Documenten feed

Feed

Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 3 juli 2024

woensdag 3 juli 2024

…2024. Volgcommissie(s): EZK 4 11. Agendapunt: Onafhankelijke toets zero-emissiezones, rapportage van meldingen van ondernemers en voortgangsgesprek Centraal … en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 17 juni 2024 Onafhankelijke toets zero-emissiezones, rapportage van meldingen van ondernemers en voortgangsgesprek Centraal…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Agenda procedurevergadering IenW d.d. 3 juli 2024

maandag 1 juli 2024

…2024. Volgcommissie(s): EZK 4 11. Agendapunt: Onafhankelijke toets zero-emissiezones, rapportage van meldingen van ondernemers en voortgangsgesprek Centraal … en Waterstaat, M.G.J. Harbers - 17 juni 2024 Onafhankelijke toets zero-emissiezones, rapportage van meldingen van ondernemers en voortgangsgesprek Centraal…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Monitoringsrapportage Doelbereik Schone Lucht Akkoord. Tweede voortgangsmeting

donderdag 27 juni 2024

…de NO x emissies, waarbij rekening is gehouden met het invoeren van zero -emissiezones en milieu -zones in diverse (ook niet SLA -) gemeenten. Ook is een … geagendeerde maatregelen zijn meegenomen onder dit scenario: de verdere uitrol van zero -emissie stadslogistiek; verlenging van een stimuleringsregeling voor emissievrije…


Jaarverslagen

woensdag 26 juni 2024

…bereikbaarheid, instandhouding, mede in het licht van economische schade, zero-emissiezones, laadinfrastructuur, verkeersveiligheid en de vergroening van het…


Jaarverslagen (ongecorrigeerd)

woensdag 26 juni 2024

…bereikbaarheid, instandhouding, mede in het licht van economische schade, zero-emissiezones, laadinfrastructuur, verkeersveiligheid en de vergroening van het wagenpark…


Update van het Integraal Nationaal Plan Energie en Klimaat 20212030

vrijdag 21 juni 2024

…Emissievrije mobiliteit vraagt om een dekkende laad- en tankinfrastructuur voor ‚zero emissieTM voertuigen. Daar waar verbrandingsmotoren nog onvermijdelijk zijn … group, the countries also exchange best practices concerning tender design, zero-subsidy support, design elements to foster system and sector integration…


INEK 2024 Methodedocument Energiebesparing

vrijdag 21 juni 2024

…5ton) -Overz ichtvanontwikkelingentotenmet2021 | Rapport | Rijksoverheid.nl zero -emissiebus -handreiking -over nameregeling.aspx (crow.nl) Jaarlijks energieverbruik … Mobiliteit Convenant zero -emissie reinigingsvoertuigen Vanaf 2025 schaft de reinigingsbranche alleen nog voertuigen op duurzame brandstof of zero emissie voertuigen…


Hoorzitting met de beoogde bewindspersonen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

vrijdag 21 juni 2024

…nieuwe meer verkopen. En nou is mijn vraag. Je hebt dus nu ook die zero-emissiezones, waar we heel erg tegen zijn. en die worden wellicht ook ooit in de…


Besluitenlijst procedurevergadering IenW 19 juni 2024

woensdag 19 juni 2024

…Procedurevergadering IenW Overig wo 19-06-2024 13.30 - 16.00 Rondetafelgesprek Zero-emissiezones do 20-06-2024 11.15 - 13.15 Rondetafelgesprek Lachgasproblematiek in…


Dertigledendebat over de steeds hogere kosten voor autobezitters (ongecorrigeerd)

woensdag 19 juni 2024

…getreiterd. We zien allerlei pestmaatregelen, zoals invoering van zero-emissiezones, autoluwe zones en 30 kilometerzones, maar ook het zonder enige redelijke … vermoed, het debat beluisterend, dat vooral gerefereerd werd aan de zero-emissiezones die vanaf 1 januari 2025 beoogd zijn in te gaan, gericht op stadslogistiek…


Zero-emissiezones

woensdag 19 juni 2024

…Goedemiddag allemaal en welkom bij het rondetafelgesprek over de zero-emissiezones wat wij vandaag hebben in de Commissie Infrastructuur en Waterstaat … het dat mogelijk maakt. Maar vandaag gaan we het hebben over die zero-emissiezones, de nul-uitstootzones. De ontwikkeling van elektrische bestelautos…


Tweede Kamer, 86e vergadering

woensdag 19 juni 2024

…getreiterd. We zien allerlei pestmaatregelen, zoals invoering van zero-emissiezones, autoluwe zones en 30 kilometerzones, maar ook het zonder enige redelijke … vermoed, het debat beluisterend, dat vooral gerefereerd werd aan de zero-emissiezones die vanaf 1 januari 2025 beoogd zijn in te gaan, gericht op stadslogistiek…


Lijst van ingekomen stukken

woensdag 19 juni 2024

…- 18 juni 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. Onafhankelijke toets zero-emissiezones, rapportage van meldingen van ondernemers en voortgangsgesprek Centraal…


Kerken die in de knel komen door het instellen van zero emissiezones

dinsdag 18 juni 2024

…instellen van zero-emissiezones. Hoe luidt uw reactie op het bericht dat kerken in Den Haag in de knel komen door het instellen van zero-emissiezones?[1] Deelt … instellen van zero-emissiezones in Den Haag? Hoe wilt u deze zorgen tegemoet treden? Ziet u deze risico’s ook bij de andere 28 gemeenten waar zero-emissiezones…


Adviesrapport emissiezones juridische afbakening en toets aan privacywetgeving

maandag 17 juni 2024

…WATERSTAAT ONTHEFFING NUL -EMISSIEZONES | JURIDISCHE AFBAKENING EN TOETS AAN PRIVACYWETGEVING Adviesrapport ontheffing nul -emissiezones | juridische afbakening … .................. ................ 39 Adviesrapport ontheffing nul -emissiezones | juridische afbakening en toets aan privacywetgeving 3/39 30 mei 2023…


Voortgang duurzaam vervoer en toelichting voorjaarsbesluitvorming 2024

maandag 17 juni 2024

…belanghebbenden. Onafhankelijke toets invoering zero-emissiezones In de Kamerbrief van 29 januari 2024 ‘Stand van zaken zero-emissie stadslogistiek’8 is aan de Kamer … toets zou zal worden uitgevoerd op een verantwoorde invoering van de zero-emissiezones. Deze toets is op dit moment in volle gang en de verwachting is dat…


Beslisnota bij Kamerbrief Voortgang duurzaam vervoer en toelichting voorjaarsbesluitvorming 2024

maandag 17 juni 2024

…ETS2) zou kunnen worden vastgesteld. Het adviesrapport ontheffing nul -emissiezones dient gepubliceerd te worden met de Kamerbri ef. Het onderzoeksbureau … Kamerbrief bevat geen nieuw beleid. Het adviesrapport ontheffing nul -emissiezones is eerder gedeeld met de partners van de ui tvoeringsagenda stadslogistiek…


Antwoorden op vragen commissie van de V-100 over het thema Bereikbaarheid

maandag 17 juni 2024

…Welke maatregelen neemt u om de uniformiteit bij de invoering van zero-emissiezones te vergroten en hoe zorgt u ervoor dat de randvoorwaarden (zoals voldoende … agenda bij de invoering van zero-emissiezones. Zo zijn de afspraken rondom regels en uitzonderingen voor de zero-emissiezones in nauwe samenwerking met brancheorganisaties…


Onafhankelijke toets zero-emissiezones, rapportage van meldingen van ondernemers en voortgangsgesprek Centraal Loket

maandag 17 juni 2024

…Geachte voorzitter, In de kamerbrief van 29 januari 2024 ‘Stand van zaken zero-emissie stadslogistiek’1 zijn twee toezeggingen aan de Tweede Kamer gedaan … uitvoeren van een onafhankelijke toets op het verantwoord invoeren van de zero-emissiezones per 1 januari 20252. Via deze brief wordt de Kamer geïnformeerd over…


Eindrapport Onafhankelijke toets zeroemissiezones

maandag 17 juni 2024

…Onafhankelijke toets zero -emissiezones 3/33 HOOFDSTUK 1 Introductie 1.1 Aanleiding voor het onderzoek Nederland heeft door het Klimaatakkoord van Parijs … afgesproken om de verandering naar zero -emissie in de logistiek te versnellen. Dit gebeurt onder andere door de invoering -emissiezones [voor] stadslogistiek in…


Beslisnota bij Kamerbrief Onafhankelijke toets zero-emissiezones, rapportage van meldingen van ondernemers en voortgangsgesprek Centraal Loket

maandag 17 juni 2024

…!!! ! !"#$! %&$&'()*!+,-! !"#$!%#&'(&&()* !!+,-./! ./!01$&!232/ !!0123!4353431-63! +45-6789: 232/6.;/2<; !!07839-3:;!;<<4! 7)'(11*'=)*$! >*?@AB&*A!C11*D#E)!%?F&G&()&( !C1%?!2 !!%39:69-34/6=1! .<: 3H:232/!!%6=:,83>1?! I! >#@&$#! .!J#$!I! ! 7)'G&'$?(#!9#E)*F*&)K!?$#KL#$=)G&0=)!(?)('!D)*?: )E&''&)D?$)'M…


Agenda procedurevergadering IenW 19 juni 2024

maandag 17 juni 2024

…zeeschepen 2024-2027 wo 19-06-2024 13.30 - 16.00 Rondetafelgesprek Zero-emissiezones do 20-06-2024 11.15 - 13.15 Rondetafelgesprek Lachgasproblematiek in…


Syntheseonderzoek klimaatbeleid

vrijdag 14 juni 2024

…(met name als uitvloeisel van Europees beleid en het instellen van zero - emissiezones voor stadslogistiek ), financiële instrumenten (subsidies, fiscale … /beprijzing Logistiek Vrachtwagenheffing + terugsluis Beprijzing Zero - emissiezones stadslogistiek N ormering /juridisch Europese CO 2 - normen voor bestel…


Besluitenlijst procedurevergadering IenW 11 juni 2024

dinsdag 11 juni 2024

…bij dijkversterking wo 19-06-2024 13.30 - 16.00 Rondetafelgesprek Zero-emissiezones do 20-06-2024 11.15 - 13.15 Rondetafelgesprek Lachgasproblematiek in…


Suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) en Slotwet en Jaarverslag

maandag 10 juni 2024

…De energiebelastingverhoging is van tafel, dat is 1,2 megaton. De zero-emissiezones die verder uitgesteld worden, 0,2 tot 0,4 megaton. En de hybride … afhankelijk willen zijn van zoveel import vanuit Oost-Azië. En met de Net Zero Industry Act wordt voor aanbesteden ook gekeken hoe we met non-price-criteria…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten