Documenten feed

Feed

Wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie en enkele andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2019/1024/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie Open data richtlijn); Verslag

vrijdag 5 juli 2024

…versnippering is, ook binnen de overheid zelf. Als ik data wil hebben van het Kadaster, van RVO of van wat dan ook, dan ben ik een poosje verder. En dat is dezelfde … "uit het Kadaster kan ik allerlei enorm interessante informatie halen", maar daar is het Kadaster niet per se voor bedoeld. Dan komt het Kadaster in een…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

donderdag 4 juli 2024

…Wonen en ruimtelijke ordening. Agenda punt 44. Het afschermen van het kadaster. De voortgang van de maatregelen. Het voorstel is dan te agenderen voor…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 4 juli 2024

donderdag 4 juli 2024

…Geen agendapunten Wonen en Ruimtelijke Ordening 45. Agendapunt: Afschermen Kadaster, voortgang maatregelen Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse … Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge - 19 juni 2024 Afschermen Kadaster, voortgang maatregelen - 36171-17 Besluit: Agenderen voor het ongeplande…


Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 4 juli 2024

maandag 1 juli 2024

…brievenlijst) Wonen en Ruimtelijke Ordening 44. Agendapunt: Afschermen Kadaster, voortgang maatregelen Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse … Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge - 19 juni 2024 Afschermen Kadaster, voortgang maatregelen - 36171-17 Voorstel: Ter bespreking: de commissie…


Wet weerbaarheid defensie en veiligheid gerelateerde industrie

maandag 1 juli 2024

…ingesteld, anders dan die uit het handelsregister, de basisregistratie kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Kadasterwet … ingesteld, anders dan die uit het handelsregister, de basisregistratie kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Kadasterwet…


Achtergronddocument bij De gebroken belofte van de rechtsstaat. Tien verbetervoorstellen met oog voor de burger

vrijdag 28 juni 2024

…gemeentelijke en provinciale monumenten overgeheveld vanuit de Basisregistratie Kadaster naar het Digitaal Stelsel Omgeving swet (DSO). Deze beperkingen zijn dan … notariële transacties. Denk aan de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en het Kadaster. De wijze van aanlevering van gegevens is aan het veranderen. Notariële…


Besluit 26 juni 2024 tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (modernisering van het waarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte)

vrijdag 28 juni 2024

…verschillende partijen, waaronder Dienst Toeslagen, gemeenten, de VNG, het Kadaster, Kences en de LSVb is gekeken naar mogelijkheden om de huurtoeslag uit…


Rondetafelgesprek Digitale inclusie

donderdag 27 juni 2024

…Ik weet dat heel veel uitvoeringsorganisaties, zoals belastingdienst en kadaster, daar wel via zitten. En ik weet dat een aantal zorgregelingen wel worden…


Fichesbundel

donderdag 27 juni 2024

…gespreide betaalcapaciteit Kredietverstrekker Hypotheek Hypotheekverstrekker Kadaster Onder BKR brengen (zie fiche On 9) Achteraf betalen (BNPL) Webshop, aanbieder … verwerken). Daarbij speelt ook dat hypotheken al geregistreerd zijn bij het Kadaster. - In dit fiche wordt positieve registratie van hypotheken voor specifieke…


Naar een beter werkende schuldenketen. IBO Problematische schulden

donderdag 27 juni 2024

…registers die een gerechtsdeurwaarder kan raadplegen is het BRP, de KvK, het kadaster en het RDW. Wanneer er al beslag is gelegd door een andere ger echtsdeurwaarder…


Cao-afspraken 2024

donderdag 27 juni 2024

…caoTMs van de Nederlandse Universiteiten, Netwerkbedrijven, Gemeenten, Kadaster, DNB en caoTMs in de sector overheid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid … weekCbr, Stichting Centraal Bureau RijvaardigheidsbewijzenDefensie Personeel Kadaster CaoPolitie Personeel Provinciale SectorRdwRijkSociale Verzekeringsbank…


Onderzoek naar de mogelijkheden voor het monitoren van de gevolgen van de toepassing van de Wet Damocles

donderdag 27 juni 2024

…besluit tot sluiting zo spoedig mogelijk inschrijven in de Basisregi- stratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen. Als de sluiting wordt opge heven, moet…


Rapport Gezinsvriendelijk personeelsbeleid

donderdag 27 juni 2024

…van duurzame inzetbaarheid bijdraagt aan een goede balans werk - privé. (Kadaster) De onderhandelaars van de vakorganisaties en van he t CBR spreken met…


De Staat van Groningen: een inventarisatie van het Noord-Nederlandse monitor- en onderzoekslandschap

woensdag 26 juni 2024

…(waarstaatjegemeente.nl) o.a. ̇emeenten, burger- en ondernemerspeilin-OELO, DUO, ̇ ̇D, Kadaster, Kamer van Koophandel, Kies -r, Logius, ̋IVM en Veiligheid.nl. VN ̇ ̋ealisatie … indicatoren) en Eemsdelta (3 indicatoren) Monitor Landschap Meerdere bronnen ̋t Kadaster, Land -schappenNL en Wagenin -gen U& ̋* ̋egionaal en lokaal ̇emeentelijke…


Kies voor baten. IBO Bedrijfsfinanciering

woensdag 26 juni 2024

…bronnen. Zo hebben non -bancaire financiers geen (volledige) toegang tot het kadaster of EVR frauderegistraties. Dit leidt tot additionele transactiekosten. … bedrijfsgegevens. Zo hebben non -bancaire financiers geen (volledige) toegang tot het Kadaster of EVR frauderegistraties. Dit leidt tot additionele transactiekosten en…


Derde voortgangsbrief aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechting

dinsdag 25 juni 2024

…heeft de NOvA convenanten afgesloten met de Kamer voor Koophandel en het Kadaster waardoor advocaten die te maken hebben met een concrete (be)dreiging, hun…


Bijlage overzicht knelpunten gegevensdeling; Voorjaar 2024

dinsdag 25 juni 2024

…e van justitie en Veiligheid DoelToelichting Stand van zaken - - - - - Kadaster DoelToelichting Stand van zaken - - KVK KVKDoelToelichting Stand van zaken…


Versnellingsaanpak gegevensdeling NPD

dinsdag 25 juni 2024

…verminderd. Maar er zijn organisaties (bv. gemeenten) die nog lagere RVO. Kadaster Wij hebben de Kadasterwet waardoor wij beperkingen hebben, maar ook bijvoorbeeld … Rijkswaterstaat en Rijksdienst voor Ondernem end Nederland (RVO) werkt het Kadaster hieraan. Wij zouden graag meer data willen delen maar mogen dit niet door…


Voortgang Kustpact 2024

dinsdag 25 juni 2024

…anderzijds. De Kustpactmonitor bestaat uit data van het onderzoek van het Kadaster naar de omvang van de recreatieve bebouwing in de kustzone, een onderzoek … achtergrond van de afspraken uit het Kustpact. De eerste onderzoeken van het Kadaster en de ANWB zijn reeds in juli 2021 opgeleverd. Het PBL heeft deze data…


Van de vluchtheuvel naar de overkant. Onderzoek naar huur/koopconstructies

maandag 24 juni 2024

…objectieve index , bijvoorbeeld met de stijging van de kooprijs volgens NVM of Kadaster/CBS. De bewoner kan meteen gebruik maken van de woning. Er is sprake van…


INEK 2024 Potentieel Analyse Warmte en Koude 2024

vrijdag 21 juni 2024

…huizen komt uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster 12 ;Ł De warmtevraag van woningen per buurt zijn op basis van het aardgasgebruik … warmte-koude opslag is gebaseerd op topografische kaarten (TopNL van het Kadaster 13) en het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN) 14;Ł De warmtevraag van…


INNOPAY De marktimpact van de eIDAS revisie op vertrouwensdiensten

vrijdag 21 juni 2024

…Centraal vastleggen bestuurders KVK. Centraal opslaan eigendom onroerend goed Kadaster. Centraal bijhouden financiële transacties voor banken. Decentraal vastleggen … worden, denk aan de bestaande koppelingen met het KVK - register of het Kadaster. Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich bijvoorbeeld dynamische…


Onderzoek planbatenheffing en grondbelasting Allers en Schep

vrijdag 21 juni 2024

…9 Zie ook Vermeulen et al. (2016), paragraaf 4.1. 10 Onderzoek van het Kadaster (Zuidema en Wisman, 2024) laat zien dat er op dergelijke beleggingslocaties … dit zou wel een probleem kunnen worden, aangezien er Œ zo blijkt uit het Kadaster -onderzoek - steeds meer van dergelijke beleggingslocaties bijkomen. 14…


Rapport Op grond kun je bouwen IBO Woningbouw en Grond

vrijdag 21 juni 2024

…grondmarkt beperkt. De juridische transacties wordt weliswaar bijgehouden in het Kadaster, economische afspraken kunnen anders liggen. Marktpartijen sluiten vaak … Adviesrapport. Kadaster (2022). Onteigening in Nederland: Een kwantitatief overzicht van onteigening in Nederland tussen 1995 en oktober 2021. Kadaster (2023)…


Onderzoek eigendom op planlocaties Kadaster

vrijdag 21 juni 2024

…inisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Kadaster gevraagd om de eigendomssituatie op planlocaties voor woningbouw te onderzoeken … (agrarische) bedrijven . Van deze eigenaren is vervolgens onderzocht of ze in het Kadaster voorkomen als verkopende partij bij transacties van nieuwbouwwoningen (met…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten