Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies); Motie; Motie van het lid Ulenbelt over intrekken van de tweede nota van wijziging

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de voorgestelde wijzigingen van de Wet werk en zekerheid bij nota van wijziging ( 34 108, nr.10 ) tot gevolg hebben dat groepen seizoenarbeiders en flexwerkers geen recht meer hebben op een transitievergoeding op basis van het hele arbeidsverleden; verzoekt de regering, deze nota van wijziging in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag. Ulenbelt…