Documenten feed

Feed

Voortgang Integraal Zorgakkoord. Bekostiging domeinoverstijgende en sectoroverstijgende samenwerking: patiëntengroepsgebonden afstemming van zorg voor specifieke categorieën verzekerden

woensdag 29 november 2023

…desbetreffende mededingingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Belastingdienst. Afbakening en budgettaire consequenties Het openstellen van de bekostiging…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Beckerman over de extra belasting van woningcorporaties met betrekking tot schadevergoedingen

woensdag 29 november 2023

…Antwoord van staatssecretaris Van Rij (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst), mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (ontvangen…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 december 2023

dinsdag 28 november 2023

…van administratieve- en uitvoeringlasten voor het bedrijfsleven en de Belastingdienst. Ook erkent het kabinet het belang van de modernisering van in bepaalde…


Concept regeling EMU-norm 2024-2026 decentrale overheden

dinsdag 28 november 2023

…terrein. Hoogachtend, De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix L.A. van Rij…


Concept regeling EMUnorm 2024-2026 decentrale overheden

dinsdag 28 november 2023

…inzake het EMU-saldo De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken … worden geplaatst. De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix L.A. van Rij Toelichting Deze regeling bepaalt op basis van de…


Raad voor Economische en Financiële Zaken; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 december 2023

dinsdag 28 november 2023

…van administratieve- en uitvoeringlasten voor het bedrijfsleven en de Belastingdienst. Ook erkent het kabinet het belang van de modernisering van in bepaalde…


Status update comptabele onrechtmatigheid ekv

maandag 27 november 2023

…ADSB. Hoogachtend, de staatssecretaris van Financiën Fiscaliteit en Belastingdienst, Marnix L.A. van Rij…


Reactie op verzoek commissie op de brief G en G te U inzake verschillen in belastingdruktussen werkenden en niet-werkenden met een IVA-uitkering

maandag 27 november 2023

…verzoek mede namens de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst. Dit antwoord heeft langer op zich laten wachten omdat wij eerst een … hieraan kunnen doen. De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst neemt dit mee in de verdere (beleids)ontwikkeling van de inkomstenbelasting…


Verzekerdenmonitor 2023

maandag 27 november 2023

…samen met de premies voor de andere volksverzekeringen geïnd door de Belastingdienst. De Zvw wordt voor een groot deel gefinancierd uit een nominale premie … een inkomensafhankelijke bijdrage die eveneens wordt geïnd door de Belastingdienst. De nominale premie betalen verzekerden rechtstreeks aan de zorgverzekeraar…


Aanbiedingsbrief

maandag 27 november 2023

…Voedselkwaliteit. Hoogachtend, de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, Marnix L.A. van Rij…


Antwoord op vragen van de leden Inge van Dijk, Vedder en Van der Plas over het bericht ‘Ruim 200 boeren met bos krijgen onverwacht megaclaims van fiscus’

maandag 27 november 2023

…in de beantwoording wel het antwoord, dan wel het standpunt van de Belastingdienst te vermelden en niet die van de gedupeerde? Antwoord De standpunten … in het artikel ontstane beeld te nuanceren door het standpunt van de Belastingdienst nader toe te lichten. Verder komen in de rechterlijke uitspraken en…


Toezichtrapport NZa over de uitvoering van de wettelijke taken door het CAK; verantwoordingsjaar 2022

maandag 27 november 2023

…aan en af en vult het CAK de gegevens met data vanuit onder andere de Belastingdienst. De norm is in 2022 veelal niet gehaald. Het CAK kan meer regie nemen…


Beslisnota bij Fiche: Mededeling EU-stappenplan ter bestrijding van drugshandel en georganiseerde criminaliteit

vrijdag 24 november 2023

…ministeries van BZ, DEF, IenW, VWS, FIN, inclusief de taakorganisaties Belastingdienst, FIOD en Douane .5.Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 5…


Fiche: Richtlijn Hoofdhuisbelasting voor mkb-ondernemingen

vrijdag 24 november 2023

…bevat ook de resultaten van vaste inrichtingen in andere lidstaten. De belastingdienst van de hoofdhuislidstaat past de vennootschapsbelastingtarieven toe … toepassing van het hoofdhuisregime voldaan is, wordt getoetst door de belastingdienst van de hoofdhuislidstaat. Die de belastingdiensten van de vaste-inrichtingslidstaten…


Antwoord op vragen van het lid Temmink over deafhandeling van het toeslagenschandaal

vrijdag 24 november 2023

…opzet/grove schuld-kwalificatie (O/GS-kwalificatie) is gedupeerd doordat de Belastingdienst er te snel vanuit is gegaan dat er sprake was van opzet en/of grove…


Nazending beslisnota inzake antwoorden op vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023 over het pakket Belastingplan 2024

vrijdag 24 november 2023

…beslisnota. Hoogachtend, De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix L.A. van Rij…


Benoeming hoofddirecteur Financiën en Control bij Defensie

vrijdag 24 november 2023

…was zij clusterdirecteur Centrale Administratieve Processen bij de Belastingdienst bij het ministerie van Financiën. Eerder was ze onder andere directeur … de gemeente Tilburg en begon ze haar loopbaan als inspecteur bij de Belastingdienst, waar ze daarna diverse managementfuncties vervulde. José van Aerle…


Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2024; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over (deels) openstaande toezeggingen

vrijdag 24 november 2023

…De boodschap is overgebracht aan de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst. Op het moment dat de Belastingplannen bekend zijn, zal het gevraagde…


Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over (deels) openstaande toezeggingen

vrijdag 24 november 2023

…De boodschap is overgebracht aan de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst. Op het moment dat de Belastingplannen bekend zijn, zal het gevraagde…


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over jaarrekening Coöperatie Mobilisation for the Environment en Milieu-Adviesbureau Vollenbroek B.V.

donderdag 23 november 2023

…Milieu-Adviesbureau Vollenbroek B.V., het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst handhavend zal optreden en, zo ja, wanneer of, zo nee, waarom niet?…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Van Haga over jaarrekening Coöperatie Mobilisation for the Environment en Milieu-Adviesbureau Vollenbroek B.V.

donderdag 23 november 2023

…bijbehorende Bijgevoegde antwoorden zijn afgestemd met LNV (1t/m3), RVO, de belastingdienst (7/8), WJZ, de directie Ondernemerschap, en de directie Klimaat.…


Omgevingsrecht; Verslag van een mondeling overleg met de minister van BZK op 24 oktober 2023 over de stand van zaken van de Omgevingswet

donderdag 23 november 2023

…uitvoerbaar. Als het toch wordt ingevoerd, laat het dan niet door de Belastingdienst doen, want die is opgeleid voor het heffen, controleren en innen van…


Vormgeving stapsgewijze afschaffing LKV oudere werknemer

woensdag 22 november 2023

…verlagen en af te schaffen. Mijn ministerie gaat samen met UWV en de Belastingdienst werknemers en werkgevers informeren over de voorgenomen stapsgewijze … Proces De conceptnota van wijziging wordt momenteel door UWV en de Belastingdienst getoetst op uitvoerbaarheid. Indien de beoogde vormgeving uitvoerbaar…


Eindrapport niet-gebruik loonkostenvoordelen

woensdag 22 november 2023

…iemand uit de doelgroep LKV in dienst heeft 11 2.6 UWV berekent en de Belastingdienst betaalt LKV 12 3. Kenmerken niet -gebruik 13 3.1 Kwantitatieve resultaten … Betrokken uitvoeringsinstanties zijn in de meeste gevallen UWV en de Belastingdienst, in het geval van de doelgroep oudere werknemer s met een uitkering…


Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de vijfde periodieke rapportage van de Staatsagent bij KLM

woensdag 22 november 2023

…betalen. Mede in dat kader is staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst in zijn recente brief van 20 oktober 2023 aan de Tweede Kamer ingegaan…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten