Documenten feed

Feed

Antwoord op vragen van het lid Erkens het artikel 'Ingrijpen in energiemarkt noodzakelijk om stroomtekort te voorkomen'

woensdag 17 juli 2024

…zodanig van belang voor het aanjagen van investeringen in batterijen en regelbaar vermogen, die zo kunnen worden terugverdiend. Deze investeringen dempen op…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Verkenning maatregelen luchtkwaliteit

donderdag 27 juni 2024

…ebelasting_Def - final.pdf Berenschot, 2023. Omvang en ombouw van regelbaar vermogen in 2035, Utrecht: Berenschot . Min. EZK, 2023b. Meerjarenprogramma … Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken subsidieregeling CO 2 - vrij regelbaar vermogen, Den Haag: Min: EZK . Min. EZK, 2022. Alles uit de kast - Eindrapportage…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Rekenblad bijlage (shortlist) aan rapport Verkenning maatregelen luchtkwaliteit

donderdag 27 juni 2024

…Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken subsidieregeling CO2-vrij regelbaar vermogen, Den Haag: Min: EZK Min. EZK, 2022. Alles uit de kast - Eindrapportage…


Update van het Integraal Nationaal Plan Energie en Klimaat 20212030

vrijdag 21 juni 2024

…elektriciteitssector in 2035. Er zijn middelen gereserveerd om tot CO 2-vrij regelbaar vermogen te komen, bijvoorbeeld door het stimuleren van het gebruik van waterstof … betrouwbaar is. Daarvoor worden maatregelen genomen om tot CO 2-vrij regelbaar vermogen te komen, bijvoorbeeld door het stimuleren van het gebruik van waterstof…


INEK 2024 Overzicht beleidsmaatregelen

vrijdag 21 juni 2024

…klimaatneutrale elektriciteitssector in 2035 in combinatie met eventuele -regelbaar vermogen treefdoel van klimaatneutraliteit voor de elektriciteitssector in…


Rapport Voorontwerp Nota Ruimte

vrijdag 21 juni 2024

…productieschommelingen, waardoor er behoe ̨e is aan transport, opslag, conversie en regelbaar vermogen. Verder zijn er aan de vraagzijde investeringen nodig om de duurzame…


TNO De energietransitie in Aruba Curaçao en Sint Maarten

maandag 17 juni 2024

…Aqualectra ook investeert in een nieuwe dieselgenerator ten behoeve van regelbaar vermogen in het licht van de leveringszekerheid . Ook wordt er geïnvesteerd … betreffen netverzwaring , batterijopslag en de beschikbaarheid van regelbaar vermogen en back - up capaciteit . In principe kunnen deze systeemkosten door…


Syntheseonderzoek klimaatbeleid

vrijdag 14 juni 2024

…Syntheseonderzoek klimaatbeleid April 2024 Voorzien in CO 2 - vrij regelbaar vermogen en flex In een elektriciteitssysteem dat gevoed wordt door duurzame … energiebronnen zoals zonne - en windenergie is het van belang om ook regelbaar vermogen en flex beschikbaar te hebben voor de momenten waarop de vraag het…


36378 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 april 2024, over Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

woensdag 12 juni 2024

…voorzitter. Dank, collega's, voor de interrupties. Ik ga nu naar CO2-vrij regelbaar vermogen. Ik noemde net het voorbeeld van waterstof al. Het doel is om in 2035 … duurzame elektriciteitsvoorziening te hebben. Daarvoor is een CO2-vrij regelbaar vermogen, bijvoorbeeld gascentrales op waterstof, van groot belang. In de zomer…


Definitief Programma Energiehoofdstructuur en het rapport Energiesysteem van de toekomst 2030-2050 (II3050, editie 2).

woensdag 12 juni 2024

…keuzes. En wat zou dan zo'n keuze kunnen zijn? Dan heb je alsnog wel regelbaar vermogen nodig als compensatie. En ook op opslag om, zeg maar, als we dan … weer die afhankelijkheid hebben van elkaar. Aanlanding, stations, regelbaar vermogen, batterijen, electrolyzers. Dus er wil je in zo'n gebied eigenlijk…


Voortgangsrapportage Landelijk Actieprogramma Netcongestie

dinsdag 11 juni 2024

…maatregelen van 25 april 2024. Met deze maatregel wordt getracht om meer regelbaar vermogen op knelpunten te realiseren. Pieken in het hoogspanningsnet zijn van … met batterijen opgevangen kunnen worden. Met de tijdelijke inzet van regelbaar vermogen op lagere spanningsniveaus kan congestie worden verminderd en structurele…


Voortgang aanpak netcongestie

dinsdag 11 juni 2024

…ontsluiten van flexibiliteit in hun bedrijf of op het bedrijventerrein (regelbaar vermogen). De Flexibiliteitsscan geeft inzicht in de flexpotentie van het bedrijfsproces…


Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers; Brief van de minister voor K&E over voortgang aanpak netcongestie

dinsdag 11 juni 2024

…ontsluiten van flexibiliteit in hun bedrijf of op het bedrijventerrein (regelbaar vermogen). De Flexibiliteitsscan geeft inzicht in de flexpotentie van het bedrijfsproces…


HyRegions. Onderzoek naar de aanpak voor de mogelijke uitrol van regionale waterstofnetwerkinfrastructuur

donderdag 30 mei 2024

…beperkt zijn tot 1000 - 2000 uren per jaar. Bij invulling van dit regelbaar vermogen door elektriciteitscentrales zou dit resulteren in een waterstofvraag…


Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (36378) voortzetting (ongecorrigeerd)

donderdag 23 mei 2024

…techniekneutraliteit. De belangrijkste voorwaarde voor netbeheerders om zelf regelbaar vermogen neer te zetten, staan al in de Energiewet. Het moet nodig zijn voor…


Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (36378) (ongecorrigeerd)

donderdag 23 mei 2024

…andere Stedin kijken naar mogelijkheden om te investeren in eigen regelbaar vermogen. In de casuïstiek gaat het dan om gasgeneratoren. Ziet de minister … minister dan ook ruimte voor meer duurzame vormen van het regelbaar vermogen, bijvoorbeeld via batterijen? Loopt dit mee in het onderzoek dat de minister doet…


Tweede Kamer, 76e vergadering

donderdag 23 mei 2024

…andere Stedin kijken naar mogelijkheden om te investeren in eigen regelbaar vermogen. In de casuïstiek gaat het dan om gasgeneratoren. Ziet de minister … minister dan ook ruimte voor meer duurzame vormen van het regelbaar vermogen, bijvoorbeeld via batterijen? Loopt dit mee in het onderzoek dat de minister doet…


36378 Vierde nota van wijziging inzake Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

donderdag 16 mei 2024

…niet afhankelijk is van weersomstandigheden. Kernenergie kan CO2-vrij regelbaar vermogen leveren. Het ruimtelijk beslag van kernenergie is kleiner dan bij…


Aanvullende informatie t.b.v. plenair debat over de Energiewet (Kamerstuk 36378)

donderdag 16 mei 2024

…transmissie- of distributiesysteembeheerders voor elektriciteit (regelbaar) vermogen contracteren bij marktpartijen om congestieproblemen te voorkomen … onderzoek ik de ruimte voor TSB’s en DSB’s om zelf te investeren in regelbaar vermogen met het oog op het verhelpen of voorkomen van congestieproblemen indien…


Deltascenario's 2024. Zicht op water in Nederland

dinsdag 14 mei 2024

…snel. Gasgestookte energiecentrales zullen tot 2050 nodig blijven als regelbaar vermogen voor de leveringszekerheid. Door het kabinet wordt ingezet op het…


Versnelling en uitbreiding maatregelen netcongestie Flevoland, Gelderland en Utrecht (FGU)

donderdag 25 april 2024

…Inzet van regelbare opwek Met deze maatregel wordt getracht om meer regelbaar vermogen op knelpunten te realiseren. Pieken in het hoogspanningsnet zijn van … met batterijen opgevangen kunnen worden. Met de tijdelijke inzet van regelbaar vermogen op lagere spanningsniveaus kan congestie worden verminderd en structurele…


Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) - systeem

maandag 15 april 2024

…En dank, collega's, voor de interrupties. Ik ga nu naar CO2-vrij regelbaar vermogen. Ik noemde net het voorbeeld van waterstof al. Het doel is om in … duurzame elektriciteitsvoorziening te hebben. Daarvoor is een CO2-vrij regelbaar vermogen, bijvoorbeeld gascentrales op waterstof, van groot belang. In de…


Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2025

maandag 15 april 2024

…bestaande elektriciteitscentrales en het investeringsklimaat van nieuw regelbaar vermogen. Experts hebben geadviseer d randvoorwaarden te stellen aan de rolduidelijkheid … elektriciteitssysteem en het vergroten van de beschikbaarheid van regelbaar vermogen. Dit zorgt ervoor dat er voor huishoudens en ondernemers in Nederland…


Voorstellen maatregelen MJP 2025 Klimaatfonds

maandag 15 april 2024

…technologie‚n en zijn te onderscheiden in 5 categorie‚n: 1) CO2 -vrij regelbaar vermogen, 2) energieopslag, 3) vraags turing (demand side response), 4) transport…


Overzicht klimaatmaatregelen Voorjaarsnota 2023 en 2024

maandag 15 april 2024

…van CO2 - vrij regelbaar vermogen Maatregel is door kabinet geïmplementeerd. E2 Normering of beprijzing van CO2 - vrij regelbaar vermogen om doel in 2035…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten