Documenten feed

Feed

Actieprogramma Digitalisering

donderdag 26 oktober 2023

…digitaliseringTM van 8 maart 2022 is een publieke waarden-perspectief uitgewerkt en een kader voor de inzet van het kabinet op digitalisering. Maar denk ook aan de I-strategie … landelijk niveau oppakken en onderdeel maken van de gebiedsgerichte aanpakIn het kader van de gebiedsgerichte aanpak gaat LNV kijken welke data nodig zijn om een…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-XIII)

maandag 9 oktober 2023

…op 50% van het piekvermogen; de vraag van het lid Erkens is of dat ook (juridisch) kan bij bestaande SDE++-beschikkingen en, indien dit mogelijk is, wat … afgegeven subsidiebeschikkingen kunnen niet eenzijdig worden aangepast. Dit is juridisch niet mogelijk, ook niet tegen een schadevergoeding. Er is wel een andere…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…uitgewerkt. De inzet is om te komen tot doorbraa—kinnovaties die technisch, juridisch, economisch en maatschappel •k goed uitwerken. Daarnaast wordt conform … versterken van het verdienmodel van boeren. Waar nodig worden afspraken juridisch geborgd.3. Inzetten op een sterke natuur en gezonde leefomgeving We benaderen…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…uitbetaling.Tabel 1 Omvang reserves eind 2022 (bedragen x ⁄ †1 mln)Totaal % Juridisch verplicht Speci...catie naar type reserve (x ⁄†1 mln)Borg garanties Duurzame … aangenomen motie Ronnes c.s. (Kamerstuk 34 475, nr. 20) wordt het percentage juridisch verplicht voor de begrotingsreserves in de beleidsartikelen 2 en 4 toegelicht…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…uitbetaling.Tabel 1 Omvang reserves eind 2022 (bedragen x ⁄ †1 mln)Totaal % Juridisch verplicht Speci...catie naar type reserve (x ⁄†1 mln)Borg garanties Duurzame … aangenomen motie Ronnes c.s. (Kamerstuk 34 475, nr. 20) wordt het percentage juridisch verplicht voor de begrotingsreserves in de beleidsartikelen 2 en 4 toegelicht…


KPMG Rapport Nationaal Groeifonds Financiële beoordeling NGF-projectvoorstellen

dinsdag 11 juli 2023

…financiële aspecten van de NGF - aanvragen. KPMG is geen juridisch adviseur en biedt geen juridisch advies aan de Directie NGF met betrekking tot de beoordelingen … door de Programmaraad en - directie; Uitvoeringsorganisaties zoals RVO, NWO, TO2 en TKI worden voorzien als uitvoeringsorganisaties van de open calls binnen…


Conceptverslag Internationalisering hoger onderwijs

donderdag 15 juni 2023

…hebben. Naast het onderwijs zelf zijn dat partijen als het bedrijfsleven, TO2-instellingen en umc's. Ik wil graag dat die structureel betrokken zijn bij … bekostiging die uitgaat van missies die je ziet voor de toekomst, in het kader van "hier moeten we beter in worden" en "daar hebben we misschien wel iets…


Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2023 (Kamerstuk 36350-1)

vrijdag 2 juni 2023

…van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een lening verstrekt in het kader van de oorlog in Oekraïne. Zowel de lening zelf als de aflossing van deze … overzichtelijke tabel presenteren (pagina 81)? Antwoord op vraag 7 In het kader van de kabinetsreactie op het rapport van het Adviescollege Dialooggroep…


Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022

woensdag 17 mei 2023

…is onderzoek gedaan naar de waterstofbehoefte van de luchtvaart (in het kader van de energietransitie naar duurzame energie), dat als input zal dienen … Eind december 2022 heeft het eerste technisch overleg met de sector in het kader van de BA plaatsgevonden. •Spoor 3: Ontwikkeling nieuw normenstelsel. Het…


Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2022

woensdag 17 mei 2023

…aangewend voor het versterken van faciliteiten voor toegepast onderzoek bij TO2-instellingen en Rijkskennisinstellingen en voor een bedrag van ƒ 372 mln voor … bij de besteding van middelen uit het fonds Onderzoek en Wetenschap voor TO2-faciliteiten, EU-matching en EU- partnerschappen. Een belangrijk instrument…


Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2022

woensdag 17 mei 2023

…vervolg krijgen in het Landbouwakkoord en waar nodig aangevuld worden met juridisch instrumentarium. Verduurzaming veehouderij LNV stelt gefaseerd onderdelen … behalen en werkt om die reden aan het opzetten van een regieorgaan. In het kader van het marktprogramma Verduurzaming dierlijke productie is samen met alle…


Memorie van toelichting

donderdag 11 mei 2023

…2022•2023, 36 350 XIII, nr. 2 Subsidieregelingen bestuurlijke afspraken In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 zijn een aantal subsidie regelingen … begroting voor 2023. Clustering en gebiedsfonds (bestuurlijke afspraken) In het kader van de bestuurlijke afspraken uit 2020 worden uitkeringen gedaan aan medeoverheden…


Voorjaarsnota 2023

vrijdag 28 april 2023

…kabinet middelen ingezet voor de uitvoering van de transitie. Ook is in het kader van de piekbelas† tersaanpak cumulatief 1 miljard euro overgeheveld van de … DSR heeft het kabinet al in de Miljoenennota 2023 (MN23) besloten in het kader van de aanpak van opmer†kelijke constructies en negatief geƒvalueerde –scale…


Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van, nr. OWB, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ten behoeve van het bevorderen van wetenschap en innovatie door middel van het stimuleren en faciliteren van deelname aan het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

maandag 13 maart 2023

…bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder c, van deze verordening die in het kader van Horizon Europe cofinanciering van de Staat hebben ontvangen; Verordening … Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, instituten voor toegepast onderzoek (hierna: TO2-instellingen), en instituten genoemd in de eerste bijlage van de Subsidieregeling…


Eindrapport Evaluatie TTW Perspectief 2016-2020

maandag 12 december 2022

…Programma STW Stichting voor de Technische Wetenschappen (voorganger van TTW) TO2 Toegepast Onderzoe k Organisaties TTW NWO - domein Toegepaste en Technische … van Perspectief ligt op de ontwikkeling en toepassing van kennis in het kader van technologieontwikkeling . De consortia werken bij honorering aan een…


Memorie van toelichting

donderdag 24 november 2022

…de ontwerpbegroting 2022 was 10%, oftewel 90% van het kasbudget was al juridisch verplicht. Bij de 1 e suppletoire begroting 2022 steeg dit naar 96%, vanwege … verplichtingen bij onder andere de onderzoeksbudgetten. Het percentage juridisch verplicht bij de 2e suppletoire begroting is 99%, 3% hoger dan bij de 1e…


Tweede Kamer, 26e vergadering

woensdag 23 november 2022

…U kunt vandaag dus acht keer naar de interruptiemicrofoon komen. In het kader van het verwachtingenmanagement — dat stellen mensen vaak op prijs — koers … dan weer verder met dit debat. Dat is misschien goed om te weten in het kader van verwachtingenmanagement. Dat allemaal gezegd hebbende, heb ik nog één…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

maandag 7 november 2022

…is van geëxclaveerde en niet-geëxclaveerde agrarische percelen in het kader van Natura 2000-gebieden? Geëxclaveerde (agrarische) percelen zijn (agrarische) … dat is juist. Zo’n 40% van de landbouwgronden die zijn opgegeven in het kader van de basisbetaling/vergroeningsbetaling vallen onder de voorwaarde van…


36200 XIV Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F)

dinsdag 1 november 2022

…is van geëxclaveerde en niet-geëxclaveerde agrarische percelen in het kader van Natura 2000-gebieden? Geëxclaveerde (agrarische) percelen zijn (agrarische) … dat is juist. Zo’n 40% van de landbouwgronden die zijn opgegeven in het kader van de basisbetaling/vergroeningsbetaling vallen onder de voorwaarde van…


Memorie van toelichting

dinsdag 20 september 2022

…totaaloverzicht gepre... senteerd van de maatregelen van alle ministeries in het kader van het Energieakkoord. Inmiddels is dit overzicht uitgebreid met maatregelen … de geschatte budgetfelxibiliteit en inzicht gegeven in de categorie–n juridisch verplicht, bestuurlijk gebonden, beleidsmatig gereserveerd en nog niet…


Memorie van toelichting

dinsdag 20 september 2022

…uitbetaling.Tabel 1 Omvang reserves eind 2021 (bedragen x ƒ 1 mln) Totaal % Juridisch verplicht Speci‡catie naar type reserve (x ƒ 1 mln)Borg garanties Duurzame … onttrekkingen aan de begro... tingsreserves op artikel 2 verwerkt. In het kader van de herijking van de kasbuffer van de verschillende Coronaregelingen is…


Memorie van toelichting

dinsdag 20 september 2022

…1Beleidsprioriteiten72.2Belangrijkste beleidsmatige mutaties222.3Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven 262.4Openbaarheidsparagraaf262.5Planning Strategische … toegelicht. In de volgende paragraaf wordt het overzicht getoond van de niet-juridisch verplichte uitgaven. Daarna volgt de openbaarheidsparagraaf, die voor het…


Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap

donderdag 14 juli 2022

…wetenschappers en de wetenschap heeft een gebrek aan sociale veilig-in het kader van dit advies zijn gevoerd. Jong talent verlaat gedesillusioneerd de wetenschap … Waters (Red.). (2006). . University of Minnesota Press. KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen, VSNU (2018). Nederlandse gedragscode wetenschappelijke…


Nationale veiligheidsanalyse. Rapport Risicobeheersmaatregelen

vrijdag 8 juli 2022

…B.1). 1.3 Afbakening van de analyse Omdat de NVA wordt uitgevoerd in het kader van het NLVP richt deze zich, net als het NLVP, uitsluitend op civiele luchtvaart … is specifiek gekeken naar de kostencomponent ‚onlineTM campagne. In het kader van deze studie zijn we uitgegaan van gem iddelde campagnekosten van • 80…


Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 (Kamerstuk 36100-XIII-1)

woensdag 8 juni 2022

…landsadvocaat voor het voeren van juridische procedures alsmede (specialistisch) juridisch advies. Dit bedrag bestaat uit honoraria, btw, kantoorkosten, verschotten … Elektriciteit uit Water (Kamerstuk 32 813, nr. 676). Samen met de relevante TO2-instellingen en TKI’s (Wind op Zee en Watertechnologie) is beschouwd in hoeverre…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten