Documenten feed

Feed

Herziene Code Pensioenfondsen

woensdag 29 november 2023

…de Herziene Code Pensioenfondsen (hierna: de code). In de code worden door de pensioensector principes voor goed pensioenfondsbestuur vastgelegd. De aanleiding … dragende partijen Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid voor de herziening van de code was de invoering van de Wet toekomst pensioenen, een aantal maatschappelijke…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Herziene Code Pensioenfondsen

woensdag 29 november 2023

…Code Pensioenfondsen Code Pensioenfondsen 2 Inhoud sopgave Woord vooraf ................................ ................................ ............ … .............. ................................ ...... 4 Kern Code Pensioenfondsen ................................ ................................ .…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Beslisnota inzake Herziene Code Pensioenfondsen

woensdag 29 november 2023

……


ResearchNED Derde rapport macromonitor NP Onderwijs mboho

dinsdag 28 november 2023

…betrekking tot de uitstroom. Deze uitstroom omvat voornamelijk personen die met pensioen zijn gegaan, waarbij het uitstroompercentage voor 60 -plussers rond de…


Berenschot Implementatiemonitor 4e tussenmeting NP Onderwijs

dinsdag 28 november 2023

…tijdelijke inzet door corona en het natuurlijke verloop (dankzij uitstroom en pensioen) in hun organisaties. Zodoende kunnen er voor een deel vaste contracten…


Vijfde Voortgangsrapportage NP Onderwijs

dinsdag 28 november 2023

…hebben we iedereen hard nodig. Dan maar even in de min tot er iemand met pensioen gaat. Zo kunnen we langzaam aˇouwen met natuurlijk verloop. Uiteindelijk … ̃oelage. Hierbij moet opgemerkt worden dat:Ł De arbeidsmark ̃oelage pensioengevend is en ook doorwerkt in de vakantietoeslag. Dit betekent dat een deel…


Benoeming kwartiermaker sociale agenda Groningen en Noord-Drenthe

dinsdag 28 november 2023

…voorgedragen kandidaat is door de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een positief draagvlakgesprek … en Klimaat C.J. Schouten Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen


Beslisnota bij Kamerbrief Benoeming kwartiermaker sociale agenda Groningen en Noord-Drenthe

dinsdag 28 november 2023

…Mede namens/met a kkoord van Minister voor Armoedebeled, Participatie en Pensioenen Aanleiding Met bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer kondigt u, gezamenlijk…


Onderliggende stukken bij het voorgenomen besluit op verzoek NPO tot intrekking van de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland

maandag 27 november 2023

…oktober 2022, aflevering 52 Onjuiste inhoud en objectiviteit. Opmerk de pensioenen gaan allemaal richting Brussel, en dat verdwijnt allemaal in een bodemloze … bijdragen als land. En eh wij worden gewoon helemaal leeggezogen. Ook de pensioenen die gaan allemaal richting Brussel en dat verdwijnt allemaal in een bodemloze…


Reactie op de motie van de leden Van Nispen en Ellian over onderzoek naar mogelijkheden om oninbare civiele vonnissen over te nemen van slachtoffers (Kamerstuk 28684-680)

maandag 27 november 2023

…tevens toegezegd samen met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een verkenning te starten naar mogelijke wijzigingen in het stelsel van…


Beslisnota bij Kamerbrief Reactie op de motie van de leden Van Nispen en Ellian over onderzoek naar mogelijkheden om oninbare civiele vonnissen over te nemen van slachtoffers (Kamerstuk 28684-680)

maandag 27 november 2023

…toegezegd om samen met uw ambtgenoot van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een verkenning te starten naar mog elijke wijzigingen in het stelsel van…


Verzekerdenmonitor 2023

maandag 27 november 2023

…werkgevers (de zogenaamde broninhouders) meedeelt welk bedrag op uitkering, pensioen of salaris dient te worden ingehouden. Indien er geen inkomen is, dan wel … EU-lidstaat of verdragsland wonende personen met een Nederlands wettelijk pensioen of uitkering17 en c) in een andere EU-lidstaat of verdragsland wonende…


Toezichtrapport NZa over de uitvoering van de wettelijke taken door het CAK; verantwoordingsjaar 2022

maandag 27 november 2023

…inkomensgegevens van jaar T, terwijl de aanvraag voor PJV is afgewezen. 6. pensioengerechtigde (PGL) - klanten zijn gebaseerd op het onjuiste inkomen 2015 - 2022 … van een PJV in het zorgjaar waarop de klant de pensioengerechtigde leeftijd bereikt de pensioengerechtigde leeftijd verkeerd gepeild. Hierdoor wordt een…


Wet van 15 november 2023, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2024

maandag 27 november 2023

…Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten Uitgegeven de zevenentwintigste november 2023 De Minister…


Fiche: Mededeling Demografie Toolbox

vrijdag 24 november 2023

…Fiche 5: Mededeling Demografie Toolbox 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s. Demografische veranderingen in Europa - een toolbox voor actie b) Datum ontvangst Commissiedocument…


Fiche: Richtlijn Hoofdhuisbelasting voor mkb-ondernemingen

vrijdag 24 november 2023

…gebruikt om het risico van de onderneming te scheiden van het vermogen en het pensioen in eigen beheer van de ondernemer. Hiernaast kan het in internationaal…


Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 24 november 2023

vrijdag 24 november 2023

…Kamer sturen. d. Mededeling inzake b enoeming R egeringscommissaris pensioentransitie e. Benoeming directeur - generaal Langdurige Zorg bij het ministerie…


Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen); Brief van de minister voor APP over de benoeming van een regeringscommissaris voor de pensioentransitie

vrijdag 24 november 2023

…Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering … aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen) BF BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ARMOEDEBELEID…


Fieke van der Lecq wordt de regeringscommissaris transitie pensioenen

vrijdag 24 november 2023

…start professor Fieke van der Lecq als regeringscommissaris transitie pensioenen. Zij bezet de leerstoel Pensioenmarkten aan de van de Vrije Universiteit … aan het succesvol realiseren van deze pensioentransitie. De regeringscommissaris brengt gedurende de pensioentransitie onafhankelijk advies uit aan de Minister…


Regeringscommissaris transitie pensioenen

vrijdag 24 november 2023

…en Moonen (D66) heb ik toegezegd een regeringscommissaris voor de pensioentransitie aan te stellen, die onafhankelijk advies uitbrengt over de voortgang … Regeringscommissaris transitie pensioenen (hierna: Regeringscommissaris). Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden. Dit betekent…


Beslisnota inzake Regeringscommissaris transitie pensioenen

vrijdag 24 november 2023

……


Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over een aanvullende randvoorwaarde over het invaren van pensioenen in het coronaherstelfonds

woensdag 22 november 2023

…randvoorwaarde over het invaren van pensioenen in het coronaherstelfonds. De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten Beantwoording … Omtzigt (Omtzigt) over een aanvullende randvoorwaarde over het invaren van pensioenen in het coronaherstelfonds Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het artikel…


Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over een aanvullende randvoorwaarde over het invaren van pensioenen in het coronaherstelfonds

woensdag 22 november 2023

……


Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 november 2023

woensdag 22 november 2023

…Investment. Deze divisie van de Noorse centrale bank beheert het Noorse pensioenfonds, ook wel bekend als het Noorse olie- en gasfonds. De tweede spreker was … kapitaalmarkt. Ook werd ingegaan op het belang dat burgers sparen voor hun pensioen en welke aanpak en beleidsmaatregelen daarbij behulpzaam zijn. Voorbeelden…


Raad voor Economische en Financiële Zaken; Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 november 2023

woensdag 22 november 2023

…Investment. Deze divisie van de Noorse centrale bank beheert het Noorse pensioenfonds, ook wel bekend als het Noorse olie- en gasfonds. De tweede spreker was … kapitaalmarkt. Ook werd ingegaan op het belang dat burgers sparen voor hun pensioen en welke aanpak en beleidsmaatregelen daarbij behulpzaam zijn. Voorbeelden…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten