Documenten feed

Feed

IBO doelmatig hoger onderwijs talent op de juiste plek

woensdag 17 juli 2024

…macroniveau bijdragen aan arbeidsmarkttekorten. Potentieel uitstekende leraren, verplegers en technici kiezen iets anders en w orden daardoor niet of onvoldoende…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Dialogic Oberon SEO Studiekeuze in beweging

woensdag 17 juli 2024

…beschik- baarheid van typen onderwijs geeft sturing, maar ook de impact van leraren is niet te onderschatten. Onderzoek naar de keuze van vmbo - leerlingen … microdata analyse laat zien dat bij een vergelijking van de instroom van de leraren- opleiding (waar als enige opleiding ook voor het tweede jaar een verlaging…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 15-16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-07-2052)

maandag 15 juli 2024

…maatregelen gericht op leraren, bijvoorbeeld met de Regeling aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage23, waarmee leraren in aanmerking komen…


Raad voor Economische en Financiële Zaken; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 15-16 juli 2024 (Kamerstuk 21501-07-2052)

maandag 15 juli 2024

…maatregelen gericht op leraren, bijvoorbeeld met de Regeling aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage 22 , waarmee leraren in aanmerking komen…


OCW-onderzoek: leerlingen socialer en geconcentreerder door mobieltjesafspraak

vrijdag 12 juli 2024

…scholieren onderling socialer zijn en lessen geconcentreerder volgen. Dat zeggen leraren en schoolleiders van bijna 600 middelbare scholen in een representatieve…


Verslag van een notaoverleg, gehouden op 27 mei 2024, over de initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme – de volgende stap (Kamerstuk 36272)

vrijdag 12 juli 2024

…over. Laat staan hoe dat overkwam op Joodse of Israëlische studenten en leraren. Ik snap dat zij doodsbang zijn op dit moment. De initiatiefnota bevat goede … indieners naar leraren die deelnemen aan demonstraties waarbij wordt opgeroepen tot geweld tegen het Joodse volk? Hoe kunnen deze leraren antisemitisme…


Adviescommissie NGF Jaarverslag 2023 (Rapport juni 2024)

vrijdag 12 juli 2024

…Aanpak Professionalisering van Leraren (NAPL) investeert het Groeifonds in 2023 het leven lang ontwikkelen van leraren. Door het ontwikkelen van doorlopende … onderwijshuisvesting Meer Uren Werkt! Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren (NAPL) Techkwadraat Groeiplan Watertechnologie Re-Ge-NL Digital United Training…


Monitoring landelijke afspraak mobiele telefoons en andere devices in de klas

vrijdag 12 juli 2024

…landelijke afspraak over te nemen en hierop beleid te m aken, met input van leraren , leerlingen en hun ouders. 2 1.1.2 Implementatieproces De landelijke afspraak … ICT of veranderkunde , en overheidscommunicatie naar ouders, leerlingen, leraren en handreikingen . Zo heeft de VO - raad op diens site een beknopt stappenplan…


Nulmeting mobiele telefoons funderend onderwijs

vrijdag 12 juli 2024

…verbod. Ik ben blij dat de afspraak goed uitpakt. Dit komt vooral door alle leraren, schoolleiders en betrokken partijen die hier hard mee aan de slag zijn…


Beleidskader Definiëring inclusief onderwijs

donderdag 11 juli 2024

…maken met een aantal stevige uitdagingen. Denk hierbij aan het tekort aan leraren, schoolleiders 12 en zorgpersoneel. Daarnaast zien we dat de vraag naar … dat er voldoende en goed toegerust onderwijs - en zorgpersoneel is en dat leraren en schoolleiders de juiste ondersteuning krijgen. Het is ook van belang…


Het bericht “Tientallen schoolbestuurders privé actief bij onderwijsadviesbureaus”

woensdag 10 juli 2024

…Deelt u de opvatting dat onderwijsadviseurs én schoolbestuurders net als leraren moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen? Zo nee, waarom niet? Vraag 6 Hoe…


Beslisnota bij Kamerbrief Voorhang wijzigingsregeling subsidie tweede lerarenopleiding

dinsdag 9 juli 2024

…Kernpunten • De Subsidieregeling tweede lerarenopleiding maakt het voor leraren financieel aantrekkelijker om een tweede lerarenopleiding (bachelor of master) … van onderuitputting op de regeling. • Indien deze regeling stopt, betalen leraren voor een tweede lerarenopleiding (één of twee jaar) instellingscollegegeld…


Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van xxx 2024 nr. HO&S/1554764, houdende wijziging van de Subsidieregeling tweede lerarenopleiding in verband met de verlenging van de regels voor het verstrekken van subsidie aan studenten die een tweede lerarenopleiding willen volgen en die

dinsdag 9 juli 2024

…Subsidieregeling tweede lerarenopleiding (hierna: de subsidieregeling) maakt het voor leraren financieel aantrekkelijker om een tweede lerarenopleiding (bachelor of master) … maken op een andere subsidieregeling. Voor de subsidie komen bijvoorbeeld leraren in aanmerking die na een eerdere opleiding moeizaam een baan kunnen vinden…


Voorhang wijzigingsregeling subsidie tweede lerarenopleiding

dinsdag 9 juli 2024

…lerarenopleiding. De subsidieregeling voorziet in de mogelijkheid voor leraren die een tweede lerarenopleiding willen volgen om per studiejaar subsidie … te vragen. Door de vervaldatum van de regeling van 1 oktober 2025 hebben leraren die in het studiejaar 2024-2025 beginnen niet meer de mogelijkheid om subsidie…


Conceptverslag vmbo

vrijdag 5 juli 2024

…uitdagingen en minder gemotiveerde leerlingen. Er kan ook sprake zijn van leraren die eerst moeten worden afgeschaald en dan weer worden opgeschaald. Ziet … redden? Ook vmbo-scholen zelf komen hierdoor in de problemen: het aantal leraren moet worden aangepast en de bedrijfsvoering moet worden aangepast als ze…


Besluitenlijst OCW-procedurevergadering d.d. 4 juli 2024

donderdag 4 juli 2024

…2024 om 10.00 uur. Besluit: Agenderen voor een ongepland commissiedebat Leraren en deze te plannen in januari 2025. 24. Agendapunt: Stimuleren van kwaliteitsverbetering … over leraren Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 20 juni 2024 Voorstel Onderwijsraad voor technische briefing m.b.t. advies over leraren - 2024Z11298…


Convocatie technische briefing Advies Onderwijsraad over Beroepsgroep leraren d.d. 1 oktober 2024

donderdag 4 juli 2024

…Onderwijsraad over Beroepsgroep leraren Agendapunt: Voorstel Onderwijsraad voor technische briefing m.b.t. advies over leraren Zaak: Brief derden - Onderwijsraad … 2024 Voorstel Onderwijsraad voor technische briefing m.b.t. advies over leraren - 2024Z11298 Griffier: M. Verhoev Activiteitnummer: 2024A05201…


Procedurevergadering commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

donderdag 4 juli 2024

…woensdag 4 september 2024 om 10 uur zijn. En om een ongepland commissiedebat leraren te agenderen en deze in te plannen in januari 2025. Akkoord zie ik. Prima … advies over leraren. Het voorstel is om een technische briefing door de Onderwijsraad te organiseren over het advies beroepsgroep leraren. Dat zou dan…


Debat over de regeringsverklaring 1e TK (ongecorrigeerd)

woensdag 3 juli 2024

…voor het onderwijs, want dit kabinet zet de aanval in op onze kinderen, op leraren en op de economie met de grootste onderwijsbezuiniging van deze eeuw. D66 … ruimte is voor groei en innovaties. Om ons onderwijs beter te maken door leraren de ruimte te geven om in de klas iedere dag het beste voor hun leerlingen…


Regeringsverklaring (ongecorrigeerd)

woensdag 3 juli 2024

…voor het onderwijs, want dit kabinet zet de aanval in op onze kinderen, op leraren en op de economie met de grootste onderwijsbezuiniging van deze eeuw. D66 … ruimte is voor groei en innovaties. Om ons onderwijs beter te maken door leraren de ruimte te geven om in de klas iedere dag het beste voor hun leerlingen…


Tweede Kamer, 91e vergadering

woensdag 3 juli 2024

…voor het onderwijs, want dit kabinet zet de aanval in op onze kinderen, op leraren en op de economie met de grootste onderwijsbezuiniging van deze eeuw. D66 … ruimte is voor groei en innovaties. Om ons onderwijs beter te maken door leraren de ruimte te geven om in de klas iedere dag het beste voor hun leerlingen…


Stand van zaken post-COVID

maandag 1 juli 2024

…ondersteunen Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) scholen en leraren om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk te organiseren. Tegelijkertijd…


36178 Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel van wet van de leden Paulusma, Becker, Westerveld, Van Nispen en Kostic tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met het strafbaar stellen van handelingen gericht op het veranderen of onderdrukken van

maandag 1 juli 2024

…het belang van de coherentie van wetgeving niet wenselijk zou zijn dat leraren vervolgd, laat staan veroordeeld, kunnen worden voor handelingen of uitingen…


OCW WAU Voortgangsrapportage 2022-2024

vrijdag 28 juni 2024

…op studenten, richt de ander zich op wetenschappers en weer een ander op leraren. En waar de ene organisatie zich juist richt op de mogelijkheden die digitale … spraken we nadrukkelijk ook met mensen die we niet dagelijks spreken, zoals leraren, theaterdirecteuren, studenten en restaura -teurs. Daar kwamen zeer waardevolle…


Achtergronddocument bij De gebroken belofte van de rechtsstaat. Tien verbetervoorstellen met oog voor de burger

vrijdag 28 juni 2024

…criminaliteit onze samenleving ondermij nt. Creëer netwerken van gepensioneerde leraren, rechters, officieren van justitie, advocaten op wie door scholen een beroep … in deze discussie over polarisatie op dat onze begeleiders ervaren dat leraren en docenten vaak niet goed weten hoe ze moeten omgaan met polariserende…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten