Documenten feed

Feed

Antwoord op vragen van het lid Mohandis over dehandhaving van het online verkoopverbod op vapes

woensdag 29 november 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 29 november 2023 Betreft Kamervragen Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Mohandis (PvdA) over de handhaving van het online…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Mohandis over dehandhaving van het online verkoopverbod op vapes

woensdag 29 november 2023

……


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Convocatie inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) op 11 december 2023

woensdag 29 november 2023

…Den Haag, 28 november 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Activiteit: Inbreng feitelijke vragen Datum: maandag 11 december 2023 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende…


Convocatie inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) op 11 december 2023

woensdag 29 november 2023

…Den Haag, 28 november 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Activiteit: Inbreng feitelijke vragen Datum: maandag 11 december 2023 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023…


Inbreng verslag schriftelijk overleg over de stand van zaken diverse moties m.b.t. DUO-schulden en niet-sarneerbare restschuld (Kamerstuk 24515-732)

woensdag 29 november 2023

…Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023-2024 Kamerstuk 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld ... 2023 De vaste commissie voor Financiën heeft op 29 november 2023 enkele vragen en opmerkingen aan de…


Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'US, UK Lead Pledge to Triple Nuclear Power by 2050 at COP28'

woensdag 29 november 2023

…Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Erkens (VVD) over het artikel 'US, UK Lead Pledge to Triple Nuclear Power by 2050 at COP28' (2023Z19211, ingezonden 16 november 2023). R.A.A. Jetten Minister voor Klimaat en Energie 2023Z19211 1 Bent u bekend met het artikel…


Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'US, UK Lead Pledge to Triple Nuclear Power by 2050 at COP28'

woensdag 29 november 2023

…Aan de Minister voor Klimaat en Energie Oplegnota kamervragen artikel ‚US UK Lead Pledge to Triple Nuclear Power by 2050 at COP28TM Pagina 1 van 2 Directoraat -generaal Klimaat en Energie Programmadirectie Kernenergie Auteur TER BESLISSING Datum 27 november 2023 Kenmerk DGKE -PK / 41142763 Kopie aan…


Herziene Code Pensioenfondsen

woensdag 29 november 2023

…Hierbij zend ik u de Herziene Code Pensioenfondsen (hierna: de code). In de code worden door de pensioensector principes voor goed pensioenfondsbestuur vastgelegd. De aanleiding voor de dragende partijen Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid voor de herziening van de code was de invoering van…


Herziene Code Pensioenfondsen

woensdag 29 november 2023

…Code Pensioenfondsen Code Pensioenfondsen 2 Inhoud sopgave Woord vooraf ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 4 Kern Code Pensioenfondsen ............................…


Beslisnota inzake Herziene Code Pensioenfondsen

woensdag 29 november 2023

……


Niet reanimeren-penning

woensdag 29 november 2023

… Geachte voorzitter, Met deze brief informeer ik u over mijn besluit om de (project)subsidie aan de Patiëntenfederatie Nederland (PFN) voor het uitgeven en verstrekken van de niet reanimeren-penning (verder: penning) eind 2024 niet te verlengen en over de overwegingen die aan deze beslissing ten grondslag…


Beslisnota inzake Niet reanimeren-penning

woensdag 29 november 2023

……


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie

woensdag 29 november 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 29 november 2023 Betreft Kamervragen Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over het uitnodigingsbeleid…


Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het uitnodigingsbeleid voor COVID-19-vaccinatie

woensdag 29 november 2023

……


Aanbiedingsbrief

woensdag 29 november 2023

… Hierbij zend ik u de antwoorden naar aanleiding van de inbreng van het verslag van een schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake de modernisering van het grondbeleid (Kamerstuk 34682, nr. 164), ingezonden op 1 november 2023 (kenmerk 2023D44644). Bijlage 1 betreft het…


Verslag van een schriftelijk overleg over de modernisering van het grondbeleid (Kamerstuk 34682-164)

woensdag 29 november 2023

…Beantwoording vragen Kamerbrief 'Modernisering van het grondbeleid' De schriftelijke vragen en antwoorden zijn thematisch gegroepeerd en op basis van de ‘volgorde van inbreng’. Dat is de (ongenummerde) volgorde van het VSO, zie hiervoor Bijlage 1 (met inachtneming dat de vragen van de fractie PvdA/Groen-Links…


Beslisnota inzake Antwoorden op vragen commissie over de modernisering van het grondbeleid (Kamerstuk 34682-164)

woensdag 29 november 2023

……


Voortgang Integraal Zorgakkoord. Bekostiging domeinoverstijgende en sectoroverstijgende samenwerking: patiëntengroepsgebonden afstemming van zorg voor specifieke categorieën verzekerden

woensdag 29 november 2023

… Geachte voorzitter, Op 4 oktober 2023 bent u geïnformeerd over de voortgang van afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA).1 Met het IZA wordt ingezet op een brede beweging naar passende zorg, onder andere door een intensievere samenwerking in de regio. Om die zorgtransformatie in de verschillende…


Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen; Brief van de minister van VWS met aanbieding evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en evaluatie Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

woensdag 29 november 2023

…1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023-20024 29 963 Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen C BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 november 2023 Hierbij bied ik u het vierde…


Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda EU Gezondheidsraad, 30 november 2023 (Kamerstuk 21501-21-727)

woensdag 29 november 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 29 november 2023 Betreft Verslag Schriftelijk Overleg inzake Formele EU Gezondheidsraad 30 november 2023 21501-31 Geachte voorzitter, Hierbij bied ik u de beantwoording…


Beslisnota inzake Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda EU Gezondheidsraad, 30 november 2023 (Kamerstuk 21501-21-727)

woensdag 29 november 2023

……


Uitkomsten van gesprekken met het veld, Gezondheidsraad en ZonMw in het kader van de moties over beroertepreventie

woensdag 29 november 2023

… Geachte voorzitter, Zoals toegezegd in de Kamerbrief Versterking van de eerste lijn van 17 mei 2023 informeer ik uw Kamer in deze brief over de uitkomsten van gesprekken die ik heb gehad met het veld, Gezondheidsraad en ZonMw in het kader van de moties van de leden Den Haan/Van Esch en de leden Den…


Beslisnota inzake Uitkomsten van gesprekken met het veld, Gezondheidsraad en ZonMw in het kader van de moties over beroertepreventie

woensdag 29 november 2023

……


Inbreng verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Raad voor Concurrentievermogen op 7 en 8 december 2023 (Kamerstuk 21501-30-590)

woensdag 29 november 2023

…21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft een aantal vragen en opmerkingen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat voorgelegd over de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten