrouw bikker. Eigenlijk hadden we gezegd twee. Maar goed om omdat u het bent.

[0:20:18] Ik ga ik me echt heel erg aan de spreektijd proberen te houden. Voorzitter,

[0:20:24] vraag is de volgende collega's van d zesenzestig benoemd heel erg zich stigmatisering.

[0:20:32] Ik was onlangs in amsterdam en zag de de mensen in de raamprostitutie

[0:20:38] eigenlijk compleet gestigmatiseerd. Als je ziet hoeveel mensen er over de wallen lopen alleen maar foto's maken grappen makend eigenlijk

[0:20:48] elkaar een beetje uitdagend en zo over een vrouw spreken die daar staat

[0:20:53] en eerlijk gezegd denk ik dan wat nou net doen alsof het een normaal beroep is gaan we zo om met vrouwen in dit land. Ik zou daar heel graag een reactie op hebben van deze

[0:21:01] d zesenzestig mevrouw podt.

[0:21:03] Nou ja, voorzitter, het lijkt me evident dat het zomaar foto's maken van mensen of daar grappen over maken of om daar denigrerend over te spreken. Dat dat wat mij betreft uit den boze is volgens mij moet je dat nooit doen bij niemand en dat maakt mij helemaal niet uit welk beroep iemand heeft en ik denk gewoon inderdaad dat het niet helpt dat wij inderdaad over seks werk of inderdaad inderdaad vaak in de term van prostitutie spreken over mensen. Ik denk ook dat dat niet helpt. Dat zijn twee verschillende dingen

[0:21:33] die allebei niet helpen.

[0:21:37] Nou voor argument steekt mevrouw bikker nog eens.

[0:21:42] Ja voorzitter, maar het punt wat wat ik hier probeer te maken en waar mevrouw podt van d zesenzestig aan voorbijgaat, is dat er daarmee een ander beroep is dat we niet meemaken dat vrouwen waar dan ook zo behandeld worden

[0:21:57] en dat dat een keuze is en of je die keuze moet maken want je gaat niet al die mannen die die daar vanuit weet ik veel waar als toeristen rondlopen allemaal opvoeden dat ze die grapjes niet mogen maken. Of gaat gaat d zesenzestig dat dan wel doen.

[0:22:10] Gaat u dat doen.

[0:22:12] Nou voorzitter ik het met alle respect voor mevrouw bikker. Maar dat is gewoon niet waar. Het is natuurlijk vreselijk dat mensen op deze manier worden bejegend. Maar er zijn heel erg veel plekken. Helaas. In deze samenwerking zijn samenleving waar vrouwen op een bepaalde manier bejegend worden die afschuwelijk is en dat gaan we niet. Dan gaan we dat vervolgens niet verbieden of heel erg moeilijk maken. Maar dan gaan we dat aanpakken. Dus het lijkt mij uitstekend om bijvoorbeeld mensen erop aan te spreken die dat soort gedrag vertonen. Volgens mij wordt er in amsterdam ook hard aan gewerkt om te kijken hoe we dat op een op een wat betere manier kunnen doen. Maar ik ik denk niet dat dat twee dingen zijn die met elkaar te maken hebben.

[0:22:51] Dat roept de vraag van mevrouw.

[0:22:54] Ja. Voorzitter, want ik zit toch wel een na te denken over bij welk ander beroep. Want mevrouw podt zegt het is een normaal welk ander beroep worden vrouwen zoals een seksueel object bejegend.

[0:23:10] Ik ken er geen en dat maakt ook dat dit volgens mij niet een normaal beroep is

[0:23:18] en ik zit wel te zoeken naar hoe we ook zeg maar de emancipatie en het feminisme op dit punt voor elkaar gaan krijgen en en daar zoek je toch ook het bondgenootschap van van d zesenzestig wel.

[0:23:33] Mevrouw podt. Voorzitter, volgens mij draait feminisme in eerste instantie ook om zelf keuzes te kunnen maken over je leven. Hoe je je leven inricht en hoe onvoorstelbaar mevrouw bikker, mevrouw kuik, en misschien ook ikzelf wel soms die keuzes soms vinden vind ik het ieders recht om dat soort keuzes te maken en vanzelfsprekend te spreken we ook veel over. In deze commissie gaan de uitwassen tegen dus op het moment dat mensen worden bejegend als object in welk beroep of welke punten in de samenleving ook dan vindt u mij aan mijn zijde aan uw zijde? Zo? Dat was moeilijke zin. Maar nogmaals, het gaat om het zelf keuzes kunnen maken. En als mensen in volle overtuiging zichtbaar voor zo'n beroep kiezen dan mogen ze dat ook doen. Ook dat is feminisme,

[0:24:19] Voorzitter, dat vraagt natuurlijk om een vervolgvraag. Want ik betwist niet dat er vrouwen zijn die zelf deze keuze maken waar ik het hierover heb is dat als we kijken bijvoorbeeld naar een rosse buurt als de wallen vrouwen, met name vrouwen die natuurlijk achter de ramen staan op een hele nare manier worden bejegend en dat is niet alleen in amsterdam. Dat is ook in andere steden en het gaat mij om dat aspect.

[0:24:48] Dat komt toch geen geen enkel ander beroep accepteren we dat.

[0:24:51] En toch is dit een beetje wat we zien wat er dan toch bij komt kijken en dat is onacceptabel en ik vraag hoe kijkt d zesenzestig daarna om dat tegen te gaan.

[0:25:05] Mevrouw podt.

[0:25:07] Ja voorzitter, ik vind het een beetje een wonderlijke discussie worden. Want natuurlijk is het vreselijk. Nogmaals dat mensen op deze manier worden bejegend. En maar volgens mij is het gebruikelijk om de mensen die de bejegening doen om die aan te pakken en dan gaan we toch niet het moeilijker maken voor de mensen

[0:25:22] die

[0:25:23] die keuze maken om dat werk te doen omdat zij op door andere mensen op een vreselijke manier bejegend worden. Dat zou heel raar zijn.

[0:25:31] Voorzitter, dan wordt het toch lastig omdat er dan weer woorden in mijn mond worden gelegd, die natuurlijk zo niet zeggen want ik zeg niet je moet het vrouwen moeilijker maken. Nee je moet de randvoorwaarden creëren om vrouwen hierin tegen te beschermen en er zijn we tot nu toe niet goed in staat.

[0:25:49] Wilt u nog reageren, mevrouw.

[0:25:50] Wat ik heb geen vraag gehoord.

[0:25:52] Ik hoop dus daar maakt dat maakt niet uit. Maar mevrouw kuik liep een beetje rood aan die mevrouw kijken. Maar dat doet u er staat alleen.

[0:26:01] Voorzitter, ik heb een beetje een blauwe ogen. Er komt omdat sandra bal van mijn kleine kindje tegen mijn ogen heb gehad. Maar dat ze even wat anders in. En goed. Voorzitter files.

[0:26:17] Wel even.

[0:26:22] Oké heel goed heel goed, maar het kon nog vier en vijf mei was ik in amsterdam en we hebben natuurlijk herdachten, maar ook de vrijheid gevierd en terug naar mijn auto liep ik door een wiet lucht langs ramen waar jonge meiden staan waar lange kerels stelletjes als attractie hen benaderen

[0:26:45] en dat maakt me boos.

[0:26:47] Ik denk dat is dit nou vrijheid denken nou echt dat al deze vrouwen dat met met plezier aanzien en doen

[0:26:59] en het frustreert me wel dat we gewoon toch te weinig meters maken

[0:27:05] om die meiden beter te beschermen

[0:27:09] en xl in een interruptiedebat. Er zijn ook mensen die dit vrijwillig doen en andy brengen hun belangen vaak ook stevig naar voren. Die horen we ook maar ik zie ook een rol voor dit parlement in ieder geval voor voor mij om juiste stempel te laten horen van de mensen die we niet horen die onderdrukt worden. We weten allemaal mensenhandel is een haal delicten. Als je niet zoekt dan zie je niet en dan vind je niet.

[0:27:36] Dus ja dat dat is vind ik allereerst het de taak die ik hier heb te doen en we hebben natuurlijk de wrr s die eraan zit te komen en de modernisering van het wetsartikel mensenhandel kan de staatssecretaris aangeven wanneer we dat dan gaan krijgen want we zitten er erg op te wachten en dan hebben we het programma's samen sterk tegen mensenhandel daarover een aantal specifieke vragen

[0:28:01] hoe komt erin terug. De rol van de van de klant we eerder al een motie over ingediend en de klant is toch wel een belangrijke schakel die misstanden ook in stand houdt.

[0:28:13] Een ander punt is die onzichtbare groep. We zien vaker topje van de ijsberg. Eerder hebben we ook aangegeven dat we heel blij zijn met de chatfunctie die er bijvoorbeeld bij vier is om heel laagdrempelig. Je zorgen aantal te bespreken met iemand. Laat ik het zo zeggen welke vervolgstappen gaan we daarvan terugzien in in de het programma samen tegen mensenhandel en dan kijk ik ook naar

[0:28:44] mensen met een buitenlandse achtergrond. Ik denk aan de de mensen uit oekraïne. De vrouwen. Daar zit natuurlijk ook een kwetsbaarheid. Als je naar een vreemd land komt en kun je ook zomaar slachtoffer worden van mensenhandel en uitbuiting. In hoeverre is zo'n enquête ook beschikbaar voor mensen die de nederlandse taal niet beheersen. Wordt daar ook naar gekeken

[0:29:06] dan voorzitter. Het is al eerder opgemerkt. Ja. Het is af en toe ook een lappendeken. Er zijn veel organisatie mensen die willen helpen en dat is mooi. Alleen een aandachtspunt is natuurlijk wel. Wie heeft de regie waar wie heeft welke verantwoordelijkheid en dat is iets wat de nationaal rapporteur mensenhandel ook aanstipt. Ik ben wel benieuwd hoe de staatssecretaris hiernaar kijkt die ik heb ook onlangs met een dame gesproken die zei ja ik word gewoon van het kastje naar de muur gestuurd. Als ik de ingewikkeld bent dan is het najaar gaan maar dat gaan we naar die en zo komt er niet uit en we hebben niet voor niets uitstapprogramma's bijvoorbeeld voorgesteld en dat is een regeling nu en ik hoor van haar dat dat zij daar eigenlijk niet goed gebruik van kan maken. Dat kan niet de bedoeling zijn en ik schrik daarvan kan de staatssecretaris daarop reageren. Voorzitter, het is door mevrouw podt al genoemd. We zijn en meerdere van mijn collega's. We zijn natuurlijk naar het verenigd koninkrijk geweest en daar waren inderdaad de victims nuffic gletsjers. In hoeverre kunnen we daarvan leren als we kijken naar de vele organisaties die we hebben die een rol willen spelen in beschermend helft van de vrouwen dat we daar meer een lijn inbrengen, zoals in het vk. Misschien zijn er ook dingen die daar niet zo heel goed werken hier. Dat kan ook maar kan de staatssecretaris daar specifiek.

[0:30:36] Daarnaar kijken.

[0:30:37] Voorzitter, hier laat ik het even bij.

[0:30:41] Welke keurig

[0:30:43] meneer van der staaij? Bent u zover? Zeker aan u? Het woord?

[0:30:47] De stopwatch loopt dagvoorzitter heel goed dat we vandaag te kunnen spreken over het onderwerp prostitutie en mensenhandel. Ook in die samenhangen, want het ligt nu eenmaal een vinger op de zere plek dat die samenhangt er wel degelijk natuurlijk ook is dat er vaak grote verbondenheid is en jaarlijks vallen er veel slachtoffers buiten aan pooiers. Mensenhandelaren hebben het hier vaker over gehad is in de kamer ook gelukkig breed en ook bij het kabinet gevoel van

[0:31:13] urgentie op dit onderwerp

[0:31:15] wordt gezegd het moet prioriteit hebben.

[0:31:18] Maar dan las ik een heel vervelend zinnetje in het jaarverslag van de raad van state de afgelopen keer

[0:31:23] en design. Juist

[0:31:25] als er veel ambitie is, zien we soms dat hij dat de neiging om die ambitie te laten zien dat dat de slag de slagkracht juist kan aantasten dat er tot vertraging kan leiden. Het klinkt paradoxaal. Dat is het ook. Maar ik herken het wel dat we er zicht is zo belangrijk. Dus er komt een actieplan tegen mensenhandel en en je aannemen. Maar die misstanden zijn in dus er komt een wet regulering sex werk

[0:31:48] en ja maar die die bepalingen in het wetboek van strafrecht is niet goed. Honderd mensen die wordt gemoderniseerd. Ook hier belangrijke zaken die eraan zitten te komen. Maar die tegelijkertijd dus ook het risico met zich mee dragen dat me zeggen van ja wacht even wacht even wacht even. Er komt iets heel belangrijks aan. Dus daarom vind ik dit toch een waardevol debat ben ik blij dat we weer bij elkaar. Het is nog niet zo heel lang geleden om te zeggen van ja prima. Wat er allemaal gebeurt en loopt en ga daar vooral mee door. Maar wilt u alstublieft en dat is misschien mijn belangrijkste hartenkreet er ook op toezien. De staatssecretaris dat als in het verleden zeiden die. Het is complex zoveel organisaties zoveel mensen die rollen hebben dat we wel de vaart erin inhouden en dat niet tot morgen. Wacht. Vandaag kan zichtbaar in het aanpakken van knelpunten.

[0:32:34] Dat is eigenlijk een belangrijk en daarom vond ik de bloemlezing ook heel waardevol in want daar zie ik onder andere toch weer

[0:32:42] de herkenbare knelpunten benoemd. Maar dat is typisch een onderwerp als je ziet kwetsbare groepen jongeren die te weinig in beeld zijn en dat het gewoon nog niet echt beter wordt dat dat ook wordt gezegd. Afgelopen jaren zien we nog steeds dat slecht zicht hebben op de jongeren die ook weer geronseld worden. Dus mijn vraag is ook hoe kunnen we daar nog nu ook een versnelling op krijgen. Ook als juist die kwetsbare groepen meer sneller in beeld krijgen. Leg ook graag de vinger bij de aanbeveling van het rode kruis. Om te zeggen kijk ook hoe je slachtoffer beter kan beschermen. Dat zie ik ook als een belangrijk knelpunt. Als we nota bene zien dat soms ook weer daders van mensenhandel weer vrijkomen. En eigenlijk het oude leven weer dreigen op te pakken. Dus ook die recidive dat daar ook wel bijzonder dat we een bijzonder scherp en alert op zijn.

[0:33:40] Het punt waar ik ook de vinger bij leggen is de gegevens deling hebben het eerder ook over gesproken. Ik zag in het in de in het verslag van het vorige debat dat de staatssecretaris toen aangaf met de minister van rechtsbescherming te onderzoeken hoe gegevens deling tussen instanties beter kan. Om slachtoffers van mensenhandel te beschermen is daar al voortgang of want ik zie de bloemlezing dat op allerlei manieren eigenlijk weer terugkomen. Ook als de praktijk uit de praktijk als een als een knelpunt en voorzitter. Tot slot nog over. Ook de

[0:34:12] het e o k en heeft nog weer recent het expertise centrum online kindermisbruik ook weer werk van gemaakt om ook een porno sites veroordeeld te krijgen die ook weer beelden naar buiten bracht van mensen die er geen toestemming voor hadden gegeven. Mijn vraag is of er ook breder aandacht is voor ook juist online aangeboden prostitutie dat dat er niet zichtbaar uitzicht verdwijnt en dat er ook de misstanden die daarin naar voren komen ook scherp worden aangepakt. Voorzitter, dat is mijn bijdrage is.

[0:34:45] Dank meneer van der staaij.

[0:34:47] Mevrouw bikker.

[0:34:48] Vier minuten aan u.

[0:34:51] Dank u. Voorzitter, voorzitter, wij zijn als mensen niet gemaakt om in onvrijheid te leven en die onvrijheid is juist wat we toch zien bij de romeinse roemeense meisjes op de wallen die niet meer durven te dromen van een andere toekomst die onvrijheid is wat we toch zien bij jonge jongens uit gebroken gezinnen in arme wijken die in handen zijn beland van criminele bendes en er niet meer uit kunnen komen en die gedwongen worden om drugs uit containers te halen in de havens van rotterdam. Dat is onvrijheid en daarvoor wil ik dat we elke dag keihard aan de slag zijn om dat aan te pakken. En juist op dat punt zou ik de staatssecretaris vragen. Er zijn veel goede plannen in het vat. Maar wat is nu tempo. Waarom weten we eigenlijk. Hoe krijgen we te weten dat we iedere dag opnieuw wordt alle de kast halen om dat te bereiken of gaat over de wet regulering sekswerk werk of het nou gaat over de modernisering van artikel twee, drieënzeventig of dat het gaat om het programma samen tegen mensenhandel opstaan tegen onvrijheid vraagt iets van ons allemaal en dat vraagt actie, actie zou ik ook willen zeggen tegen iedereen die achter de staatssecretaris mee aan het scheppen is om dat voor elkaar te krijgen dat voorzitter kleur kunt u ook beluisteren als een stevige hartenkreet om snel tot concrete daden te komen dan voorzitter, nog een aantal punten aansluitend op wat mijn collega's inbrachten. Verschillende collega's hebben het al gehad over de lage aangiftebereidheid van slachtoffers over de pilot. Die loopt die goede resultaten laat zien en zich aangesloten bij het verzoek om te kijken hoe we dat kunnen verlengen en de beste elementen zo snel mogelijk structureel van kunnen maken en verschillende van mijn collega's hebben verwezen naar ons goede bezoek aan het verenigd koninkrijk waarin we ook juist zagen dat oud politiemensen die nu betrokken zijn in de begeleiding van slachtoffers bijdragen aan en meer aangiftebereidheid en meer vertrouwen in het proces en bovendien betere berechting van degenen die deze grote misdrijven begaan, en ik zou de staatsssecretaris met nadruk willen vragen als hij toch die kant opgaat bekijk dit is voor zorgvuldig en kijken hoe we dit kunnen gebruiken. Juist in het nederlandse systeem en een zin baart me nog wel. Voorzitter

[0:36:48] kan de staatssecretaris ook aangeven hoe hij nu meer gaat sturen op het rondkomen van zaken

[0:36:54] interruptie van meneer verkuijlen.

[0:36:56] Ja. Dank. Voorzitter, voorzitter, mevrouw bikker heeft het over de de victor education en het is een paar keer is al genoemd. En ik vond het mooi. Nou juist dat dat vooruitliep in dat in dat pilot traject wat er nu loopt met een politie psycholoog en een veiligheidscoördinator is dat is het dan niet zo dat de lessen die we in engeland geleerd hebben hier eigenlijk al in een pilot voor een groot deel zijn uitgeprobeerd.

[0:37:21] Mevrouw bikker. Voorzitter, terechte vraag van de heer verkouden en ik denk ook dat de pilot ook in nederland goede resultaten laat zien. Maar wat mij vooral opviel in engeland is in nederland zijn we nog te versnipperd bezig. Dit zegt ook weer. We hebben weer een pallets. We hebben weer een dingetje en dat is in de opstartfase ook allemaal logisch want we moeten dingen fijn tunen naar wat er in nederland aan de hand is. Maar op een gegeven moment is het dan ook tijd om door te pakken om de ervaring die er is om te zetten in krachtig beleid

[0:37:47] en eerlijk gezegd viel me dat ook in het verenigd koninkrijk niet altijd mee. Dus je ziet ook dat het altijd weer schuiven is met geld en prioriteiten. Maar wat me wel opviel is dat bevlogen politiemensen die veel ervaring hadden als die juist aan de slag gaan met deze moeilijkste vormen van criminaliteit dat het ook slachtoffers en power om daadwerkelijk de stap te zetten om aangifte te doen, zodat het ook echt lukt om die grootste schurken achter de tralies te krijgen en die wens zou wat mij betreft ook nog iets meer. Laat ik het rustig zeggen. Voorzitter,

[0:38:17] door moge klinken in het beleid van deze staatssecretaris en dit kabinet

[0:38:21] gaat u verder.

[0:38:24] Dus wij wij let op de tijd geen zorgen.

[0:38:27] Dankuwel. Voorzitter, ik vervolg over het management beginsel bij criminele uitbuiting. Dus dat jongeren die onder dwang en drang criminele daden begaan dat dat je daar goed naar kijkt of zij straf verdienen of op een andere manier geholpen moeten worden, heb ik mijn vraag aan de heer verkuijlen gesteld, maar die stel ik ook aan de staatssecretaris namelijk hoe gaat dit betrekken bij de herziening van artikel twee, drieënzeventig f en met name het advies van de nationaal rapporteur dan voorzitter, over gegevens delen. In de heer van der staaij sprak er ook al over. Te vaak is het zo dat de bescherming van mensen tegen de meest grove schendingen van hun lichamelijke integriteit moet wijken voor de bescherming van een bijzonder persoonsgegeven en we zien dat bij mensenhandel, politie het om hulpverlening en gemeenten die allemaal stuk lopen op die grote privacy. Ook op dit punt heeft de kamer al vaker verzoeken gedaan. Kom in actie en liggen ook voorstellen. Maar ik zou de staatssecretaris vragen willen vragen om daar heel snel werk van te maken en mijn tweede zorg daarbij voorzitter zit bij het uitblijven van de wrr tot nu toe. Maar ik hoop dat hij er snel komt de leeftijdsgrenzen. We zien nu eigenlijk. In de wrr staat de leeftijdsgrens van eenentwintig jaar. De grote gemeenten hebben daar al op vooruit gezien door die leeftijdsgrens in de prostitutie ook daadwerkelijk al te handhaven. Maar wat vervolgens gebeurt is dat juist kwetsbare mensen van een jaar of achttien. Neem je den haag. Die gaan naar rijswijk en worden daar uitgebuit kan de staatsssecretaris daarom een heel strak tijdspad pad geven over het vervolgtraject van de wmo is in het vorige debat. Voorzitter, heb ik gevraagd naar prostitutie in hotels. Ik krijg opnieuw veel signalen dat er echt grote misstanden zijn. Ik ontvang graag van de staatsssecretaris hoe daar werk van wordt gemaakt. Juist in het barrière model breed samen in actie tegen mensenhandel en uitbuiting. Ook in de prostitutie en mijn laatste vraag. Voorzitter, ik heb nog achttien seconden gaat over de b acht, drie regeling. Dat is de regeling voor mensen die zonder papieren zijn uitgebuit. En juist daarom hier geholpen zouden moeten worden om die mensenhandelaren op te sporen. Wij hebben gisteren een brief gehad van de staatsssecretaris. Maar ik lees er niks over hoe dit bijdraagt aan het opsporen van de mensenhandelaren. Het gaat alleen maar over wat de procedure precies is en ik zou heel graag daaraan toelichting van de staatssecretaris hebben op dat aspect dankuwel.

[0:40:29] Precies. Het is gelukt.

[0:40:34] Meneer de staatssecretarissen kwartiertje

[0:40:38] zullen we elf veel rond afspreken dat negentien minuten zodat doen uitstekend

[0:40:42] schorsing halve minuut.

[0:40:45] Maar u bent fit ik schorsen tot elf uur.

[1:00:21] Dames en heren, ik heropent deze vergadering van de vaste commissie voor justitie en veiligheid. Wij zijn aanbeland bij de eerste termijn namens het kabinet en geef ik graag het woord aan de staatssecretaris gaat uw gang,

[1:00:33] Dank u. Voorzitter,

[1:00:36] het debat voelde voor mij op sommige punten wat ongemakkelijk en dat komt omdat enerzijds veel van u verwijzen

[1:00:44] naar de reis in het verenigd koninkrijk die ik veertien, vijftien juni gaan maken. Dus vragen als we hebben er allemaal mooie dingen gezien gaat implementeren moet ik formeel beantwoorden met dat weet nog niet want ik ga eerst bekijken en concluderen of ik het met u eens ben. Dus dat was een soort van van ongemak. Maar het hoofd ongemak bij het wel het mooist verwoord door de heer van der staaij. Want het klopt inderdaad wel wat hij ook heel nadrukkelijk zei we zijn zo bezig met het voorbereiden van het betere dat er soms een goede niet niet meer doen en niet aan het kijken zijn hoe we snel dingen kunnen implementeren. Ik merk ook in mijn beantwoording ook een aantal keren zit zeker als het gaat over samen tegen mensenhandel dat ik dan antwoord. U krijgt na de zomer krijgt u de aanpak en dan gaan we al die zaken die meenemen en dat is nou precies wat meneer van der staaij bedoelt, want juist als het gaat om samen tegen mensenhandel als begrip als zodanig, dan zijn de zes hier vertegenwoordigde fracties en het kabinet het ongeveer wel eens met elkaar. Tegelijkertijd was er ook een derde ongemak en die zag je op het gebied van seks werk komen, want daarin zie je dat als je het hebt over het abstracte begrip van samen tegen mensenhandel en dat het ook binnen sekswerk werk voorkomt en eenheid is. Maar daarna ontstaat terwijl diversiteit in de bijdrage en ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik mij even los van de terminologie

[1:02:16] en even los van de

[1:02:19] ideologische of in dit geval christelijke kleuring die de drie laatste sprekers ook graaf van een bijdrage ik me toch het meest herkende in de bijdrage van cda sgp en christenunie. Want als het gaat om seks werk. Dan is het inderdaad een beroep waarvan we gezegd hebben in nederland. Dat is een legaal beroep

[1:02:45] en dat betekent ook dat wij alle zaken die met het legale beroep te maken hebben en het voorbeeld van de bankrekening is daarbij genoemd, maar het gaat veel breder. Het gaat over hypotheken. Het gaat over de vrijheid om echt aangifte te kunnen doen zonder bang te zijn voor vervolging en al die zaken die daarmee te maken hebben

[1:03:06] dat we dat met elkaar op een goede manier moeten regelen en volgens mij zit daar geen verschil van mening over ook christenunie ook sgp vinden dat sekswerkers gewoon hypotheek moeten kunnen krijgen en een bankrekening moeten kunnen krijgen. Maar aan de andere kant

[1:03:24] de lijn die door d zesenzestig werd verkondigd, namelijk een normaal beroep in alle aspecten.

[1:03:33] Dat is het toch weer niet. En ik vond eigenlijk dat in de bijdrage van mevrouw podt. Voorzitter, ook bleek dat zij hetgeen

[1:03:41] normaal beroep vond op twee punten enerzijds,

[1:03:47] enerzijds door te zeggen ik wil de naam van deze commissie veranderen niet sorry van deze vergadering veranderen,

[1:03:56] maar als het echt een normaal beroep is.

[1:03:58] Waarom bespreken we dan seks werk in deze commissie. Dan is gewoon onderdeel van economische zaken portefeuille. En dan moet helemaal die besproken worden hier en even voor de helderheid.

[1:04:07] Ik ben het eens met de lijn van der staaij. Dat je het wel. Je moet bespreken. Maar het geeft aan

[1:04:13] dat in het diepste we toch zeggen het woord in deze commissie thuis en niet in de commissie economische zaken waar je het beleid rondom bakkers slagers en journaliste bespreekt

[1:04:26] en het tweede punt

[1:04:27] en die kwam niet van mij. Die kan de vorige keer aan de orde. Voorzitter,

[1:04:30] we vinden het ook geen normaal beroep in de zin dat als je werkloos wordt in de kaartenbakken van het uwv terechtkomt.

[1:04:37] De recht,

[1:04:39] Dus we moeten daarin uit de balans vinden die mooi in deze commissie zat waarin de ene kant dus de

[1:04:47] liberale bijdrage van mevrouw podt had en andere kant ook de waarschuwingen ter linkerzijde vanuit mijn mevrouw podt geredeneerd.

[1:04:57] Ook.

[1:04:58] We gaan we nu mevrouw podt de gelegenheid geven secretaris toch even te reageren op wat hij wat hij zegt die microfoon uit willen doen.

[1:05:05] Deze stad excuses. Voor zover

[1:05:07] voorzitter want want dit vind ik toch een beetje ingewikkeld, want dit deed staatssecretaris, namelijk het vorige debat ook hij maakt

[1:05:13] de een beetje persiflage van wat ik zei want ik heb op geen enkel moment gezegd dat ik dit in alle opzichten een hartstikke normaal beroep vind. Nee, natuurlijk niet alleen. Ik zeg wel dit is dit. Dit zou natuurlijk om ook om stigmatisering te voorkomen. Heel goed zijn als het voor zoveel mogelijk een normaal een gewoon nog een keer gewoon werk is dat is wat ik gezegd heb

[1:05:36] en ik denk ook dat we daar met z'n allen heel hard aan moeten werken om dat te doen

[1:05:42] en het helpt natuurlijk niet als we het dan zo ontzettend tegen elkaar tegenover elkaar zetten en dat daarom breng ik dit ook in want ik vind het ik vind echt een beetje lastig dat het iedere keer dat het dan in de hoek getrokken wordt alsof ik verder op geen op geen één ding een probleem zie. Alleen ik denk wel dat inderdaad. Ik verschil van mening met de christenunie en het cda daar waar het gaat om op welke manier we natuurlijk dat op de allerbeste manier kunnen doen hoe we kunnen zorgen dat het enerzijds gewoon werk is en anderzijds dat we mensen beschermen die dingen niet vrijwillig doen. Nou volgens mij is dat is dat het verhaal en ik denk dat het dit was een beetje een persiflage van wat ik had gezegd dus dat we daar wil ik me een beetje van distantieer

[1:06:26] kunnen we het zo doen dat u heeft niet gereageerd op de staatssecretarissen. Want anders krijgen we een mini interruptie zullen we doen. Het gaat verder staatssecretaris of voelt u de grote

[1:06:36] wordt dringende behoefte om hier nog op te reageren. Want dan moet ik mevrouw podt natuurlijk ook de kans geven om te reageren. Ik kijk even naar.

[1:06:41] Maar voor zover ik wil alleen nog zeggen dat ik de bijdrage van mevrouw podt een liberale bijdrage heb genoemd en dat kan uit mijn mond nooit beledigend of persifleren bedoeld zijn,

[1:06:52] Zijn geweest. Ook

[1:06:54] gaat u verder staatssecretaris.

[1:06:57] Dat gezegd hebbende, voorzitter, zijn wij bezig

[1:07:02] in het licht van de woorden van de heer van der staaij overigens met een aantal wetten die ook uw kant op komen en feitelijk hebben natuurlijk de wegen tess gecreëerd als een soort. Ik zou bijna zeggen tussen werd om te moet tegemoet te komen aan het toen nog niet uitgesproken. Teksten van de heer van der staaij, want er is vooruitlopend min of meer op de beheerders. We hebben beiden in consultatie gegeven op de wegen s zijn inmiddels honderd zestien reacties om te ontvangen als het gaat om de rest waren er ietsje meer meer dan drie, drie, honderd en wat je met name bij die we is ook ziet in de reacties is dat die niet automatisch allemaal positief waren, of beter gezegd die waren vooral zeer kritisch en dat is nu te maken met ingewikkeldheid die wij

[1:07:58] als politici ook en ik geef toe. Daarin zijn bepaalde leden van de erbij in deze zaal wat minder betrokken, zoals mevrouw middelen, maar we hebben ook wel ingewikkeld gemaakt in het coalitieakkoord, wat vervolgens door mij ook nadrukkelijk wordt wordt uitgevoerd, want zoals ik vorige week heb gezegd, het coalitieakkoord is voor mij heilig. Ik herhaal het nog maar een keer speciaal voor mevrouw bikker betekent dus dat beide wetten nu verwerkt worden. Daarna moeten ze terug naar de ministerraad, een via de ministerraad naar de raad van state en dat zal direct na de zomer zijn en daarna gaat het naar u toe.

[1:08:43] En hoelang u dat het tijd voor neemt. Dat is uiteraard niet meer aan mij dan waarschijnlijk gewoon om wanneer u mij bevalt wel eventjes. Wij kunnen op dit moment nog niet verder omdat we wachten op de autoriteit persoonsgegevens. Want zolang die niet hem of haar. Wat is het haar advies ik nou we maken er haar van. Het is een autoriteit. Tenslotte haar advies heeft uitgebracht, kunnen wij nog niet verder in het proces. Maar dat even met betrekking tot zowel de wegen als de de is

[1:09:23] dan had de heer verkuijlen daar nog ook als het gaat want ik pak even het blokje sekswerk dan maar even meteen mee. Een specifieke vraag over zou de exploitanten een verplichte cursus mensenhandel kunnen krijgen. Wat mij betreft zou het geen verplichte cursus moeten zijn. Wat we wel gaan doen is dat we in de implementatiefase voorligt te gaan geven aan exploitant juist op dit specifieke punt

[1:09:47] nog een anders dan in de wet. Want dan moet je weer in de wet opnemen dat een verplichting wordt. Dat hebben we niet gedaan

[1:09:55] maar ik zeg er meteen maar even bij. Het is een voorstel aan u. Dus u kunt nog van van alles doen. Maar op dit moment zit in ieder geval niet in de voorstellen en ik moet op één punt natuurlijk nuanceren. Want ik heb net gezegd dat we alle adviezen gaan verwerken. Dus hoe de definitieve tekst eruitziet. Dat weet ik niet. Maar op dit moment was ik niet van plan, zeg ik via de voorzitter richting de heer verkerk,

[1:10:19] Meneer verkuijlen. Iets.

[1:10:21] Voorzitter, dank aan de staatsssecretaris voor dat voor het antwoord. Ik had een alleen iets breder bedoeld in dit is wel een lastige omdat we natuurlijk de inhoud van de van de wet regelen in seks week nog niet kennen.

[1:10:32] Het was meer als een onderdeel van een bredere set aan kwaliteitseisen die je zou kunnen stellen aan aan exploitanten. Ik begreep ook dat het wat ludieke opmerking leek om exploitanten een cursus mensenhandel te geven. Dat zegt ook iets over hoe die sector gezien wordt.

[1:10:50] Maar als we willen benadrukken dat de goede ondernemers de goede dingen doen en goed werkgeverschap gaan tonen. Dan vind ik echt dat ze ook moeten weten welke risico's er voor die sekswerkers ook zijn en de laatste voorzitter de allerbelangrijkste wel eens iedereen die kennis draagt van een strafbaar feit daar van aangifte doen en dat betekent dat ook een sex exploitant. Dat zou kunnen. Maar je gaat het pas zien

[1:11:13] als je het doorhebt.

[1:11:14] Staatssecretaris.

[1:11:15] Nog sterker. Voorzitter, dat is een van de gedachte achter de rest. Want waar we in de wrr is voor kiezen en waar u zeg ik via de voorzitter ook zeker de heer verkuijlen. Als lid van de coalitie voor gekozen heeft, is juist om te zeggen dat we geen strafbaarstelling doen voor de seks werken, maar wel voor hen eromheen die misbruik maken van de sekswerker weten dat er iets niet klopt. En ondanks dat toch gewoon hun gedrag doorzetten en dat is ook meteen richting de vraag die is gesteld over de klant op het moment dat jij als klant als seks exploitant als taxichauffeur als puntje puntje weet deze mevrouw wordt uitgebuit en voor mijn vrouw mag u alle denkbare varianten horen. Deze persoon wordt uitgebuit dan dien je daar ook gewoon naar te handelen. Dat is de achtergrond achter de www ers. En juist niet de eventueel uitgebuite strafbaar te stellen.

[1:12:23] Ja. Uiteraard zijn wij als rijk betrokken bij de initiatieven van de nvb, dat ook die basis betaalregeling er komt. U krijgt daar binnenkort ook een brief over. Die komt overigens met volgens mij als eerste ondertekenaar. De minister van financiën en als tweede ondertekenaar. De minister van justitie. Om het ook weer een link ligt met met ondermijning

[1:12:46] en tegelijkertijd waarom ben ik er ook bij betrokken, omdat het meer is dan alleen ondermijning. Want op het moment dat het weer als ondermijning alleen zou zien plaats. De hele groep sekswerkers meteen in dat licht en

[1:13:03] komt een stigmatisering stempel op. Het gaat er ook gewoon om dat sekswerkers. Los van de component ondermijning gewoon recht hebben op alle voorzieningen die er zijn nog sterker. Los van zijn recht hebben. Je kunt ook niet functioneren in deze samenleving op het moment dat je geen bankrekening hebt geen pinpas kunt krijgen geen hypotheek kunt kunt krijgen. Dus vandaar dat wij erg blij met initiatief. Ik zeg er wel meteen bij

[1:13:31] basis betaalrekening

[1:13:34] is goed,

[1:13:36] maar tegelijkertijd

[1:13:38] als het een reguliere beroep is

[1:13:40] zou je ook verder moeten kunnen gaan dan een basisbankrekening

[1:13:45] en niet

[1:13:47] je daartoe hoeven te beperken. Maar als stap is de mooie zou bijna zeggen eerste stap

[1:13:56] mevrouw kuik. Voorzitter, kwam nog even met de casus die zij aanhaalde. Ik heb vorige keer ook al gezegd van op individuele casuïstiek ga ik nooit in een vergadering in los daarvan herken ik het beeld ook niet als de baby noemen macro beeld als ik kijk naar de uitstapprogramma's en laak. Kijk naar de laatste gegevens die wij hebben dan zijn er zeshonderdvijftig instromers geweest van het uitstapprogramma. Er zijn er drie, honderd mensen ook daadwerkelijk uitgestapt. En waarom die driehonderdvijftig niet zijn uitgestapt. Daar zijn

[1:14:38] talloze redenen voor, maar daarin helpt ook uit onder andere

[1:14:44] regelen van voorzieningen voor sekswerkers sekswerkers. Want ja één.

[1:14:53] Je kunt in de seks werk business vaak meer verdienen

[1:14:58] dan je in een andere baan verdient. Dus dan kan het als er als dan jouw leven gebaseerd is op je inkomsten vanuit het sekswerk en je stapt eruit en opeens krijg je gewoon minimumloon plus twintig procent betaalt kan dat wel eens een dingetje opleveren maar tweeën draagt ook het stigma als sekswerker bijvoorbeeld nog wel mee wat weer een probleem kan zijn bij het huren van woningen et cetera en een van de dingen die speelt een uitstapprogramma. Wat ikzelf ben gaan bekijken in in rotterdam is dat je soms ook letterlijk uit je omgeving moet worden gehaald. En als je op een gegeven moet worden gehaald en je meldt je dus in een andere stad.

[1:15:38] Nou, met de wachtlijsten zijn voor woningen is er ook weer een dingetje. Vandaar dat dan ook ook uitstap programma woningen

[1:15:47] met geen woord. Maar u begrijpt een zijn en gevonden moeten worden. Kortom, we moeten dat in den brede.

[1:15:54] Mevrouw kuiken vragen,

[1:15:56] Ja. Voorzitter, in een. Ik ben ik blij dat het macro beeld dat dat dit voorbeeld er dan niet herkend wordt. Ben wel benieuwd of de staatssecretaris in beeld heeft hoe na over het land. Het succes van die uitstapprogramma's zichtbaar is, is dat evenredig of is in bepaalde regio's en bij bepaalde aanbieders duidelijk een een hoger resultaat. Want dan zou ik zeggen. Dan moeten we kijken hoe kan het dat er daar beter gaat en op andere plekken minder in inderdaad die urgentie voor de woningen die nodig zijn als je uit een een hun omgeving moet. Hoe staat het daarmee. Want dat is inderdaad een belangrijk knelpunt en we zien dat de woningmarkt vastzit. Maar ik niet voor niets dat we hier ook kijken naar naar de urgentie.

[1:16:52] Uitstappen. Woningen programma's verwoord spelletjes stad.

[1:16:57] Goede huis. Een lange knuppel. Voorzitter, los daarvan hebben wij, tenzij ik nu opeens iets opgeschreven worden. Oké,

[1:17:10] voorzitter, hebben wij geen inzicht over hoe die driehonderd die ik net noemde verspreid zijn over het het land. Dus die vraag van mevrouw kuik kan ik niet beantwoorden. U weet dat als ik niet bezig ben met mensenhandel en sekswerk dat ik dan ook bijvoorbeeld asiel in portefeuille heb daar ook nog wel eens mee bezig ben in dat licht zit ik bijvoorbeeld ook bij de vergaderingen die gaan over woningen voor focus groepen en dat is wel een hele ingewikkelde kan ik u vertellen want dat gaat dus over sekswerkers. Het gaat over statushouders. Dan heb ik er nogal wat van. Dat gaat over vrouwen uit de vrouwenopvang dak en thuislozen. De groep mensen die voorrang heeft, is vele malen groter dan het aantal woningen wat er uberhaupt voor ter beschikking te maken is dat is gewoon het

[1:17:59] is het verdelen van een grote mate van van schaarse zeg er overigens bij formeel niet getrokken door de staatssecretaris van justitie. Maar door de minister die over wonen gaat al ben ik wel lid van het mooie overleg en ik sta even voorzitter, want ik zag beweging ter linkerzijde.

[1:18:16] Er zijn allerlei.

[1:18:17] Ik kijk even, mevrouw. U bent.

[1:18:19] Ik zie ik ben wel benieuwd of we dan later op een later moment bericht kunnen krijgen. Want ik vind dat zicht hebben op de resultaten van die uitstap programma's wel belangrijk.

[1:18:32] Je kunt u die snel beantwoorden. Voorzitter,

[1:18:34] De na de zomer starten evaluatie uitstapprogramma's. Dit lijkt me een vragen om daarin mee te nemen.

[1:18:40] Wordt meegedeeld. Mevrouw bikker.

[1:18:42] Ja. Voorzitter, dank ook voor de beantwoording. Dit coalitieakkoord bevat niet voor niets de urgentieverklaring voor uitstappers, zodat we ook daadwerkelijk die beweging kunnen krijgen dat dat vrouwen ook een andere plek kunnen vinden en de minister voor wonen heeft nog zeven duizend flex woningen op de plank liggen woningen die hij tot nu toe niet kwijt kan en ik zou aan de staatssecretaris willen vragen om van van deze nood een deugd te maken. Een winst te maken. En juist ook in in. Ik zie helemaal zijn spanningsveld met ook de andere groepen, maar juist kijken hoe hij dat kan versnellen en ook het wetsvoorstel. Wat de minister van wonen heeft ingediend om juist ook op die sociale woningbouw echt vaart te zetten hoe we ook hem daarin kunnen aanmoedigen om dat te doen omdat het juist voor al deze groepen helpt en dat zeg ik ook wel juist naar de staatssecretaris van van liberale huize die dat dat meestal voelen hoe hard dat nodig is.

[1:19:34] De status.

[1:19:36] Voorzitter nog erger. Ik heb er ook tweeduizend op de plank liggen

[1:19:41] flex woningen. Dus ja. Op dit moment gaat het om plekken waar we ze kwijt moeten en de eerste de beste gemeenten die die belt dan die krijgt een colonne van eerst twee dienstauto's en vervolgens de achternaam de vrachtwagens met de flex woningen te verwerken. Want we hebben ze gewoon klaar klaarstaan. We kunnen echt gewoon heel snel flex woningen leveren aan gemeentes. Het zit hem op de combinatie van gemeentelijke en provinciale besluitvorming. De heer de jong is niet alleen bereid om als een olifant door de porseleinkast te gaan. Hij is ook bereid om de porseleinkast in zich heel gewoon om te gooien en ik zal daar in volle vaart mee mee steunen, want we hebben die woningen echt hard nodig en u heeft uiteraard gelijk met betrekking tot sorry, mevrouw bikker heeft uiteraard gelijk. Voorzitter, met het betrekking tot het punt van urgentieverklaring.

[1:20:31] Ik wilde overgaan naar mensenhandel en het is in die zin ook een vloeiende omdat we ook moeten constateren

[1:20:39] dat ook mensenhandel degelijk een element is die zich ook gerelateerd is aan de aan aan elementen van het van het sekswerk. En

[1:20:50] hoe staat het nu met het programma. Want dat is het ingewikkelde. Dat zei ik al aan het begin gaan kijken in een niet overdrijven engeland. Dat doe ik volgende maand en heel veel van de punten die u heeft genoemd. Die moeten in het input ten behoeve van het programma en het programma krijgt u na de zomer

[1:21:08] en daar zitten als het goed is niet alleen mijn ervaringen van engeland in verwerkt en hopelijk zelfs die van u als ook alle input die wij hebben gekregen, de bloemlezing. Ik snap dat u er geen chocola van kan maken, zeg ik tegen mevrouw via de voorzitter, maar dat is nou precies wat deze mensen wel gaan doen. Die gaan daaruit wel die chocola maken en die chocola vindt u terug na de zomer en daarin gaan we dus met het programma verder komen als het gaat om samen tegen en mensenhandel en uiteraard zeg ik richting mevrouw lukt, zal ik verslag doen van mijn mijn reis en mijn ervaringen en dat doe ik op twee manieren direct door verslag te doen richting u en indirect door het mee te nemen in het.

[1:21:54] De programma,

[1:21:55] En de vraag was ook ook van mevrouw butler, die ook heel erg sterk en verwezen naar onderwijs. Wilt u ocw daarbij betrekken? Ja dan wil ik dan hebben we het met name over bepaalde delen van het onderwijs. Het gaat met name om u noemde zelf het sorry, mevrouw middelen noemde zelf het voorbeeld van de dubieuze lieden aan de poorten van de middelbare scholen en ook

[1:22:19] heb die die meisjes gesproken eerlijkheid gebiedt te zeggen dat is nog niet geweest in mijn tijd van de staatssecretaris. Maar daarvoor heb ik ook wat jaren bezig mogen houden met deze casuïstiek is ook ik ken de voorbeelden daarvan en deel dus geheel. De de lijn van mevrouw middelen.

[1:22:36] Voorzitter,

[1:22:38] Mevrouw. Dank u wel. Voorzitter fijn want met name als het gaat om die uitbuiting van jongeren moeten we nog alert te zijn en is die voorlichting op scholen immens belangrijk. Daarom vind ik het noodzakelijk dat ocw betrokken is en wordt bij het actieplan om ook ook al weet ik dat het ingewikkeld is voor scholen. Om die voorlichting te geven. Gelet op de beperkte tijd wat ze hebben maar voorzitter, via u een van de vragen was ook omdat ik volgende week het debat gaat doen over grensoverschrijdend gedrag en geweld die link met het actieplan. Die is er wel net zoals die link vind ik die er is met de wet seksuele misdrijven. Dus mijn concrete vraag is stellen er komt straks een pakket aan maatregelen of interventies vanuit het plan van hamer om grensoverschrijdend gedrag en geweld tegen te gaan. Zou je dan die koppeling niet kunnen maken met uitbuiting een labo boys situatie waardoor je de scholen niet te veel belast. Maar je wel je doel bereikt. Daar was ik naar op zoek.

[1:23:42] De staatsssecretaris,

[1:23:44] Dat was nou precies of er heerst een beetje het probleempje. Want ik zei het een paar keer tegen middelen dat ik het met haar eens was als het gaat om het nationaal programma, oftewel mevrouw hamer, dan ben ik het niet geheel met haar bijdrage eens omdat dat echt gaat over seksueel overschrijdend gedrag.

[1:24:05] De manier waarop u en ik met onze omgeving omgaan. Hier gaat het echt over mensenhandel, uitbuiting. Dat is wel van een andere van een andere orde. Dus ja de de gebieden raken elkaar

[1:24:22] maar overlappen zou ik niet direct willen zeggen.

[1:24:27] Mevrouw kleur,

[1:24:30] Ik ben het niet met u eens omdat ik vind dat het stukje grensoverschrijdend gedrag of geweld meer aan de voorkant zit en op het moment dat die meiden al aan in het begin al zich laten gebruiken die bangalijsten waar we het over hadden. Ik heb dat ook in mijn vorige leven gedaan in het lokale. Ik heb die meiden gesproken deze. Dat kan uiteindelijk wel ertoe leiden dat zij in die circuit komen en je daar dan weer een plan van aanpak moet bedenken en in mijn beleving is dat nog schakel aan de voorkant. En wat ik alleen maar zoals suggestie dit voorzitter via u is dat. Ik denk van ja ik weet dat die scholen gaan zeggen. Ja. Kom je weer vanuit den haag met dingen. We hebben het al druk. We hebben allemaal leraren tekort komen nu weer met een voorlichtingscampagne kunnen we dingen niet slimmer combineren en dat veel effectiever doen dat het meer eigenlijk een voorstel

[1:25:25] makkelijker te maken omdat ik denk dat dat stukje van hamer aan de voorkant zit en mensenhandel en uitbuiting. Daarna komt maar ze hebben een link.

[1:25:34] De staatsssecretaris,

[1:25:36] Ja ze hebben een link en wij moeten mensen en binnen het gegeven mensen

[1:25:42] is de eerlijkheid dat daarin vrouwen vaker aan bod komen. Wij moeten mensen weerbaar maken

[1:25:49] en dus als het gaat over seksueel overschrijdend gedrag, dan moeten wij mensen opvoeden gedragen

[1:25:57] en we moeten mensen weerbaar maken tegen die zich niet gedragen.

[1:26:02] Daarover verschillen we denk ik niet van mening met elkaar in de in de volle breedte van deze vergadering en natuurlijk moet je ook slachtoffers van mensenhandel

[1:26:15] en uitbuiting

[1:26:17] moet je weerbaar maken. Ook daarover verschillen we denk ik niet van mening waar het mij om gaat is dat je als je hebt over mensenhandel ik daar wel echt

[1:26:30] de focus op wil leggen en daarin ben ik

[1:26:34] als het gaat om bepaalde componenten van mensenhandel.

[1:26:41] Ben ik ook

[1:26:44] de strenger.

[1:26:46] Misschien zelfs wel wat harder dan bijvoorbeeld in de bijdrage van de heer verkuijlen en mevrouw bikker zat. Voorzitter, want als het hebt over het opnemen in de wetgeving dat als je slachtoffer bent van mensenhandel. Dat je niet strafbaar bent of dat er een strafbaar is uitsluitingsgrond is

[1:27:08] voor hen die daarmee te maken hebben gehad. Dan hoorde ik bijvoorbeeld de heer verkuijlen zeggen het gaat mij niet om die naïeve first offenders.

[1:27:22] Dan kan ik het mee eens zijn dat onze focus moeten leggen op het echter fout fouten tuig

[1:27:27] tegelijkertijd

[1:27:29] meneer die jou op straat of via whatsapp of telegram een heb je stuurt met een vriend. Wil jij vanavond in de haven van rotterdam een pakje uit te halen. Dan krijg je van mij vijfentwintig, vijftig of honderd euro. Ja, er bestaan naïeve mensen. Dat heb ik ontken ik niet. En ja hij slachtoffer van mensenhandel. Het zijn vaak heien, maar tegelijkertijd vriend hiermee dondersgoed dat je niet geacht wordt overheid heen te klimmen in de rotterdamse haven om daar pakjes uit te halen. Dus je bent slachtoffer van mensenhandel en tegelijkertijd moet je ook vervolgd worden voor het feit dat je pakje zuid haven haalt

[1:28:06] wij sekswerk ligt dat alweer anders omdat de seks werk kan het bijvoorbeeld beginnen met zou je mij een plezier willen doen en even een filmpje van jezelf opsturen

[1:28:18] en nadat het filmpje opgestuurd komt zou je mij een plezier willen doen, hebben daarmee voorkom je dat het filmpje van jouw online wordt gezet.

[1:28:25] Dan wordt die meteen anders dan wordt die meteen anders dus. En in dat

[1:28:33] gebied. Wat dus van

[1:28:36] wit langzaam maar zeker naar zwart gaat, en daarin steun ik de heer verkuijlen weer moeten wij

[1:28:43] de officier van justitie

[1:28:45] die daarin keuzevrijheid heeft voor het inzetten van het instrument namelijk begrijp wel of niet aan de rechter voorleggen.

[1:28:52] De rechter die daarbovenop komt ook in haar of zijn er zijn rol laten want ik ben er echt van overtuigd dat de combinatie van een officier van justitie die daarin al kiest. Ik zeg nu wel in op strafrecht als wapen en de rechter die kan zeggen ik doe er ook eens een keer een filter overheen dat die combinatie goed is dat we het niet zwart of wit, afhankelijk van het perspectief in de wet zouden moeten opnemen. Dus daarin zeg ik niet wat ik meende te horen in de woorden van mevrouw bikker.

[1:29:27] Ja. Ik probeerde het zo genuanceerd mogelijk te formuleren,

[1:29:30] Dan een vraag op van mevrouw bikker.

[1:29:34] Voorzitter, dank dat de staatsssecretaris voortdurend genuanceerd blijft spreken, maar toch toch een vraag terug. Voorzitter, want ik heb wel heel duidelijk verwezen. Juist naar het advies van de nationaal rapporteur. Dat is geen advies om er een beetje soft te zijn of de bron kopjes thee te drinken dat advies wat ze geheel duidelijk richt op hoe voorkomen we nou dat mensen uitgebuit worden. En juist daarom kan dit beginsel helpen omdat je eigenlijk jongeren op een makkelijke manier eruit kan halen ook nog eigenlijk als we naar de oude stadswijken kijken waar dit probleem speelt waar het eigenlijk waar de opvoeding waar waar echt hele hoop andere dingen die ik met een andere bewindspersoon op te bespreken ook grondig mis gaan dan denk ik dat we juist hier winst kunnen boeken door jonge mensen heel snel eruit te halen en dat we alle politie inzet zetten op het stevig aanpakken op iedereen die zo'n gas je erin trekt. En juist daarom zou de staatsssecretaris willen vragen hoe ziet hij dan dat advies van de nationaal rapporteur en kan hij dat in ieder geval ook in de stukken die naar de kamer te komen. Heel zorgvuldig wegen wat iets breder gaat dan de anekdotische verhalen waarin ik helemaal mee kan komen dat het inderdaad bij seksuele uitbuiting. Veel vanzelfsprekender is omdat we weten dat er veel makkelijker die claim ligt. Maar hier is ie ook aanwezig. Ik zou in ieder geval als wat wetsvoorstel krijgen een heel specifiek beantwoord krijgen, want anders dan ga ik alweer nadenken over andere amendementen. Zo lijkt me helemaal niet nodig als we dit gewoon goed arresteren op basis van het advies van de nationaal rapporteur,

[1:31:05] de staatsssecretaris.

[1:31:07] Mevrouw bikker weet deze jongen heeft veertig jaar in de bijlmer gewoond. Geen oude wijk, maar wel een wijk met de nodige achterstanden en ik weet bijvoorbeeld ook van mevrouw bikker weet ik toevallig niet maar ik weet wel dat ik mevrouw middelen niks hoeft te vertellen over poelenburg. We kennen allemaal inderdaad vanuit eigen ervaringen niet alleen de verhalen, maar we hebben ze ook

[1:31:32] in welke hoedanigheid dan ook meegemaakt waar het mij om gaat is dat als je kijkt naar het huidige instrumentarium wat er wat er is dan denk ik dat het huidige instrumentarium

[1:31:45] die is voldoende, maar meer dan goed is, want we hebben al het opportuniteit beginsel. We hebben alles straf uitsluiting mogelijkheid. We hebben al het rechterlijk pardon. Wat kan worden ingezet. We hebben al de mogelijkheid van van straf vermindering die zowel de officier van justitie kan worden gevraagd als door de rechter kan worden besloten. We kennen al de situatie in het strafrecht dat er gezegd kan worden

[1:32:17] wat u heeft gedaan is fout.

[1:32:20] Ik zeg het nu eventjes in lekentaal

[1:32:22] maar begrijpbaar gezien wat u deed of minder aan u toe te rekenen door door wat u deed en daarom krijgt u geen straf of krijgt u een lagere straf of vergelijkbare varianten.

[1:32:38] Dat roept allerlei vragen op dat dat ga ik toestaan dat ik wat ruimte geven aan het onderwerp belangrijk genoeg is. Ik wil even inventariseren bij de staatssecretaris hoeveel steden nog van zijn betoog en dan.

[1:32:50] Veel nou dat is een definitiekwestie. Voorzitter, ik ben migratie gewend. Dan is alles daarna weinig. Dus het ziet er zo uit. Voorzitter.

[1:33:00] Oké oké,

[1:33:02] stel ik voor eerst mevrouw bikker dan mevrouw mutluer dan meneer verkuijlen en dan stel ik voor om van de staatsssecretaris even wat tempo laten maken in zijn beantwoording zodat zo door mevrouw bikker.

[1:33:12] Ja voorzitter toch nog even want de staatssecretaris doet nu net alsof ik eigenlijk slappe hap en dan dat hij is in de aanpak et cetera. Het is mijn mijn persiflage dan voorzitter, staatssecretaris gaat. Het zou heel genuanceerd beantwoord zoals we dat van hem gewend zijn in die omgang met met de jongeren die waar ik het non punishment beginsel belangrijk vindt. Maar waarom vind ik dat belangrijk omdat ik heel veel actie dat dit juist omdat het er nu niet eens een onvoldoende wordt gebruikt dat het erin in de weg staat dat we die zwaardere jongens oppakken omdat dit ook weer gebruikt wordt naar deze ventures die gearresteerd worden als drukmiddel dat zij niet gaan verklaren dat er niets gebeurt.

[1:33:49] Dus ik wil echt dat de staatssecretaris alles op alles zet na effectief beleid in de aanpak van criminele en seksuele uitbuiting. En dan is dit volgens mij een element daarin

[1:34:00] en daarom verwijs ik ook naar de nationaal rapporteur. Daar is de staatssecretaris een antwoord nog wat minder toegekomen mag van mij ook echt wel bij de herziening van twee, drieënzeventig f. Even heel precies beschreven worden. Want ik ben zo bang dat we eigenlijk hoe het nu werkt

[1:34:13] juist

[1:34:14] gek genoeg met de beste intenties voorkomen dat dat de zwaardere criminelen worden aangepakt en vooral blijven hangen bij de kruimel dief is waar die de insluiper die je met de camera's wel kan vinden, terwijl we moeten doorpakken naar die echte boeven.

[1:34:28] De staatssecretaris. Voor zover ik ga ik zeker bij tweehonderd drieënzeventig vielen op terugkomen, al was het maanden nationaal rapporteur evenement is die of organisaties is. Het is geen. Het is geen mens ook. Maar dit is meer dan de mensen in dit geval instituten is die ook gewoon in het kader van twee, drieënzeventig f een bijdrage heeft geleverd. Kom ik zeker terug. Maar wat ik ook wil voorkomen en op geen enkele wijze zal ik ooit tijdens vergadering. Voorzitter, ook daarbuiten. Die zeg ik maar even bij mevrouw bikker slappe hap noemen en ik zeg ook niet dat ze dit heeft gezegd, maar ik wil wel voorkomen dat ook het omgekeerde gebeurt dat wij een bonuspunt regel in de wet opnemen. Nee precies, waardoor dan inderdaad zo'n boef tegen zo'n jochie zegt luister vriend. Je kunt niet eens vervolgd worden. Dus je kunt makkelijk pakje wegbrengen. Daarmee zijn het eens met mevrouw bikker, maar ik benoem ik toch maar eventjes dat ook niet. Dus ik zal hebben. Twee, drieënzeventig ook nadrukkelijk op op ingaan. Oké.

[1:35:27] Dan wilde mevrouw mutluer iets zeggen. En meneer verkuijlen.

[1:35:33] Dankuwel voorstel van die laatste nuance. Dat dat gaat weer wat positiever gevoel want ik geloof wel in die effectiviteit van de panden met het beginsel zeker als het gaat om die jochies die crimineel worden uitgebuit. Een lichtverstandelijke beperking hebben. En dan inderdaad dingen doen die ze niet zouden moeten doen en ik denk ook dat het ook een belangrijke chantage middel uit handen neemt van de mens van mensenhandelaren en mogelijk ook recidive gedrag wegneemt en ik snap het risico, maar ik wil niet in een risico regel reflex gaan schieten omdat ik weet dat dat ook tegen boeven of voor de boeven dat makkelijker wordt om tegen u moet zeggen doe maar want je wordt niet gestraft aan de andere kant elkaar leven wat te kunnen redden. Jongeren die weer terug kunnen komen in de maatschappij. Een beetje. Daar ben ik groot voorstander van. En laten we niet net doen alsof alsof wij als nederland de eerste zijn die met hun land panden is met het beginsel komen en de ervaringen die waarschijnlijk de minister staatssecretaris in engeland gaat gaat horen. Daar zou ik zeker naar vragen. Die is denk ik net zo relevant.

[1:36:41] De staatsssecretaris,

[1:36:42] En voorzitter, ook als het gaat bijvoorbeeld om verstandelijke beperking is dat weer een staan vermindering straf uitsluitingsgrond ze ook dat dat ook dat kan spelen en ik zou bijna zeggen heb ook wel vertrouwen in dat er niet alleen maar bloeddorstige officieren van justitie rondlopen die niks anders willen doen dan dit soort jongetjes in het gevang gooien. Ook daar wordt heel nadrukkelijk wel nagekeken en daar vragen we al vragen we daar wordt ook in het kader van een rechtszaak, maar ook advies ingewonnen over de

[1:37:11] gesteldheid van de dader. Waar het mij om gaat is dat we dit in alle nuances met elkaar moeten bekijken. We komen daar in het kader van twee, drieënzeventig even op terug

[1:37:23] en helaas laat mijn agenda nu toe. Maar ik geloof dat ik inmiddels een week naar engeland zou zou moeten. Maar het is maar twee dagen.

[1:37:32] Ik moet namelijk wel hier geland zijn om vervolgens weer in het vliegtuig naar egypte te kunnen stappen. Dat doe ik namelijk aansluitend het moment.

[1:37:38] Dan nog een vraag van.

[1:37:40] Meneer verkuijlen. Ja. Voorzitter, dank

[1:37:43] ik denk dat het te lang over kunnen hebben. Maar het gaat om een beginsel wordt opgenomen wordt en het beginsel daar zit voldoende nuance in. Dus ik denk dat het goed is om het

[1:37:53] kosten in veranderen vind ik denk dat dat ook hier geldt. We moeten eerst goed weten wat staat er nou precies omschreven. Maar waar ik even op aanslaan. Is dat. Voorzitter, de staatssecretaris zegt dat het een goed instrument is

[1:38:06] en volgens mij is twee, drieënzeventig f. Allesbehalve een goed instrument. Veertig procent sepot.

[1:38:12] Mijn vraag die ik eerder stelde. Voorzitter, over hoe vaak wordt nou criminele uitbuiting ten laste gelegd. Want we doen nu net alsof er een common practice is waarin we dit allemaal zien en dat het opportuniteitsbeginsel geld. Ik ik denk dat als we gaan kijken dat we zullen schrikken. Ondanks de motie die is ingediend. Onlangs prachtige programma's. Hoe vaak of criminele uitbuiting in nederland in heel nederland ten laste is gelegd.

[1:38:36] Dank u. Voorzitter.

[1:38:37] De staatsssecretaris,

[1:38:39] Met twee dingen. Voorzitter, een het getal heb ik nu niet voor de heer verkuijlen.

[1:38:45] Dat is één, twee. Als ik spreek over twee, drieënzeventig f met een merken dat ik in mijn hoofd al spreekt over het nieuwe twee, drieënzeventig f. Want met het oude twee, drieënzeventig f ben ik het met de heer verkuijlen eens. Vandaar dat we ook bezig zijn om te moderniseren, want we zien dus dat de huidige twee, drieënzeventig f gewoon onvoldoende werkt want de ingewikkeld is om het onvoldoende leidt. En juist ook de criminele uitbuiting is daar een belangrijk element in zit volgens mij op dit punt geen licht tussen de heer verkuijlen en mijzelf enige is hij refereert aan wat in het wetboek staat en ik refereer aan wat in het wetboek komt te staan, namelijk in het wetsvoorstel. Wat ik naar uw aan het sturen. Ben. Voorzitter,

[1:39:29] Dan kijk ik even want dan is denk ik dit dit voldoende geadresseerd even netjes om van der staaij te verontschuldigen die moest even tussendoor te doen en ik geef maar even mee als je als

[1:39:40] justitie woordvoerder dat iets niet hun schuld uitsluitingsgrond en straf vermindering tegelijk kan zijn. Maar dat is voor de liefhebbers ga ik.

[1:39:50] Uiteraard. Heeft u.

[1:39:52] Ik in alle bescheidenheid geef ik het maar mee. Meneer de staatsssecretaris

[1:39:56] moet hebben.

[1:39:58] Sorry,

[1:40:00] die verder.

[1:40:02] Volgens mij heb ik richting mevrouw bikker. De voorzitter wel al beantwoord of we criminele uitbuiting meegenomen. Twee, drieënzeventig en je hebt en we komen. Sorry dat is geen diplomatiek antwoord. Ja. En we komen daar verder met elkaar over te spreken. Zodra een heeft om om te ontvangen en mevrouw kuiken had in dit kader ook nog gevraagd zodat ik ook eventjes aan de andere kant de klanten component. Die had ik al benoemd in het kader van seks werk die geld in den brede als het gaat om mensenhandel dat zeker ook nadrukkelijk moeten meenemen en daarom is het ook een strafbaar. Sinds één januari tweeduizend, tweeëntwintig zijn we nu ook aan het kijken

[1:40:42] hoe de ervaringen omdat ze zijn. We hebben nog weinig casuïstiek mee. Binnenkort is pas de eerste zaak op zitting,

[1:40:49] maar we zijn wij verschillen daarover niet van mening. Voorzitter, ik wilde eigenlijk gaan naar het blokje slachtoffers. Voorzitter,

[1:40:59] en dan kom ik automatisch uit bij de vraag van mevrouw podt

[1:41:02] en die ging natuurlijk over de de defecte games formeel moet zeggen ik moet het eerst gaan bekijken want ik ben nog niet geweest. Bla die bla die bla ik dat gehad voor alle vragen die erover gaan dan nu even iets inhoudelijker alvast. We hebben wel varianten daarop in in nederland. We hebben de zorgcoördinator hebben de veiligheidscoördinator ook de politie. Kijk bij de verschillende zaken of er sprake is van slachtoffer van mensenhandel dus elementen op basis wat ik nu weet van die die dictum ketens en defect dat dictum kerk contact op basis wat ik nu weet denk ik dat we alle elementen daarvan in het nederlandse hebben. Maar wat ik nu weet is niet wat ik over een maand weet ik neem verder ook gewoon mee. Voorzitter, in mijn verhaal van vlak na de zomer.

[1:41:52] Mevrouw podt. Ja. Voorzitter, wat ik de staatssecretaris in ieder geval in overweging wil geven, is onderdeel van het debatje wat we hier natuurlijk ook al eerder hadden dat hij benoemt natuurlijk eigenlijk juist die versnippering daar ook en dan wil ik niemand natuurlijk van zijn baan te doen want mensen doen hier allemaal hartstikke belangrijk en goed werk.

[1:42:08] Maar de kracht van dat

[1:42:10] van dat verhaal wat we daar hebben gezien, zat hem nou juist in het feit dat het één iemand was die eigenlijk het hele proces begeleiden die vanaf het begin af aan bij politieonderzoek betrokken was was en daar zit natuurlijk wel iets in najaar wat misschien interessant om te onderzoeken. Maar ik daar hoeft er niet eens antwoord op te geven. Ik ik vind ik zie het gewoon tegemoet.

[1:42:30] U kunt het meenemen.

[1:42:33] De politici, inclusief ikzelf. Voorzitter, bij iedere verkiezing bezig waren collega's van een baan te doen. Maar ik durf de stelling van mevrouw podt niet over te nemen. Verder ga ik door met mijn beantwoording.

[1:42:44] Mevrouw de kleur,

[1:42:46] Ja. De elementen zitten erin. Maar het is een pakket. En daar wil ik de minister wel op ik

[1:42:53] de staatsssecretaris wel op blijven wijzen want een van de elementen die noem ik ook maar even. Dat zijn die verhoren die slachtoffer zijn vaak heel erg kwetsbaar en niet erg meewerkend omdat ze best wel in een lastige situatie zitten en wat we uit de praktijk horen is dat er nu te weinig verwoord trainingen worden gegeven bij bijvoorbeeld politieteams maar waardoor mensen minder geneigd zijn om mee te werken. Maar dat is nou zo'n element die bijvoorbeeld in engeland in mijn beleving net iets beter was geregeld. Dus neem dat alstublieft ook mee want het is een pakket en we willen af van die versnippering. Om die slachtoffers meer hulp te bieden, maar ook hen ertoe te bewegen om aangiftes aangiftes te doen, zodat we die echte boeven kunnen vervolgen.

[1:43:42] Voorzitter. Uiteraard zal ik op dat specifieke punt niet alleen letten, maar ook reageren richting richting u als kamer en het was

[1:43:51] ook een heel mooi bruggetje. Wat werd gelegd richting een vraag van de heer van der staaij. Want dat ging namelijk over dat mevrouw met zij slachtoffers werken soms ook niet mee en het is onder andere ook een vraag die de heer van der staaij stelde, namelijk over die heeft begrepen van comment. Tja dat is steeds minder slachtoffers. Ook in beeld zijn en de rol die de avg daar ook in speelt als het gaat om gegevens afdeling. Dat is een van de punten die die je daarin ook ziet dat bij ook zien dat slachtoffer soms geen toestemming geven voor registratie van van zaken. En als het gaat om zorg. Het gaat om die justitie kant. Maar juist slachtoffers heb je een justitie en zorg dan zie je dat. Er is heel veel data bekend is bij zorg die niet ingezet kan worden op andere manier om het zorg het niet mag delen op basis van de huidige wet en regelgeving met andere elementen in in het proces

[1:44:54] moest even voorzitter,

[1:44:58] lees de stand komt er verder ook terug. Mevrouw kuik had ook nog een vraag heel nadrukkelijk over de onzichtbare slachtoffers en daarbij verwijzen natuurlijk indirect ook naar het rapport wat we daarover hebben gehad. Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel is alweer een tussen aanhalingstekens oud rapport in tweeduizend, eenentwintig, maar wel vorig jaar ook op gereageerd en daar heb ik ook een aantal elementen benoemd, maar we heel nadrukkelijk aan moeten werken en bewustwording en sensitiviteit is daarin ook wel uitermate belangrijk en dat raakt ook wel niet alleen aan het die discussie je

[1:45:39] nee. Als ik het discussie de loop der tijd maar niet in de waarde daarvan die op een gegeven moment ontstond rondom bijvoorbeeld de wallen. Maar je kunt ook op andere manieren plaats.

[1:45:49] We vinden het heel erg leuk als we visite hebben om op zaterdagavond met die visite over de wallen te lopen en al dan niet die foto's te maken en ik was laatst inderdaad op op werkbezoek. De mannen die voor de deur letterlijk gewoon een seconde staat te stellen tot een vriend naar buiten komt erop gejuich opgaat. Ik vind tabel van wat ik ervan vind zit dicht bij de de gedachte die ik uit de ogen van mevrouw bikker lees,

[1:46:22] maar we moeten ook beseffen. Dat is zo'n moment er sprake is van mensenhandel kan zijn van mensenhandel en dat we daarvoor openstaan. We vinden het ook buiten maar gewoon prettig dat we onze asperges in het seizoen al dan niet met de boter en ham en zo goedkoop mogelijk kunnen krijgen.

[1:46:40] Tegelijkertijd moeten we ook beseffen dat ook daar componenten van mensenhandel rol kunnen spelen. En wat het dan heel vaak gebeurt is dat gebagatelliseerd wordt het nog niet opgesloten. Ze kunnen toch weg. Ze zouden in polen en roemenië minder verdiend hebben. Dus waar heb je het nou eigenlijk over en ik heb het nu over asperges. Maar het geldt net zo goed in het westland. Het geldt net zo goed in sommige restaurants waar het personeel gewoon in de in de keuken in slaap slaapt dus die werners en het afhalen van de romantische component of het afhalen van de vergoelijkende component

[1:47:16] of zelfs de verdedigende component. Dat is buitengewoon belangrijk in en daar moeten we heel nadrukkelijk meer aandacht aan besteden en denkt dan bijvoorbeeld niet alleen aan de standaard mensen die daarover gaan zoals politieagenten.

[1:47:31] Dan gaat het juist ook om die medewerker bij burgerzaken

[1:47:36] of hoe je dat doet met de gemeente die waar waar gewoon iemand zich meldt om papier te komen halen. Alleen er staat wel de hele tijd een meneer op achterstand te kijken, zoals de voorzitter nu naar mij kijken is met de armen over elkaar of alles wel wel goed gaat. Neem maar goed ik zeg het maar even jolig door de voorzitter op deze manier bij te betrekken. Maar ik bedoel het serieus. Ook daarin kun je heel nadrukkelijk mensen in in trainer. Het gaat inderdaad ook om docenten. Dan kom ik weer bij de bijdrage van de pvda

[1:48:09] dat meisje dat altijd wordt opgehaald door diezelfde veel te dure auto van die veel te jonge jongen om zo'n dure auto te kunnen betalen want er is geen profvoetballer en dat soort zaken meer. Dat soort renners is daarin buitengewoon belangrijk en concreet nieuw initiatief. Voorzitter, in het kader als het gaat om het beter zichtbaar maken van de slachtoffers is ook de financiering van een pilot van het centrum tegen kinderen, handel en mensenhandel en die juist gericht. Ook op het online landelijk platform. We gaan testen als het gaat om het bereiken van die potentiële.

[1:48:44] Dat offers.

[1:48:45] Dat past helemaal in de lijn van mevrouw kuik. En nu we toch over haar hebt. Voorzitter, stelde ze ook nog een vraag over de chatfunctie van van vier. Wij hebben er allemaal ook volgens mij dezelfde brief over gekregen ter voorbereiding op op dit debat. En

[1:49:05] ja, we moeten juist zo'n chatfunctie. We hebben ook vorige keer aan de orde gehad in het binnenhof over sekswerkers met een initiatief angela max wat eigenlijk diezelfde rol heeft waarin je op een laagdrempelige manier met elkaar gaan communiceren. Daar ging het pas op voor deze klant. Hier kan het juist gaan over de de hulpverlening component. Die is buitengewoon belangrijk en ik heb dan ook samen met de staatssecretaris van vws, want dit raakt wel aan beide kanten ook juist hier onderzoek naar gedaan en we bespreken het ook samen met de vng hoe we ook de gemeente daarin nadrukkelijker kunnen betrekken. En ja ik ben even kwijt of dat mevrouw kuik was of een ander maar kuiken wil het antwoord in ieder geval weten dan moet je het ook hebben over verschillende talen, want we zien nadrukkelijk natuurlijk ook dat zij die

[1:49:58] kwetsbaar zijn. Het eerste worden gepakt en daarin is onder andere kennis van de nederlandse taal kennis van de nederlandse samenleving weten hoe de overheid functioneert je rechtspositie? Ben je legaal of niet? Legaal in nederland speelt allemaal een rol.

[1:50:16] Even voor de helderheid. Ik vind dat je niet illegaal in nederland moet moet zijn.

[1:50:21] Dat vind ik op allerlei vlakken.

[1:50:23] Maar niet als het gaat om hulpverlening niet als het gaat om aangifte te doen tegen strafbare feiten dus ook. Daarin moeten we duidelijk communiceren richting hen die papierloos zijn die geen vergunningen meer te zijn.

[1:50:36] Mag niet mee doet, maar het is geen belemmering om naar de politie te gaan als het overkomt wat die niet gebeurd en het is al helemaal geen belemmering om hulpverlening te vragen.

[1:50:48] De heer van der staaij. Voorzitter, en het stapeltje begint nu echt heel dun te worden stad.

[1:50:52] Je begint de momentje. Mevrouw kuik.

[1:50:54] Voorzitter nog even op het vorige punt. Dank voor de beantwoording door de staatssecretaris op dit punt en hij gaf ook aan van ja, we gaan kijken hoe we die gemeente daarbij kunnen trekken als het gaat bijvoorbeeld om zo'n chatfunctie en dan zit ik ook te denken aan het internet is natuurlijk zonder grenzen. Het is niet zo dat iemand uit groningen alleen maar bij de chatfunctie terecht kan het kan ook iemand uit zeeland zijn wordt ernaar gekeken als het gaat om financiering en het vormgeven daarvan, want het is goed om gemeenten daarbij te betrekken. Maar om allemaal losse

[1:51:32] een stukje te doen. Dat lijkt me heel.

[1:51:34] Vreemd. Daarom bespreken we ook met de vng. Voorzitter. Want ja het is precies zoals mevrouw kuik zegt het internet

[1:51:42] www world wide web. Dus is inderdaad wereldwijd en dus ook over heel nederland. Tegelijkertijd zit er ook een beperking in bijvoorbeeld aan de dader kant uit misbruik kan plaatsvinden in groningen door iemand die

[1:51:59] in een willekeurig ander land in de wereld verblijft. Maar we moeten wel zorg die hulpverlening dat het niet uitmaakt of je contact zoekt vanuit groningen met iemand in in maastricht.

[1:52:12] Van der staaij.

[1:52:14] Voor ze nog voortbordurend op dat punt van die mensen zonder verblijfsdocumenten nog even iets breder trekkend. Als je ook kijkt naar

[1:52:22] de verhoogde verwachte binnenkomst van asielzoekers. Dan zien we steeds in vluchtelingenstromen ook een vergrote kwetsbaarheid of althans een grote groep die ook kwetsbaar kan zijn voor benaderen van mensenhandel. Dus bekend aandacht ook bij een dergelijke voor. Maar mijn vraag is op het moment dat er ook weer meer mensen verwacht wordt, is er dan ook een extra alertheid om dat ook te onderkennen dat niet van soms chaotische omstandigheden ook misbruik wordt gemaakt door mensenhandelaars.

[1:52:50] Staatssecretaris.

[1:52:52] Hij speelde een aantal manieren. Voorzitter,

[1:52:54] één procent van honderd is minder dan één procent van honderd duizend dus inderdaad ja. Op het moment dat er meer mensen naar nederland komen stijgt gewoon kwantitatief. Het aantal mensen die kwetsbaar zijn en waar misbruik van worden gemaakt. Dat is één twee. We zien dat als het gaat om de enorme toename van alleenreizende minderjarige vreemdelingen. Dat dat een enorm risico is, is ook een van de punten die ik op europees niveau bespreken, want een. We moeten ervoor zorgen dat we de prikkel wegnemen om vanuit syrië als alleen jarige minder alleen

[1:53:34] reizende minderjarige vreemdeling te gaan reizen, maar we moeten zeker het doorreizen in europa zien te verstoppen. Want de de wolven staan klaar op de route tussen griekenland en en nederland en drie. En daar refereert de heer van der staaij terecht aan op het moment dat wij het aantal plekken in nederland niet op orde hebben en daardoor bijvoorbeeld mensen zeven keer in een jaar verhuizen van locatie. Om een crisisopvang naar crisisopvang naar crisisopvang gaan loop je het risico dat mensen uit beeld verdwijnen en ook daar maken de de aasgieren dankbaar gebruik van. Dus het is een zeer terecht risicoverhogend onderwerp wat de heer van der staaij aan roert. Het is uiteraard zo voorzitter, dat we jaar daar ook juist een. De heer van der staaij noemde het al concreet met het coa. Het geldt uiteraard ook voor het niels die zich met name richt op de minderjarige dat daar ook specifieke trainingen voor voor geven. Maar het risico wordt onderkend. Wat is nadrukkelijk aanwezig?

[1:54:36] Ook

[1:54:37] mevrouw bikker nog

[1:54:39] ja, of het stadhuis secretaris komt nog op mijn vraag over de bij acht regelen.

[1:54:42] Dat is de een na volgende.

[1:54:44] Ik kan mijn mond.

[1:54:46] Volgende vraag is nog een vraag maar meer een opmerking van de heer staaij van der staaij. Sorry van der staaij. Overigens voorzitter, dat ging over die die porno sites waar wij zat over die die beelden die offline zijn gehaald. De hele goede zaak dat dat gebeurt heel erg dat het nodig is maar heel goed. Dat gebeurt omdat je juist een daad ook ter bescherming van de slachtoffers moet kijken. Heb je nou casuïstiek waarbij je porno ziet waarbij het slachtoffer. Sorry, waarbij de mensen.

[1:55:17] Ik zie in het filmpje slachtoffer zijn en niet gewoon er vrijwillig voor hebben gekozen om dit op het internet te plaatsen. Om welke reden dan ook dus heel goed dat dat gebeurt en ook belangrijk dat je inderdaad ook dit kunnen melden. Als je

[1:55:38] het vermoeden hebt dat dit soort beelden beelden zijn van slachtoffers van mensenhandel, uitbuiting in plaats van één of meerdere mensen die niet om geheel vrijwillig gereden op het internet zetten

[1:55:53] en dan

[1:55:54] ik had hem al aangekondigd ga ik naar mevrouw bikker met die b achter die regeling die die regeling is juist bedoeld om slachtoffers te beschermen. Ik zie zelf ook wel daar de kwetsbaarheden in. Dus ik vind het ook wel eens wat er voortdurend naar moeten kijken. Ik heb zelf ook gesproken met mensen die zeiden van ja maar wat nu als om wat voor redenen ook een diverse redenen waarom die berg drie regeling op kunnen houden te bestaan.

[1:56:25] Ik heb dan misschien meneer x geprobeerd achter tralies te krijgen. Maar het is niet gelukt of meneer x is wel achter tralies gekomen. Maar men bij acht regeling houdt op een keer dus nu terug naar albanië willekeurig voorbeeld uiteraard. Maar de broer van meneer x en nog steeds is en weet dat ik meneer x achter de tralies heb geholpen. Aan de andere kant hoorde ik ook weer van bijvoorbeeld de de politiemensen die zeiden pas ook weer op met die bij acht regeling. Want we hebben een nodig als instrument om daders achter tralies te krijgen

[1:57:02] en we zien dat die ook als instrument kan worden ingezet, omdat het je namelijk een status op kan leveren in in nederland

[1:57:11] en in dat spanningsveld moeten we opereren met elkaar wat u heeft gezien in de brief die u gisteren heeft ontvangen. Want daarvoor rijbewijs. Ik ook naar het arrest van van twintig oktober dat wij nu ieder geval ook die bedenktijd standaard aan vermeende slachtoffers moeten moeten aanbieden en dat we ook juist moeten kijken naar een aantal zaken één van de dingen die die u daar zelf ook in. Ik noemde

[1:57:41] is die is die dublin verordeningen en die vind ik ook weer een ingewikkelde want

[1:57:50] mensen die door mensensmokkel

[1:57:55] naar nederland komen

[1:57:57] design we niet automatisch slachtoffer van mensensmokkel. Die zijn vaak ook profiteur van mensensmokkel. Alleen er zijn ook mensen die niet door mensensmokkel naar nederland komen maar door mensenhandel naar nederland komen dat daar wel op een smokkelen. De manier gebeuren. Maar er is toch net weer wat anders. En daarin geldt hetzelfde als wat ik net zei ook daar zit de component

[1:58:26] dat je niet automatisch kunt zeggen. Iedereen die in het kader van mensenhandel

[1:58:32] als dubbele er doorreist

[1:58:35] daar automatisch weer hier verblijven.

[1:58:39] Ook dat zet dan weer een

[1:58:42] onbedoeld neveneffect

[1:58:45] op op ons op ons beleid.

[1:58:50] Die bedenktijd had ik het al even over.

[1:58:54] Vooruit dan

[1:58:56] ja. Voorzitter dankuwel. De staatsssecretaris heeft ook het rapport gezien wat leger des heils in europa uitgebouwd. Nergens beschermd.

[1:59:04] En wat wat mijn zorg is juist ook in de huidige discussie die we hebben over instroom en over inderdaad alle misstanden die er zijn is dat die mensenhandelaren niet aangepakt worden en dat slachtoffers daar niet door beschermd zijn. Nu komt er in de zomeren wmo dossier onderzoek. Voorzitter, de uitkomsten juist ook van een eerdere aanpassing die volgens mij slecht heeft gewerkt. Juist voor de slachtoffers en ik zou de staatsssecretaris. Ik vind deze brief gaat gewoon niet in op wat dit betekent in de aanpak van mensenhandel gaat alleen maar over

[1:59:33] dagen en proces en dat moet anders. Wat mij betreft niet alleen maar die focus

[1:59:37] op

[1:59:38] wat betekent dit voor aantallen maar allermeeste focus op hoe voorkomen we deze uitbuiting in europa

[1:59:45] en

[1:59:45] dus heel concrete korte vraag. Want ik zie de tijd. Ik snap het. Voorzitter dat wmo c rapport komt hoe zorgen we dat er bij acht regeling weer draait om de aanpak het eigenlijk het tegengaan van mensenhandel en misstanden in plaats van alleen maar aan het puzzelen zijn op die andere dingen.

[2:00:01] De staatsssecretaris voorzitter.

[2:00:03] Ik ben mevrouw bikker via u afspreken dat zodra het weer de zee rapport is. Ik toch geacht wordt daar een workshop te geven en kan dit specifieke punten expliciet in benoemd.

[2:00:16] Dat leger des heils rapport

[2:00:18] over de nigeriaanse toestanden. Want dan dan ook graag even heel specifiek.

[2:00:22] Van de voorzitter.

[2:00:24] Oké we gaan dat opschrijven en dan komen we er zonder

[2:00:27] meneer staatsssecretaris. Hoe ver bent u

[2:00:31] vier?

[2:00:33] Dan wil ik nu even afspreken.

[2:00:34] Dat van drie, drie keer verkuijlen.

[2:00:37] Oké sorry.

[2:00:38] Dat is drie, drie keer.

[2:00:40] Dan gaat u dag. Dan gaat u verder.

[2:00:45] Het is als twee zie ik nu want het eerste die ik nog had liggen was hoe vaak wordt criminele uitbuiting ten laste gelegd. En toen zei ik tegen u van dat heb ik niet precies paraat.

[2:00:57] U ziet hoe snel het leven gaat. Want uit de meest recente datum datum monitor blijkt dat in de periode tweeduizend zeventien, tweeduizend, eenentwintig, driehonderd vijfennegentig criminele uitbuiting zaken zijn geregistreerd en in diezelfde periode zijn er negenenveertig onderzoeks sorry opsporingsonderzoek gestart en heeft de rechtspraak vervolgens in eerste aanleg drieënveertig zaken van criminele uitbuiting afgedaan en bij het overgrote deel van deze zaak is een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd en het onvoorwaardelijke deel van de opgelegde vrijheidsstraffen in de periode tweeduizend zeventien, tweeduizend, vierentwintig duurde gemiddeld acht, honderd negentig dagen na.

[2:01:40] Dit lijkt me toch

[2:01:42] voor mij een tien met een griffel van het beantwoorden van die vragen. Voorzitter,

[2:01:49] een tweede jaar. Ik had gehoopt op een interruptie wanneer verkuijlen, maar helaas.

[2:01:58] Heel kort want ik wil graag de staatsssecretaris zijn beantwoording.

[2:02:01] Zeker. Dank voor deze snelle reactie. Maar ik plaats hem toch even tegen de cijfers zoals die worden gepresenteerd over hoeveel slachtoffer zijn van criminele uitbuiting. En dan vind ik het aantal zaken is substantieel. Maar als je het afzet relatief gezien vind ik het nog erg beperkt tegenover delict. Wat wat plaatsvindt.

[2:02:20] Staatssecretaris.

[2:02:24] Ja dat is terecht dat de heer. Dat zegt voorzitter er nog twee cijfers met de heer verkuijlen extra delen het centrum tegen kindermishandeling. Kinderen. Om de mensenhandel heeft een schatting gemaakt van vijfentwintig, honderd vermoedelijke slachtoffers van criminele uitbuiting in de afgelopen twee jaar in het dertien door hun onderzocht steden. Ze schatting zeg ik er nadrukkelijk bij

[2:02:49] het landelijk coördinatiecentrum tegen mensenhandel heeft in de periode zestien, twintig, zeshonderd tweeënzeventig slachtoffers geregistreerd

[2:03:00] in dat perspectief moet je dus dan ook de cijfers die ik net heb genoemd.

[2:03:08] Het recidive van daders van mensenhandel is hoog. Dat was een combinatie van de heer verkuijlen en de heer van der staaij. Laat ik het nog twee vragen telde. Maar daarmee

[2:03:21] dit ik het allemaal onrecht aan. Dat klopt. Dat is een van de zaken die we zien overigens zien wij dat niet alleen bij daders van mensenhandel, maar ook de slachtoffers van mensenhandel. Slachtoffers. Mensenhandel worden ook met enige regelmaat daders van van mensenhandel. Wij willen daarover in gesprek met de reclassering organisaties die erover gaan naar voorzitter jeugdzorg nederland en de raad van de kinderbescherming samen met het openbaar ministerie juist om meer inzicht te krijgen in de doelgroep. En wat daarvoor aan actie kan worden ondernomen en daarover wil ik u ook na de zomer

[2:04:01] rapporteren. Voorzitter

[2:04:05] en na de eigenlijk gaf ik al een beetje antwoord op deze vraag, want de heer verkuijlen gaf ook nog aan. Voorzitter, er wordt nog steeds onvoldoende aangifte gedaan van men zal er naar het bleek al uit de getallen die ik net noemde. Daar zit voor een deel ook. Er kan bij

[2:04:22] en ik benoemde net werner kant in de zin van wij moeten ons daarvan bewust zijn

[2:04:27] de eerlijkheid gebiedt te zeggen ook heel veel slachtoffers van uitbuiting zien zichzelf niet als slachtoffers van uitbuiting. Die meisjes waar mevrouw het over had

[2:04:41] die lieve jongen doet het echt geeft geen cadeautjes en houdt vangen en het komt allemaal goed en we krijgen naar huis in verwerkt staan en het allemaal heel mooi romantisch en de jongens die uithalen zien zichzelf als als stoer en fantastisch. En inderdaad die mensen die uitgebuit worden in die

[2:05:03] kassen en op het platteland. Denk in sommige gevallen ook maar de situatie is toch heel veel beter. En dat roma meisjes achter de ramen weet dat ze daaraan familie meehelpt in het land van herkomst en dus ook dat ze met iets goeds bezig is, terwijl ze wat moment gewoon in alle definities door u en door mij als als uitbuiten wordt gezien. Ook daar gaat het om die renners als één en daar gaat het ook om de proeftuinen waarmee we bezig zijn. Die heeft de proeftuinen aangiftebereidheid en ik hecht er nadrukkelijk aan dat we daar ook meer aandacht aan besteden en gaan kijken hoe we dat ook weer verder met resultaten ervan.

[2:05:44] We kunnen meenemen in de het programma samen tegen mensenhandel.

[2:05:49] En dan begin ik voorzitter, sorry een eindelijk waarmee ik begon voorzitter, die u na de zomer gaat krijgen.

[2:05:56] Dank staatsssecretaris. Ik stel voor dat we meteen overgaan naar de tweede termijn van de kamer

[2:06:02] waar de collega's

[2:06:04] één minuut en twintig seconden

[2:06:06] voor hebben. Dat gaat u vast allemaal.

[2:06:09] Ik zie ik ga enigszins streng op handhaven, maar begin bij mevrouw middelen voor uw tweede termijn.

[2:06:15] Dankuwel. Voorzitter, dank voor het debat en voor de antwoorden van de minister staatsssecretaris blijven doen.

[2:06:23] Volgens mij. Voorzitter moeten niet de pvda motie indienen bij de kamer.

[2:06:29] De gave. Maar dan maar goed ik ik ga weer terug naar mijn bijdrage voor ik allemaal flauwe grappen gaan maken. Voorzitter, ik begon met die bloemlezing. Ik kijk uit naar het actieplan. En als je mij vraagt gaan we eigenlijk op enig moment naar een herijking van onze aanpak en dat is iets meer dan een actieplan omdat ik nog steeds de versnipperingen zie lokaal landelijk. Ik weet het. Maar die herijking gaat misschien nog niet ver genoeg. Daarom is dit debat heel goed, want wij kunnen de minister ook wat voorstellen doen richting het tweeminutendebat die ik hierbij ook aanvraag want staatsssecretaris.

[2:07:08] Ik ga gewoon bij uw achternaam noemen is dat beter

[2:07:12] en wij gaan in ieder geval nadenken over. Ik ga nu nadenken over de aanpassing van mijn eerdere motie om met een landelijke systeem en aansturing te komen en de lessen uit engeland met de contract met de de netbeheerders. Volgens mij gaan we daar wellicht een aantal varianten aan de moties terug zien. Dus

[2:07:36] mijn angst over de versnippering blijft. Voorzitter, en ik ben daar nog niet helemaal gerust op. Maar daar zal ik ook de nodige voorstellen.

[2:07:44] Voordoen. Wij noteren dat het lid mutluer een twee minuten debat heeft aangevraagd. Zij liet al enig licht schijnen op de moties. Misschien wel even goed om dan wel met elkaar scherp te hebben dat de staatssecretaris nog naar het verenigd koninkrijk moet dus als hij moties moeten adresseren die daarover gaan.

[2:08:02] Dus dat twee minuten debat zou denk ik wel. Daarna moeten plaatsvinden. Ik zie geknikt ook prima. Dat is wel goed om dat met elkaar scheppen. Prima. Meneer verkuijlen voor uw tweede termijn.

[2:08:14] Ja. Dank. Voorzitter ik allereerst wil ik de staatsssecretaris danken voor zijn beantwoording, maar ook voor de gedrevenheid van mij over dit onderwerp spreken en gelukkig is commissie en staatsssecretaris zitten volgens mij wat dat betreft volledig op één lijn. Ik heb wel een paar laptops.

[2:08:31] De eerste is dat. Ik vind het prachtig dat er een programma is en ik vind ook dat het programma uitstekend werk doet, maar we moeten wel oppassen dat het ook niet een soort lamp wordt waar alle problemen in worden aangezogen en er zijn een aantal zaken

[2:08:44] die bijvoorbeeld echt ook in de buitenwereld buiten het programma gewoon in de wereld zoals die nu is de systeemwereld opgelost moeten worden.

[2:08:51] Ik heb gevraagd in mijn bijdrage. Voorzitter, om specifiek als het gaat om mensen in de uitvoering in de opsporingsdienst om daar nog eens heel nadrukkelijk aan te geven wat mensenhandel nou precies is, zodat ze het ook kunnen herkennen en voorzitter dat dat een verschil. Dat is geen renners. Dat is een instrument.

[2:09:09] Je moet gewoon je vak kennen om het goed uit te kunnen voeren en om inderdaad ook die aangifte omhoog te brengen en ook de vervolging en het ten laste liggen omhoog te brengen. Tenslotte, voorzitter, ben ik gelukkig met de toezegging van de voorzitter, waarvan de staatsssecretaris als gaat om die recidive en specifiek kijken naar reclassering toezicht en nog een tip op pagina honderd elf van het rapport daar een monitor staat exact wat nationaal rapporteur daarmee bedoeld en met name zeg ik dat omdat het effect van dat toezicht door haar hoog wordt aangeschreven. Dankuwel voorzitter.

[2:09:45] U bedankt, mevrouw podt

[2:09:46] de voorzitter heel kort veel succes plezier interesse in met de staatssecretaris zijn reis naar het verenigd koninkrijk. Hopelijk komt ie net zo bevlogen terug als wij, en ik was blij dat mevrouw bikker. Nog even een punt maakte over de b acht. Want ik had die voor mijn tweede termijn genoteerd omdat die niet meer in mijn spreektekst paste. Ik ben blij dat dat vervroegd wordt, want het lijkt me echt belangrijk dat we goed kijken met elkaar wat dit doet ook in de gevolgen voor de opsporing van toch een vorm van zware criminaliteit en ik denk niet dat we dat in de weg moeten gaan lopen door die bedenktijd zo kort te maken. Dus, maar we gaan daar verder over praten. Dus dat is dat is mooi dankuwel.

[2:10:29] Bedankt. Mevrouw podt, mevrouw kuiken.

[2:10:31] Dank voor de beantwoording en ook een mooie betoog van de staatssecretaris dat die aangeeft. Het gaat ook over de or nis en kappen met het bagatelliseren en vergoelijken van de ernstige zaken die je plaatsvinden en dat landelijk programma is hard nodig. We zien dat het aantal het aantal gemelde slachtoffers daalt

[2:10:53] dan denk je hoe kan dat die zichtbaarheid is zo'n groot probleem. Nog een keer terug op het punt wat ik in eerste termijn maakte over de zorg die de nationaal rapporteur ook voor in haar brief. Ik hoop ook dat dit programma scherp wordt neergezet. Wie is waar verantwoordelijk voor, zodat we niet de systeem krijgen van van het kastje naar de muur als het ingewikkelde zaken worden en als het zaken zijn of problematiek is wat over meerdere verantwoordelijkheden gaat.

[2:11:23] Hoe gaat dat dan is hoe beschermen we dan iemand dat in ieder geval één aanspreekpunt erin heeft die die haar of hem daarin begeleid.

[2:11:36] Ja. Voorzitter, die uitstapprogramma's. Dat hou ik dan goed in de gaten want ik wilde echt wel een beeld van hebben van waar is dat nou succesvol. En waar minder. Wat kunnen we daarvan leren

[2:11:48] en die urgentie woningen. Ik snap dat dat een knelpunt is. En dan zullen wij gewoon scherp op moeten blijven dat we er wel resultaten zien in dat dat niet eens onder moeilijk want er zijn zo veel problemen, maar we moeten wel zien dat we daar toch op de een of andere manier stappen in gaan zetten.

[2:12:05] Dus daar zullen wij ook gewoon aandacht voor blijven vragen.

[2:12:09] Dank meneer van der staaij.

[2:12:12] Dank aan de staatssecretaris voor de beantwoording en ik was blij dat hij op dit punt herkende van ja, we zijn een aantal dingen in gang gezet om te komen tot aanscherping van de wetgeving. Een dergelijke actieplan in in de maak. Maar daar gaan we niet op wachten als er knelpunten die we nu al zien al kunnen aanpakken.

[2:12:29] Dus dank voor die voor die houding. Ik heb nog wel de vraag als het gaat om wat er nog aan zit te komen. Qua actieplan

[2:12:36] en de wetswijzigingen de bij de wet. Wat nu een tijdpad actueel tijdpad zichtbaar is van wanneer de volgende stappen daarin verwacht kunnen worden

[2:12:46] als het gaat om het knelpunt van de gegevens deling daarvan

[2:12:52] noemde ik ook al even dat in de bloemlezing is toch ook heel bloemrijk geformuleerd waar verschillende organisaties tegenaan lopen. Pagina drieëntwintig van de bloemlezing stond dat ook nog nadrukkelijk.

[2:13:03] Hoe wordt nu hoe ziet het vervolg er uit op die knelpunten is ook mijn vraag aan de staatssecretaris wanneer kunnen verwachten dat het opgepakt wordt en de kamer daarover gerapporteerd wordt. Dankuwel.

[2:13:14] Bedankt van de staaij en tot slot, mevrouw bikker.

[2:13:18] Ja. Voorzitter dankuwel

[2:13:20] dank aan de staatssecretaris voor zijn beantwoording ook voor het ongemak wat hij duidelijk uitspreekt, want we weten allebei dat zelfs in de meest conservatieve raming van vijf procent slachtoffers van uitbuiting in de prostitutie in amsterdam dat er jaarlijks duizenden verkrachtingen zijn en dat moet ertoe leiden dat

[2:13:37] als we dat weten dan kan geen enkel ook beleid alleen maar gaan over die stigmatisering, maar zal het ook moeten gaan over het laten horen van de stem van de mensen die we niet horen die niet naar consultaties van wetgeving schrijven die niet weten wat artikel twee, drieënzeventig is en ik moedigde staatssecretaris van harte aan om dat in beleid in daden en in werkbezoeken ook telkens te laten zien, zoals hij dat ook geregeld doet hoor. Maar om dat te blijven doen om de mensen die hun stem niet laten horen. Maar die wel deze uitbuiting doormaken. Om die te helpen. Voorzitter, de staatssecretaris heeft op veel antwoord gegeven een aantal toezeggingen gedaan. Daar zult u mij niet meer over horen. Ik wil hem ten aanzien van het management beginsel nog wel meegeven dat ook het openbaar ministerie

[2:14:18] juist daarop voor de effectieve behandeling van aanpak van zware criminelen erop wijst dat dit belangrijk is om toe te voegen aan artikel twee, drieënzeventig f schreef ik toch nog een extra argumenten mee ter overdenking als hij met zijn reactie komt en ik heb op het punt van hotels eerlijk gezegd niks gehoord. Daarover zou ik de staatssecretaris graag nog horen over gegevens delen sprak de heer van der staaij. Daar kan ik me aansluiten en over acht sprak collega's podt van d zesenzestig al dus. Tot zover. Voorzitter,

[2:14:45] dank

[2:14:46] de staatssecretaris en kunt u meteen.

[2:14:49] Ja voorzitter.

[2:14:50] Dan stoort aan u gaat uw gang?

[2:14:53] Mevrouw bikker heeft tegelijk op de hotels niet ben ingegaan en dat is wel een nadrukkelijk aandachtspunt.

[2:15:01] Daar zijn ook in gesprek, niet alleen met de vng, omdat veel van de gemeentelijke controles door de gemeente moeten plaatsvinden, en ik herken de beelden van mevrouw bikker. Ik kom zelf uit de stad waar sommige hotels een bezettingsgraad van honderd dertig procent hebben.

[2:15:17] Dat is toch best knap.

[2:15:19] Dus dat is zeker een nadrukkelijk aandachtspunt, dan moeten we naar kijken. We hebben wel daarover aan initiatieven, maar deze zal ook van mij een een plek krijgen en ik ga helemaal mee in de

[2:15:35] de woorden de de gedachte achter de woorden van mevrouw bikker met betrekking tot die vijf procent. Want dat is wel precies wat het is en zelfs als het is of drie.

[2:15:46] Het blijft gewoon een nadrukkelijk aandachtspunt

[2:15:52] richting de heer van der staaij zeg ik heel nadrukkelijk dat we de governance gaan meenemen, zodat we inderdaad gewoon duidelijk hebben. Wie is waarvoor verantwoordelijk et cetera. Dat zult u zien in het nieuwe actieplan

[2:16:05] en even want ik begon in mijn eerste bijdrage te zeggen dat ik me heel erg herkende in de woorden van de heer van der staaij dat omdat je bezig met de je met het betere het goede wel eens verloren kan gaan. Het feit mee bezig zijn met het nieuwe actieplan betekent niet heel veel gebeurt. Er wordt in volle omvang nog steeds niet alleen een reactie op de heer van der staaij, maar bijvoorbeeld ook op mevrouw heer verkuijlen. Er wordt wel op dit moment gewoon in volle omvang doorgewerkt. Maar ik was wel heel erg

[2:16:35] troffen door het woord dat ik met een scherp zwaard moet komen om de heer verkade te citeren en denk dat dat in dit geval ook echt nodig is in de betekenis daarvan niet alleen om mijn knopen door te hakken, maar ook ten strijde te trekken tegen die componenten. Maar u en ik allemaal

[2:16:58] walging bij voelen en het is in de brede van het verhaal. En nee, het moet ook geen geen lamp worden. Ze blijven focussen. We hebben dat verhaal van het programma. Maar daarnaast moeten we ook nadrukkelijk met andere zaken door gaan.

[2:17:17] Ik ga die pagina honderd elf nog een keertje

[2:17:20] er extra bijpakken. Maar ik herken me heel erg in de laptops van de heer vergadering dan de de het tijdschema van de heer van het nou niet van de heer van der staaij waar die naar vroeg ik zou wachten op de autoriteit. De autoriteit moet eerst haar advies geven. Dan kunnen we verder dan gaat ie na de zomer naar de raad van state. Zodra die uit de raad van state terugkomt, hangt het even af van het dictum. We krijgen. Ik hoop natuurlijk op een trippel a. Maar nu

[2:17:51] mevrouw kuik sluiten a b of c niet uit. Begrijp ik uit haar non-verbale wanneer het was wel verbale communicatie en dan komt ie daarna naar u toe. Dan is het aan aan. Dan ben ik aan uw lot overgeleverd.

[2:18:08] En het actieplan.

[2:18:12] Datum het na het reces.

[2:18:15] Is dat dan want ik dacht dat eerst voor de zomer nog gezegd was. Maar is het dan nog wel voor prinsjesdag. Het zou goed zijn om het ook bij de begroting.

[2:18:23] We kunnen. Ik weet even niet wanneer u begint met vergaderen.

[2:18:27] Dus ik

[2:18:29] tweede week van september u.

[2:18:31] De tweede week van september prinsjesdag klinkt als de derde week van september.

[2:18:40] Ja dan ga ik weer ga ik heel erg mijn best voor doen want ik snap wel dat u het voor prinsjesdag willen hebben, of beter gezegd voor de algemene beschouwingen.

[2:18:46] Prinsjesdag zal wat minder belangrijk voor u zijn, althans in dit kader. Maar de algemene beschouwingen. Wilt u mee kunnen nemen.

[2:18:54] Nee oké. Maar.

[2:18:56] Volgende

[2:18:56] van voor de algemene moeder die.

[2:18:58] Mevrouw,

[2:18:59] Die worden algemene beschouwingen. Ik zie geknikt, zullen we dat zo afspreken voor de algemene beschouwingen.

[2:19:08] Oké.

[2:19:11] Bon. Ik kijk even naar de collega's is er iets onbeantwoord gebleven.

[2:19:15] Onduidelijkheden problemen. Anderszins. Neem dan gaan wij inderdaad de toezeggingen

[2:19:21] door

[2:19:22] nemen.

[2:19:24] Het tweeminutendebat hebben we genoten

[2:19:29] deze toezegging

[2:19:30] de staatsssecretaris neemt de vragen van het lid kuiken over uitstapprogramma's mee in de evaluatie over die uitstap die na de zomer naar de kamer wordt gestuurd. Beetje ongedefinieerd na de zomer

[2:19:45] is het voldoende voor mijn gaan we kijken.

[2:19:49] Nou ik hoop dan ook voor prinsjesdag of is dat niet reëel. Geen idee.

[2:19:56] Een, hetzelfde,

[2:19:57] Ik voorzitter, want ik heb gezegd dat we de evaluatie na de zomer starten. Als ik de evaluatie na de zomer starten heb ik geen resultaten voor uw voor prinsjesdag zelf niet voor één oktober wat ik zal doen. Voorzitter, want bij een evaluatie hoort ook een een tijd pad weer zodra wij starten met de evaluatie. Laat ik u weten wanneer de evaluatie eindigt en geef ik ook alvast aan wanneer ik met een beleidsreactie op de evaluatie komt.

[2:20:27] Oké, denk ik hoor instemming met. Wij gaan deze vol formuleren, maar bij de start even eenvoudig zich bij de start van de evaluatie krijg ik te horen wanneer die eindigt en wanneer we dan

[2:20:38] de conclusies daarvan kunnen krijgen.

[2:20:41] Ook niet helemaal precies gedefinieerd, maar we komen er eindtermijn. Goed tweede. De staatsssecretaris brengt verslag uit van zijn werkbezoek aan het verenigd koninkrijk. Maar

[2:20:51] wanneer gaat u dat doen?

[2:20:53] We weten wanneer u gaat en wanneer gaat u dat verslag uitbrengt? Toezeggingen moeten termijn?

[2:20:57] Ja dat doe ik dus wel zodanig na vijftien juni er voor het reces gaat voorzitter.

[2:21:03] Voor het zomerreces. Prima is het goed?

[2:21:08] Ja ik toch nog heel eventjes ik komt dat dan ook voor het tweeminutendebat is, zoals vooral mijn vragen

[2:21:14] even om te kijken.

[2:21:16] Twee.

[2:21:17] We even te denken wat handig is erin.

[2:21:19] Wat wat we doen wat we dan doen. Dan stel ik voor dat we meegeven aan de griffie plenair

[2:21:25] dat tweeminutendebatten sowieso pas kan plaatsvinden na het bezoek van de staatsssecretaris, maar ook pas nadat de bevindingen van de staatssecretaris aan de kamer gemeld zijn. Zal ik het zo meegeven namens jullie aan de griffie zodat zo afgesproken

[2:21:42] afgezwakt gedacht.

[2:21:45] Dat stond

[2:21:46] dat laten wij aan de griffie plenair.

[2:21:50] De derde toezegging. De staatsssecretaris neemt de vragen van het lid bikker over de b acht

[2:21:55] regeling mee in de reactie op het wmo. De ser-rapport en neemt daarin ook het onderzoek van het leger des heils over uitbuiting in europa mee. Dat klopt. Inhoudelijk wanneer.

[2:22:09] Voorzitter, dan ga niet alles. Nee sorry. Na de zomer. Voorzitter, ga er niet zeggen. Anders moet voor prinsjesdag, maar wel in de maand september.

[2:22:18] Ik in de maand september dan doen we dus vol oktober het zo doen. Oké. Voor oktober aanstaande

[2:22:32] de volvo oktober prima. De staatsssecretaris rapporteert na de zomer over de gesprekken met reclassering

[2:22:40] ambtenaren.

[2:22:41] Ik nog geen datum. Voorzitter, wanneer ik die gesprekken heb. Dus heb ik ook nog geen datum waarop ik kan rapporteren.

[2:22:48] Voor het einde van weet niet voor wie was deze voor mijn verkuijlen heeft voor het einde van het jaar sowieso te nemen, maar we moeten er een termijn moet.

[2:22:57] Is een afspraak hebben voordat ik na.

[2:23:00] Snap ik. Maar we moeten we moeten iets met verkuijlen.

[2:23:04] Ja ik ik zal de ambtsgenoot van de staatsssecretaris er ook nog even aan dat het nodig is dat ze even de koppen bij elkaar steken. Groot als dit nog zou lukken. Na het reces. Dan zou dat prima zijn.

[2:23:16] Oktober fijn want we zullen iets moeten noteren

[2:23:21] is het zo zijn er toezeggingen. Zoals

[2:23:24] helemaal goed.

[2:23:25] Dan dank ik staatsssecretaris voor zijn aanwezigheid en zijn ondersteuning. Dank de collega's.

[2:23:31] De mensen in de zaal kijkers thuis en alle andere geïnteresseerden de onvolprezen ondersteuning van onze kamer en de bodes en dan wens ik iedereen een prettige dag.