Documenten feed

Feed

Onderzoek verduurzaming General Aviation Business Aviation

donderdag 20 juni 2024

…effect op CO 2-reductie) en de verwachte inspanning van de Rijksoverheid op juridisch, technisch en financieel vlak . De geïdentificeerde kansrijke beleidsopties … 2-besparing, inspanning van de GA -sector en inspanning van de Rijksoverheid op juridisch, technisch en financieel gebied reeds kwalitatief ingeschat. Bij verdere…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Ambtelijke analyses hoofdlijnenakkoord Deel 1

vrijdag 7 juni 2024

…door herbestemming van bestaande gebouwen te verruimen en waar wenselijk juridisch te verankeren (herbestemming kantoor[1]en 15 bedrijfspanden, optopping … door herbestemming van bestaande gebouwen te verruimen en waar wenselijk juridisch te verankeren (herbestemming kantoor[1]en bedrijfspanden, - oningdelen…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Achtste Nationale SDG Rapportage. Nederland op weg naar brede welvaart

woensdag 15 mei 2024

…grenzen van het klimaat en de natuur. Dat schept een helder omen en een kader om verschillende grote uitdagingen in samenhang aan te pakken. Ook de WRR … ontwikkeling van de nieuwe Jeugdstrategie laat een integrale aanpak zien (zie kader). De integratie van brede welvaart in de begrotingscyclus biedt een meer…


Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2023

woensdag 15 mei 2024

…gebiedsgerichte aanpak: natuur (inclusief stikstof), water en klimaat. In het kader van deze voorstellen is in 2023 verder gewerkt aan het uitvoeren van onder … verlenging van de Europese goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat. In het kader van de bescherming van de waterkwaliteit (KRW) z •n stappen gezet om emissies…


Memorie van toelichting

donderdag 18 april 2024

…verwacht over 2024 in totaal € 109 mln aan te veel betaalde voorschotten in het kader van het prijsplafond 2023. Ontvangsten NAM versterkingsoperatie De uitgaven … 401 ‒ 1.101 ‒ 2.044 ‒ 1.044 326.084 Budgetflexibiliteit Het percentage juridisch verplicht en bestuurlijk gebonden is 99,1%. Dit is ongeveer 0,7% hoger…


Voorstellen maatregelen MJP 2025 Klimaatfonds

maandag 15 april 2024

…traject, waarvoor veel expertise benodigd is op technisch, financieel en juridisch gebied. Deze onderwerpen kunnen ook niet los van elkaar gezien worden, … in een intensief traject. Dit gaat om technisch, maar ook financieel en juridisch advies. De LTA kijkt mee op de ontwerpen van de technologieleverancier…


Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf over in de technologiestrategie een analyse maken van de verdeling van onderzoeks- en onderwijsmiddelen over alfa, bèta, gamma en (technisch-)medische wetenschap (Kamerstuk 36200-VIII-75)(Kamerstuk

maandag 11 maart 2024

…toekomstbestendige onderzoeksinfrastructuur kunnen de toegepaste onderzoeksinstellingen (TO2) en Rijkskennisinstellingen (RKI’s) kennis en toepassingen ontwikkelen voor … voorhanden zijn. De middelen voor gereserveerde projecten zijn echter niet juridisch verplicht. Met het schrappen van het NGF raakt ook de Lissabon-doelstelling…


Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Van der Woude en Van der Graaf over in de technologiestrategie een analyse maken van de verdeling van onderzoeks- en onderwijsmiddelen

maandag 11 maart 2024

…toekomstbestendige onderzoeksinfrastructuur kunnen de toegepaste onderzoeksinstellingen (TO2) en Rijkskennisinstellingen (RKITMs) kennis en toepassingen ontwikkelen voor … voorhanden zijn. De middelen voor gereserveerde projecten zijn echter niet juridisch verplicht. Met het schrappen van het NGF raakt ook de Lissabon-doelstelling…


Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2024; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK over tussentijdse evaluatie Nationaal Groeifonds

woensdag 21 februari 2024

…monitoringsresultaten? Wie gaat die interventies dan doen? Binnen welk juridisch en bestuurlijk kader passen dat mandaat en die interventies? Decisio geeft, net als … voornamelijk overheidsinstellingen, of semi-overheidsinstellingen (zoals TO2 en kennisinstellingen) die via departementale routes projecten goedgekeurd…


Eindrapport Onderzoek Zelfcensuur HO en Wetenschap

donderdag 21 december 2023

…benadering van dit onderzoek wordt afgebakend en toegelicht . Dit analyse kader biedt het fundament voor de aanpak van de dataverzameling en de inrichting … literatuur studie en een media - inventarisatie een definitief analyse kader en onderzoeksontwerp vast gesteld. Het onderzoeksontwerp is gericht op de…


Actieprogramma Digitalisering

donderdag 26 oktober 2023

…digitaliseringTM van 8 maart 2022 is een publieke waarden-perspectief uitgewerkt en een kader voor de inzet van het kabinet op digitalisering. Maar denk ook aan de I-strategie … landelijk niveau oppakken en onderdeel maken van de gebiedsgerichte aanpakIn het kader van de gebiedsgerichte aanpak gaat LNV kijken welke data nodig zijn om een…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-XIII)

maandag 9 oktober 2023

…op 50% van het piekvermogen; de vraag van het lid Erkens is of dat ook (juridisch) kan bij bestaande SDE++-beschikkingen en, indien dit mogelijk is, wat … afgegeven subsidiebeschikkingen kunnen niet eenzijdig worden aangepast. Dit is juridisch niet mogelijk, ook niet tegen een schadevergoeding. Er is wel een andere…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…uitgewerkt. De inzet is om te komen tot doorbraa—kinnovaties die technisch, juridisch, economisch en maatschappel •k goed uitwerken. Daarnaast wordt conform … versterken van het verdienmodel van boeren. Waar nodig worden afspraken juridisch geborgd.3. Inzetten op een sterke natuur en gezonde leefomgeving We benaderen…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…uitbetaling.Tabel 1 Omvang reserves eind 2022 (bedragen x ⁄ †1 mln)Totaal % Juridisch verplicht Speci...catie naar type reserve (x ⁄†1 mln)Borg garanties Duurzame … aangenomen motie Ronnes c.s. (Kamerstuk 34 475, nr. 20) wordt het percentage juridisch verplicht voor de begrotingsreserves in de beleidsartikelen 2 en 4 toegelicht…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…uitbetaling.Tabel 1 Omvang reserves eind 2022 (bedragen x ⁄ †1 mln)Totaal % Juridisch verplicht Speci...catie naar type reserve (x ⁄†1 mln)Borg garanties Duurzame … aangenomen motie Ronnes c.s. (Kamerstuk 34 475, nr. 20) wordt het percentage juridisch verplicht voor de begrotingsreserves in de beleidsartikelen 2 en 4 toegelicht…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…uitgewerkt. De inzet is om te komen tot doorbraa—kinnovaties die technisch, juridisch, economisch en maatschappel •k goed uitwerken. Daarnaast wordt conform … versterken van het verdienmodel van boeren. Waar nodig worden afspraken juridisch geborgd.3. Inzetten op een sterke natuur en gezonde leefomgeving We benaderen…


KPMG Rapport Nationaal Groeifonds Financiële beoordeling NGF-projectvoorstellen

dinsdag 11 juli 2023

…financiële aspecten van de NGF - aanvragen. KPMG is geen juridisch adviseur en biedt geen juridisch advies aan de Directie NGF met betrekking tot de beoordelingen … door de Programmaraad en - directie; Uitvoeringsorganisaties zoals RVO, NWO, TO2 en TKI worden voorzien als uitvoeringsorganisaties van de open calls binnen…


KPMG Rapport Nationaal Groeifonds Financiële beoordeling NGF-projectvoorstellen

dinsdag 11 juli 2023

…financiële aspecten van de NGF - aanvragen. KPMG is geen juridisch adviseur en biedt geen juridisch advies aan de Directie NGF met betrekking tot de beoordelingen … door de Programmaraad en - directie; Uitvoeringsorganisaties zoals RVO, NWO, TO2 en TKI worden voorzien als uitvoeringsorganisaties van de open calls binnen…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 juni 2023, over Internationalisering hoger onderwijs

donderdag 15 juni 2023

…hebben. Naast het onderwijs zelf zijn dat partijen als het bedrijfsleven, TO2-instellingen en umcTMs. Ik wil graag dat die structureel betrokken zijn bij … bekostiging die uitgaat van missies die je ziet voor de toekomst, in het kader van «hier moeten we beter in worden» en «daar hebben we misschien wel iets…


Conceptverslag Internationalisering hoger onderwijs

donderdag 15 juni 2023

…hebben. Naast het onderwijs zelf zijn dat partijen als het bedrijfsleven, TO2-instellingen en umc's. Ik wil graag dat die structureel betrokken zijn bij … bekostiging die uitgaat van missies die je ziet voor de toekomst, in het kader van "hier moeten we beter in worden" en "daar hebben we misschien wel iets…


Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2023 (Kamerstuk 36350-1)

woensdag 7 juni 2023

…van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een lening verstrekt in het kader van de oorlog in Oekraïne. Zowel de lening zelf als de aflossing van deze … overzichtelijke tabel presenteren (pagina 81)? Antwoord op vraag 7 In het kader van de kabinetsreactie op het rapport van het Adviescollege Dialooggroep…


Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2023 (Kamerstuk 36350-1)

vrijdag 2 juni 2023

…van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een lening verstrekt in het kader van de oorlog in Oekraïne. Zowel de lening zelf als de aflossing van deze … overzichtelijke tabel presenteren (pagina 81)? Antwoord op vraag 7 In het kader van de kabinetsreactie op het rapport van het Adviescollege Dialooggroep…


Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022

woensdag 17 mei 2023

…is onderzoek gedaan naar de waterstofbehoefte van de luchtvaart (in het kader van de energietransitie naar duurzame energie), dat als input zal dienen … Eind december 2022 heeft het eerste technisch overleg met de sector in het kader van de BA plaatsgevonden. •Spoor 3: Ontwikkeling nieuw normenstelsel. Het…


Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022

woensdag 17 mei 2023

…aangewend voor het versterken van faciliteiten voor toegepast onderzoek bij TO2-instellingen en Rijkskennisinstellingen en voor een bedrag van ƒ 372 mln voor … bij de besteding van middelen uit het fonds Onderzoek en Wetenschap voor TO2-faciliteiten, EU-matching en EU- partnerschappen. Een belangrijk instrument…


Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2022

woensdag 17 mei 2023

…vervolg krijgen in het Landbouwakkoord en waar nodig aangevuld worden met juridisch instrumentarium. Verduurzaming veehouderij LNV stelt gefaseerd onderdelen … behalen en werkt om die reden aan het opzetten van een regieorgaan. In het kader van het marktprogramma Verduurzaming dierlijke productie is samen met alle…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten