Documenten feed

Feed

Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 16

vrijdag 12 april 2024

…Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het versterken van de positie van leerlingen…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Agenda OCW-procedurevergadering d.d. 18 april 2024

donderdag 11 april 2024

…voorbereiding op het nog te plannen commissiedebat. 6 16. Agendapunt: Dossier Medezeggenschap in het onderwijs Zaak: Brief regering - minister voor Basis- en Voortgezet … Onderwijs en Media, A. Slob - 10 maart 2020 Onderzoek ondersteuning medezeggenschap in het po en vo - 31293-511 Voorstel: Agenderen voor het nog ongeplande…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Debat over het tekort aan plekken in de gevangenissen (ongecorrigeerd)

donderdag 11 april 2024

…Dan moet ik gaan tornen aan bestaande rechtspositionele afspraken met medezeggenschap en vakbonden en moet ik alles herzien. Dat is een uitermate complex…


36341, eindtekst

donderdag 11 april 2024

…wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1, onderdeel d, wordt na ‘– Wet medezeggenschap op scholen’ op een nieuwe regel ingevoegd ‘– Wet NLQF’. B Artikel 3…


Tweede Kamer, 64e vergadering

donderdag 11 april 2024

…Dan moet ik gaan tornen aan bestaande rechtspositionele afspraken met medezeggenschap en vakbonden en moet ik alles herzien. Dat is een uitermate complex…


Mbo

woensdag 10 april 2024

…het verhaal. Daarnaast is het ook voor de medezeggenschap. Sinds 2010 hebben we gedeelde medezeggenschap. Dat wil dus zeggen dat anders dan in het voortgezet … heel belangrijk. We hebben ook interne controleorganen, vanuit de medezeggenschap, onze studentenraden, onze OR. Dat is heel belangrijk. Ik zet me…


Een goede start voor Oekraïners Eerste tussenrapport

dinsdag 9 april 2024

…afdeling zijn genoemd, gewoon van toepassing zijn. Ook de WMS, de Wet medezeggenschap scholen, is bijvoorbeeld van toepassing op de tijdelijke onderwijsvoorzieningen…


Lijst van vragen en antwoorden over Maatregelen capaciteit DJI (Kamerstuk 24587-937)

maandag 8 april 2024

…binnen DJI betekenen waarin bestaande rechtspositionele afspraken met medezeggenschap en vakbonden herzien moeten worden. Dit daadwerkelijk effectueren vraagt … collega’s gedetineerden begeleiden. DJI heeft hierover ook afspraken met de medezeggenschap en vakbonden. De richtlijn van twee op 24 is er daar één van. DJI…


Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 en wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Nota naar aanleiding van het verslag

vrijdag 5 april 2024

…procedures in te richten op selectie op trajectniveau, en daarbij de medezeggenschap voldoende te hebben betrokken. Daar komt bij dat het amendement-Martens-America…


Herijking sturing funderend onderwijs

vrijdag 5 april 2024

…stem van de leerling, ouder, leraar en schoolleider zwaar weegt. Dat medezeggenschap niet altijd tot gedragen beslissingen leidt heeft een aantal redenen: … bezien op welke onderwerpen een achterbanraadpleging verplicht wordt. De medezeggenschap wordt ondersteund, zodat wijzigingen op bijvoorbeeld het gebied van…


Besluitenlijst OCW-procedurevergadering d.d. 4 april 2024

donderdag 4 april 2024

…Commissiedebat 002 Dossier Burgerschapsonderwijs Ł Commissiedebat 003 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs Ł Commissiedebat 004 Dossier Het jonge kind Ł Commissiedebat…


Lijst van vragen en antwoorden over de selectie in het hbo en wo (Kamerstuk 31288-1103)

dinsdag 2 april 2024

…In het voorjaar van 2024 werken instellingen, in afstemming met de medezeggenschap, aan de selectieprocedures voor het volgende studiejaar 2024-2025. Een … is aan de opleiding om die afweging te maken, in samenspraak met de medezeggenschap. Aspirant-studenten die via loting zijn toegelaten hebben de juiste…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Van Kent over “de chaos bij busvervoerder EBS”

dinsdag 2 april 2024

…vakbonden zijn onderwerp van gesprek tussen de betrokken vervoerder, de medezeggenschap en vakbonden. U zet zich in het Nationaal Openbaar Vervoerberaad (NOVB)…


Zelfregieaanpak onderwijsinstellingen inzake internationalisering in balans

dinsdag 2 april 2024

…ook nodig om internationale studenten en medewerkers te betrekken bij medezeggenschap, maar Nederlands is het uitgangspunt. Met deze toezegging beschouw ik … in gesprek blijf. Deze voornemens moeten nog besproken worden met de medezeggenschap van de individuele instellingen, maar kunnen tot gevolg hebben dat het…


Brief Vereniging Hogescholen Zelfregie hbo internationalisering

dinsdag 2 april 2024

…bij de instelling, die na het eigen interne voortraject met werkveld, medezeggenschap, gemeente en huisvesters, en binnen de kaders van de WIB en het sectorplan…


Brief Universiteiten van Nederland Zelfregie universiteiten internationalisering

dinsdag 2 april 2024

…de wenselijkheid en noodzaak van goede afstemming met faculteiten en medezeggenschap. We verwachten in oktober 2024 een totaalbeeld te kunnen geven van alle … de zomer in concept gereed te hebben, zodat deze na de zomer met de medezeggenschap kunnen worden besproken . Veel maatregelen kunnen universiteiten zelfstandig…


Wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap in verband met het repareren van wetstechnische en redactionele vergissingen en verschrijvingen (Reparatiewet OCW 20##); Gewijzigd voorstel van wet

dinsdag 2 april 2024

…Wet voortgezet onderwijs 2020fl. ARTIKEL VIII. WET MEDEZEGGENSCHAP OP SCHOLEN De Wet medezeggenschap op scholen wordt als volgt gewijzigd: A In artikel…


Position paper Ouders & Onderwijs t.b.v. rondetafelgesprek mbo d.d. 10 april 2024

dinsdag 2 april 2024

…ouders. Sinds 1 maart 2010 geldt in het mbo een stelsel van gedeelde medezeggenschap. Personeel en studenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid van … de ouderraden op het mbo zijn een dode letter in de wet, waardoor de medezeggenschap van ouders in het mbo is verdwenen. Schoolkosten De schoolkosten voor…


36478, eindtekst

dinsdag 2 april 2024

…Wet voortgezet onderwijs 2020”. ARTIKEL VIII. WET MEDEZEGGENSCHAP OP SCHOLEN De Wet medezeggenschap op scholen wordt als volgt gewijzigd: A In artikel…


SEO Deelrapportage II Monitor Genderdiversiteit 2023

vrijdag 29 maart 2024

…lage drempels, democratische processen en verschillende kanalen van medezeggenschap. 5.1.2 Inclusief leiderschap Daar waar inclusieve cultuur een doel op…


Amendement van de leden Stoffer en Pijpelink 36478-12 t.v.v. 9 over een uniforme formulering van de bepaling over het informatierecht van de medezeggenschapsraad

vrijdag 29 maart 2024

…Indieners constateren dat de gewijzigde redactie van artikel 8 van de Wet medezeggenschap op scholen over het informatierecht van de medezeggenschapsraad in de…


Agenda OCW-procedurevergadering d.d. 4 april 2024

donderdag 28 maart 2024

…Commissiedebat 002 Dossier Burgerschapsonderwijs Ł Commissiedebat 003 Dossier Medezeggenschap in het onderwijs Ł Commissiedebat 004 Dossier Het jonge kind Ł Commissiedebat…


Brief RCGOG 'Reflectie op plan van aanpak sociale veiligheid NPO'

woensdag 27 maart 2024

…zijn. Dit gaat niet alleen om individuele medewerkers, maar ook om de medezeggenschap, die een wettelijke taak heeft bij de ontwikkeling van plannen rond … afvaardigen om mee te praten over de ontwikkelingen, naast de formele medezeggenschap. Leidinggevenden of bestuurders moeten niet voor hen kiezen welke medewerkers…


Besluit van 11 maart 2024 tot wijziging van het Besluit Jeugdwet en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, houdende regels ter bevordering van een goede verhouding tussen de prijs en de kwaliteit van door gemeenten te bekostigen preventie, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, alsmede

woensdag 27 maart 2024

…het indirect cliëntgebonden personeel, afschrijvingen;Œ kosten voor medezeggenschap, zoals bijvoorbeeld een onderne-mingsraad of een cliëntenraad;Œ kosten…


Amendement van het lid Stoffer 36478-9 over een uniforme formulering van de bepaling over het informatierecht van de medezeggenschapsraad

dinsdag 26 maart 2024

…Indiener constateert dat de gewijzigde redactie van artikel 8 van de Wet medezeggenschap op scholen over het informatierecht van de medezeggenschapsraad in de…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten