Documenten feed

Feed

Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2023

donderdag 27 juni 2024

…installaties van NRG, Petten 92.5 Centrale Organisatie voor radioactief Afval (COVRA), Nieuwdorp 92.6 Hoger Onderwijs Reactor (HOR), Delft 92.7 Urenco Nederland … installaties (NRG-laboratoria). Ł De Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA N.V.) in Nieuwdorp. Ł De Technische Universiteit Delft, vergunninghouder…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2023

donderdag 27 juni 2024

…afgebrande casino in de stad Groningen te vervangen.COVRA In 2023 heeft COVRA, naast het toevoegen van 292 m ̇ aan laag- en middelradio actief afval en … staatsdeel-nemingen. In 2023 zijn de evaluaties van het aandeelhou-derschap in COVRA, Thales en NS gestart. De evaluatie van NS isˇreeds afgerond en is als bijlage…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Kernenergie; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor K&E over de stand van zaken van de nieuw te bouwen kerncentrales

vrijdag 21 juni 2024

…blijkt uit de nationale radioactief afval inventarisatie 2022 uitgevoerd door COVRA (zie Kamerstuk 25422, nr. 286). Het is op 6 dit moment niet bekend hoeveel…


Rapportages radioactief afval aan Euratom en IAEA

donderdag 20 juni 2024

…waste management facilities 3932.2(IV) Inventory of radioactive waste at COVRA 4032.2(V) Nuclear facilities in the process of being decommissioned 40Section … Human and financial resources of COVRA 7322(I) Qualified staff at COVRA 7422(II) Adequate financial resources at COVRA 7422(III) Financial provisions for…


Rapportages aan Euratom en het Internationaal AtoomEnergie Agentschap over radioactief afval

donderdag 20 juni 2024

…de eindberging in de acceptatiecriteria voor radioactief afval die door COVRA worden opgesteld. In het lopende onderzoeksprogramma COPERA, wordt een nieuwe … nieuwe safety case2 opgesteld. Als deze safety case is afgerond, zal COVRA werken aan de acceptatiecriteria. Tijdens de ARTEMIS-missie die in 2023 in Nederland…


Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2024 (Kamerstuk 36550-1)

vrijdag 31 mei 2024

…onder te brengen bij de NV Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA). In de 1e suppletoire begroting van IenW is het verplichtingenbudget hiervoor…


Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

donderdag 23 mei 2024

…daar zit vlakbij de centrale opslag van radioactief afval in Nederland, de Covra. Dan hebben we nog de gesloten kerncentrale van Dodewaard, daar zal Annika … gericht op bovengrondse opslag op één centrale locatie in Nederland, bij de Covra, in de provincie Zeeland, voor tenminste honderd jaar en daarna zal er dan…


Verslag van een schriftelijk overleg over Overname aandelen Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland door de Staat (Kamerstuk 28165-418)

donderdag 16 mei 2024

…brengen bij de COVRA. Er staat ook dat deze aandelentransactie geen nieuwe verplichtingen voor de Staat schept. De aandelen van de COVRA zijn in handen … gedaan wordt dat gescheiden is van het team waar het aandeelhouderschap in COVRA is belegd. 3. De leden van de GroenLinks-PvdA-fractie wijzen erop dat de…


Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over Overname aandelen Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland door de Staat (Kamerstuk 28165-418)

donderdag 16 mei 2024

…brengen bij de COVRA. Er staat ook dat deze aandelentransactie geen nieuwe verplichtingen voor de Staat schept. De aandelen van de COVRA zijn in handen … gedaan wordt dat gescheiden is van het team waar het aandeelhouderschap in COVRA is belegd. 3. De leden van de GroenLinks-PvdA-fractie wijzen erop dat de…


Reactienota zienswijzen en adviezen

maandag 13 mei 2024

…betalen zowel voor de opslag bij COVRA als voor de eindberging. Het Ministerie van Financiën is aandeelhouder van COVRA en ziet toe op de opbouw van het … het budget voor de eindberging door COVRA. Het beleid rondom nucleaire veiligheid en stralingsbescherming is ervoor om voorziene risico TMs aan te pakken…


Voortgangsrapportage Regio Deals 2023

dinsdag 7 mei 2024

…historisch radioactief afval bij NRG in Petten naar afvalverwerkingsbedrijf COVRA in Vlissingen, en de ontmanteling van gebouwen bij NRG in Petten, verloopt … is uitgebreid met een aanvullende lening. De samenwerking tussen NRG en COVRA verloopt goed en is van belang voor een tijdige verwerking en af voer van…


Eindrapport Naar een robuuste implementatie van het Verdrag van Aarhus

donderdag 25 april 2024

…bepaalde de Afdeling in een zaak over toegang tot informatie die berustte bij COVRA, de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval, dat de oude lijn met betrekking … te streng was . 67 Z ou de Afdeling deze lijn blijven hanteren, dan zou COVRA, die wel een overheidsinstantie is, niet onder art. 4.1 Woo vallen. De Afdeling…


Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over de berichten 'Costs overruns and delays risk nuclear’s place in energy transition' en 'Komt er nu wel een Borssele 2?’

maandag 22 april 2024

…Hoogradioactief afval wordt bij de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in het speciaal ontworpen Hoogradioactief Afval Behandelings- en Opslaggebouw … afval, vanuit het huidige aanbod, kan worden geplaatst. Op het terrein van COVRA is plaats om het HABOG nog verder modulair uit te breiden. De mate waarin…


Kernenergie; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor K&E over de stand van zaken van de nieuw te bouwen kerncentrales

vrijdag 19 april 2024

…2022 hebben het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en COVRA daarnaast samengewerkt om de afvalstromen in kaart te brengen en om een inventaris … dat door de verschillende installaties in Nederland wordt geproduceerd. COVRA geeft in haar inventarisatie inzicht in de hoeveelheden afval die geproduceerd…


Voorstellen maatregelen MJP 2025 Klimaatfonds

maandag 15 april 2024

…partnerschap van Springtij en de inhuur van een aanjager van de samenwerking tussen COVRA en NRG. In deze gevallen was er overeenstemming over de noodz aak van deze … RVO -!I&W -!Topsector Energie -!TNO, vertegenwoordigt ook NRG -!Urenco -!COVRA -!MBO Raad -!Vertegenwoordige nde partij hogescholen -!Vertegenwoordige nde…


Memorie van toelichting

maandag 15 april 2024

…2040). De Staat neemt de aandelen GKN over van NEA en op dezelfde dag neemt COVRA de aandelen GKN weer over van de Staat onder de voorwaarde dat de Staat de … onder te brengen bij de NV Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA is een 100% staatsdeelneming). Bovenop de reeds op de Aanvullende Post bij…


Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Overname aandelen Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland door de Staat (Kamerstuk 28165-418)

maandag 8 april 2024

…brengen bij de COVRA. Er staat ook dat deze aandelentransactie geen nieuwe verplichtingen voor de Staat schept. De aandelen van de COVRA zijn in handen … Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) recent haar Beleidsregel toezicht COVRA-tarieven heeft vastgesteld. Met de beleidsregel werkt de ANVS het bepaalde…


Evaluatie stelsel Kernenergiewet en Veiligheidsbenchmark Borssele

woensdag 27 maart 2024

…om de kaders voor de acceptatiecriteria voor afval te verbeteren en aan COVRA om het karakteriseren van afval nader uit te werken. Het IAEA beveelt ook…


Evaluatie stelsel Kernenergiewet

woensdag 27 maart 2024

…19 De stoffen moeten vervolgens worden overdragen aan NRG 49 in Petten, COVRA 50 te Nieuwdorp en RIVM 51 te Bilthoven .52 Ambtenaren van internationale … geldt voor splijtstof of ertsen bevattende afvalstoffen. 146 In Nederland is COVRA de enige instelling is die is aangewezen voor de ze laatste afvalstoffen…


Eindrapport ARTEMIS

woensdag 27 maart 2024

…Water Management, regulatory body (ANVS ), waste management organization (COVRA ), Ministry of Finance, Ministry of Economic Affairs and Climate, representatives … research reactor s, URENCO enrichment facility and the COVRA Central Organization for Radioactive W aste. COVRA is the only organization in the Netherlands that…


Self-Assessment Report ARTEMIS mission to the Netherlands 19 – 28 November 2023

woensdag 27 maart 2024

…Rathenau Institute _________________________ 20 1.8.3 Communication practice of COVRA ________________________________________ 21 1.9 Due account of waste minimization … _____ 39 4.1.2 The implementation of the waste classification system at COVRA ________________ 39 4.1.2.1 High -level radioactive waste (HLW) ________…


Antwoord op vragen van het lid Beckerman over Borselse Voorwaarden

woensdag 27 maart 2024

…afval bovengronds opgeslagen bij de Centrale Opvang voor Radioactief Afval (COVRA) in Zeeland. Het afval ligt daar veilig, dus vanuit veiligheidsperspectief … eerder in bedrijf te nemen. Vraag 5 Deelt u de mening van adjunct-directeur COVRA, Ewoud Verhoef dat bovengrondse opslag niet langer dan honderd jaar wenselijk…


Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Beckerman over Borselse Voorwaarden

woensdag 27 maart 2024

…Voorwaarden , en in relatie daar mee over de opslag van radioactief afval bij COVRA en de Eindberging . De Borsele voorwaarden, vastgesteld door de gemeenteraad…


Reactienota zienswijzen concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Kernenergiewetherziening tbv bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele

maandag 25 maart 2024

…a. contracten met leveranciers van brandstoffen, maar ook contracten met COVRA en de wijze van opslag van radioactief afval in de toekomst. Reali satie … langere bedrijfsduur van de kerncentrale Borssele is in de TMinventaris van COVRA 5 opgenomen. Eventuele bouw van nieuwe kerncentrales komt ook in deze inventarisatie…


Reactienota ten behoeve van zienswijzebeantwoording op Participatie- en Communicatieplan Deel I en II

maandag 25 maart 2024

…gedaan door COVRA en EPZ, maar een com binatie is wel denkbaar. Wel acht de Rijksoverheid het verdedigbaar om de kennis en expertise van EPZ en COVRA in te zetten…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten