Documenten feed

Feed

Position paper SIL t.b.v. rondetafelgesprek Voortgang op de maatwerkafspraken d.d. 17 april 2024

vrijdag 12 april 2024

Maatwerkafspraken in breder perspectief Context Binnen het Sustainable Industry Lab ( SIL ) proberen we, op basis van gesprekken met een breed samengestelde … gecommitteerd aan de statements in dit document. Maatwerkafspraken in theorie en praktijk De Maatwerkafspraken zijn ontworpen als een pragmatische aanpak ter…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Het artikel 'Hoe een groen megaproject muurvast zit door ruzie Dow en overheid'

vrijdag 12 april 2024

…Klopt het dat de besprekingen tussen de overheid en Dow over mogelijke maatwerkafspraken stilliggen? Klopt het dat er bijna een doorbraak was waarbij het bedrijf … laten gaan? Kunt u toelichten wat er momenteel wordt gedaan om de maatwerkafspraken met Dow Chemical zo snel mogelijk te realiseren? 5 Heeft u onderzocht…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Position paper Natuur & Milieu t.b.v. rondetafelgesprek Voortgang op de maatwerkafspraken d.d. 17 april 2024

vrijdag 12 april 2024

……


Beslisnota bij Kamerbrief Versterken toezicht en handhaving staalslakken

donderdag 11 april 2024

…de doelen van de circulaire econom ie, de link met Tata Steel en de maatwerkafspraken en in afstemming met de ILT en Pagina 4 van 5 Datum 25 maart 2024 Onze … is de brief afgestemd met EZK vanw ege de link met Tata Steel en de maatwerkafspraken . Toelichting Politieke context De toepassing van staalslakken heeft…


Scenario's vereenvoudiging verlofstelsel

woensdag 10 april 2024

…bedrijfsvoering redelijkerwijs doenbaar zijn. Verlof, flexibel werken en maatwerkafspraken versterken elkaar. Samen vormen zij een pakket aan mogelijkheden om … bepalingen hebben voornamelijk betrekking op advies en ondersteuning, maatwerkafspraken en de inzet van spaarverlof. De SER roept in voorgenoemd advies op…


Position paper MantelzorgNL t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Publieke voorzieningen (Onderwijs en zorg) d.d. 18 april 2024

woensdag 10 april 2024

…Zeker als de zorg langdurig en intensief is, zijn er meer structurele maatwerkafspraken nodig. Het verschil op de werkvloer wordt primair gemaakt als mantelzorg … bespreekbaar is en er begrip en ruimte is voor maatwerkafspraken die passen bij de situatie. Binnen de maatwerkafspraken noemt ruim 80% van de werkende van maatwerkoplossingen…


Vervuilende bedrijven die grootaandeelhouders verrijken ten koste van mens en klimaat

woensdag 10 april 2024

…voor hoeveel subsidie zij in aanmerking komen? Vraag 7 Worden in de maatwerkafspraken met deze bedrijven hun bovenmatige winstuitkeringen aan aandeelhouders…


Position paper FNLI t.b.v. rondetafelgesprek Voortgang op de maatwerkafspraken d.d. 17 april 2024

woensdag 10 april 2024

……


Antwoord op vragen van het lid Teunissen over het bericht dat Shell honderden miljoenen heeft verdiend aan het ETS-systeem

dinsdag 9 april 2024

…euro in 2022, recht zou moeten hebben op nog meer overheidsgeld door maatwerkafspraken te maken? Zo ja, waarom bent u van mening dat hetzelfde doel niet bereikt…


Beslisnota bij antwoord op vragen van het lid Teunissen over het bericht dat Shell honderden miljoenen heeft verdiend aan het ETS-systeem

dinsdag 9 april 2024

…speculatie met ETS -rechten, gratis toewijzing van ETS -rechten en maatwerkafspraken.…


Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM); Brief van de minister van Financiën over invulling van de evaluatie van het steunpakket KLM

vrijdag 5 april 2024

…eventuele toekomstige (vergelijkbare) steunpakketten met specifieke maatwerkafspraken. Belangrijke vragen daarbij zijn op welke manier mogelijk geïdentificeerde…


Position paper IPO t.b.v. rondetafelgesprek Voortgang op de maatwerkafspraken d.d. 18 april 2024

vrijdag 5 april 2024

…Zeeland en portefeuillehouder IPO) deel aan het ronde tafelgesprek . Maatwerkafspraken complex maar cruciaal Provincies zijn blij met aandacht van het kabinet … wordt verbreed, zodat ook andere bedrijven in aanmerking komen voor maatwerkafspraken en/of kunnen profiteren van de ervaringen of arrangementen van de maatwerk…


Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Staatsdeelnemingen van 27 maart 2024, over de stand van zaken van de evaluatie van het steunpakket KLM

vrijdag 5 april 2024

…eventuele toekomstige (vergelijkbare) steunpakketten met specifieke maatwerkafspraken. Belangrijke vragen daarbij zijn op welke manier mogelijk geïdentificeerde…


Tweede Kamer, 61e vergadering

donderdag 4 april 2024

…WHO-richtlijn uit 2021 te hanteren bij het verlenen van vergunningen en in de maatwerkafspraken. Gaat de staatssecretaris dat doen? Ten vijfde. Het voorzorgsprincipe … bij EZK, kunnen we vast een debat hebben over wat er nodig is om maatwerkafspraken te maken om bedrijven te faciliteren om ook te vergroenen. Los daarvan…


Gezondheid en milieu; Motie; Motie van het lid Olger van Dijk c.s. over alleen overheidssteun aan Tata Steel verlenen als er harde afdwingbare prestatieafspraken zijn gemaakt over het minimaliseren van gezondheidsschade en emissies

donderdag 4 april 2024

…afwegingen rond de vergunningverlening van Tata Steel en de te maken maatwerkafspraken; constaterende dat om gezondheidseffecten een volwaardige plaats te … is; verzoekt de regering om alleen overheidssteun in het kader van maatwerkafspraken met Tata Steel te geven als er harde afdwingbare prestatieafspraken…


Antwoord op vragen van de leden Kostic, Koekkoek, Bamenga, Gabriëls en Thijssen over Tata Steel en de HUMAN documentaire STAAL

woensdag 3 april 2024

…het rapport van Hans Wijers en Frans Blom10. Vraag 15. Hoe gaat u de maatwerkafspraken die met Tata Steel worden gemaakt ook afdwingbaar maken, zodat er bijvoorbeeld … heb gemeld, worden deze afspraken vastgelegd in juridisch bindende maatwerkafspraken, waar voorwaarden aan worden verbonden. Op dit moment wordt onderzocht…


Voortgangsrapportage Modernisering grondbeleid

woensdag 3 april 2024

…organisatiecapaciteit en slagkracht). Met die gebieden maak ik daarom nu nieuwe maatwerkafspraken (zie ook onderdeel B van het volgende blok ‘Stand van zaken van gestarte … Conform mijn brief over het grondbeleid ben ik gestart met het maken van maatwerkafspraken in specifieke gebieden – zie ook het vorige blok ‘Afgeronde acties’…


Antwoord op vragen van de leden Boswijk en Mutluer over de het bericht ‘dat bij de brandweer PTSS niet wordt herkend als beroepsziekte, in tegenstelling tot bij defensie en politie’

dinsdag 2 april 2024

…brandweermensen (tijdelijk) arbeidsongeschikt raken, er waar nodig maatwerkafspraken gemaakt kunnen worden door veiligheidsregio’s. Het feit dat PTSS niet…


Conceptverslag Staatsdeelnemingen

dinsdag 2 april 2024

…afspraken over willen maken bij subsidies. Ik wijs bijvoorbeeld op de maatwerkafspraken rondom vergroening. Als de partijen niet leveren, moeten ze wat mij … moeten helpen. We staan mogelijk aan de vooravond van een hele serie maatwerkafspraken met bedrijven. En dit legt daar gelijk weer een enorme hypotheek op…


Kabinet wil met Tata Steel Nederland maatwerkafspraak maken en onderzoekt haalbaarheid versnelling van verduurzamingsplannen

donderdag 28 maart 2024

…Tata  beter moet worden meegenomen in de vergunningverlening en de maatwerkafspraken. Ook dringt de expertgroep aan op versnelling van de maatregelen om…


Kabinetsreactie rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” en position paper ”Gezondheid Geborgd”

donderdag 28 maart 2024

…in de afwegingen rond de vergunningverlening van TSN en de te maken maatwerkafspraken. Om gezondheidseffecten een volwaardige plaats te geven in de afwegingen … meerwaarde heeft. Indien het kabinet besluit om verder te gaan met de maatwerkafspraken met het bedrijf, dan zal hier gezien de urgentie van de problemen ook…


Beslisnota bij Kabinetsreactie rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” en position paper ”Gezondheid Geborgd”

donderdag 28 maart 2024

…vergunningverlening van Tata Steel Nederland (TSN) en de te maken maatwerkafspraken. Om gezondheidseffecten een volwaardige plaats te geven in de afwegingen … meerwaarde heeft. Indien het kabinet besluit om verder te gaan met de maatwerkafspraken met het bedrijf, dan zal hier gezien de urgentie van de problemen ook…


Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. Polisaanbod 2024 en verzekerdeninvloed (Kamerstuk 29689-1235)

donderdag 28 maart 2024

…onmogelijk voor een zorgverzekeraar om met iedere individuele zorgaanbieder maatwerkafspraken te maken. Daarvoor is het aantal relatief kleinere zorgaanbieders vaak … zijn op de ruimte die er vervolgens bestaat om in de onderhandelingen maatwerkafspraken te maken. Bij kleinere zorgaanbieders is die ruimte doorgaans beperkter…


Staatsdeelnemingen

woensdag 27 maart 2024

…hele harde afspraken maken bij subsidies. Zie je bijvoorbeeld de maatwerkafspraken rond de vergroening. Ja, als daar partijen niet leven, moeten ze wat … helpen. Maar we staan ook aan de vooravond van een hele serie mogelijk maatwerkafspraken met bedrijven. En dit legt dan gelijk alweer een enorme hypotheek…


Tata Steel en de HUMAN documentaire STAAL

woensdag 27 maart 2024

…stikstofuitstoter is van Nederland? Zo nee, waarom niet? Hoe gaat u de maatwerkafspraken die met Tata Steel worden gemaakt ook afdwingbaar maken, zodat er bijvoorbeeld…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten