Documenten feed

Feed

V-100 Aanbiedingen vragen aan de Kamer

maandag 27 mei 2024

…brancheorganisatie van Kappers. Eigenlijk zijn dat allemaal mensen die met de corona eigenlijk onder de lijf hebben ondervonden. Belastingsschulden. Er zijn … Een daarvan is de investeringen om bijvoorbeeld de achterstanden voor corona weg te werken. Meer het algemeen. In het onderwijs zien we dat er vrijheid…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Dure geneesmiddelen

maandag 27 mei 2024

… heeft in 2019 daar al een resolutie over aangenomen. Dat was dan voor corona. Dat zou dan in Nederland doorgevoerd kunnen worden. En wat voor transparantie … andere, zeven andere ziektes. Het was het meest verkochte geneesmiddel voor corona, wereldwijd tot met 2023 228 miljard dollar gezien. In Nederland hebben…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

maandag 27 mei 2024

…referentiejaar gebruikt. Dat is moeilijk te begrijpen, aangezien dit in de corona-periode valt en dus door de lage verkeersdruk absoluut niet representatief … 201813. De kaarten van 2020-2021 zijn niet representatief aangezien deze de corona-periode omva ̋en waarin er signi ̇cant minder verkeersbewegingen waren.…


Antwoord op vragen van het lid Pijpelink over de sluiting van de Van Brienenoordschool in Rotterdam

maandag 27 mei 2024

…onvoldoende was, behalve de eindopbrengsten, waarvan de norm was verlaagd door corona? Waarom heeft de Onderwijsinspectie niet eerder ingegrepen? Waarom is de…


36569 Memorie van toelichting inzake voorstel van wet van de leden De Hoop en Olger van Dijk tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met het mogelijk maken van provinciale inbesteding van openbaar vervoerconcessies (Wet provinciale inbesteding vervoerconcessies)

vrijdag 24 mei 2024

…terwijl het passagiersniveau nog niet terug is op het niveau van 2019 (vóór corona).1 Tegelijkertijd groeit het provinciefonds niet voldoende mee2. Hierdoor … uitbaten. Dit kwam bijvoorbeeld aan de oppervlakte toen provincies tijdens de corona pandemie tijdelijk de opbrengstverantwoordelijkheid en financiële risico’s…


Leefbaarheid onder de loep 2022. Analyse en verdieping Leefbaarometer meting 2022

vrijdag 24 mei 2024

…nieuwste meting van de Leef- baarometer , met als peildatum 1 - 1 - 2022. Corona In de meting 2022 kunnen effecten doorklinken van de coronaperiode. 2 Aantoonbaar … huishoudens in gebieden met een ------------ 2 In het voorjaar van 2022 werden de Corona maatregelen stapsgewijs afgebouwd. Zie: https://www.rivm.nl/gedrags- onderzoek/tijdlijn…


Het bericht ‘Overheid wilde vooral niet te veel uitgeven aan compensatie ‘zorghelden’ met long covid’

vrijdag 24 mei 2024

…verschillende documenten bewijzen dat ze tijdens de eerste golf werkten, corona kregen en zich ziekmeldden, en daarnaast ook nog op tijd een WIA-keuring…


Voetbal gerelateerd Geweld

vrijdag 24 mei 2024

…hee " in een recent incidentenrapport ook aandacht besteed aan de rol van corona in de verschillende besproken casussen. 75 2.2 Voetbalgerelateerd wangedrag … dynamisch fenomeen is dat bestudeerd 72 ÔOplaaiend supportersgeweld na corona door Ôopgekropte frustratiesÕÕ, trouw.nl, 20 oktober 2021. Geraadpleegd…


Herziene convocatie commissiedebat DUO en Hoger onderwijs d.d. 12-6-2024

vrijdag 24 mei 2024

…verzoek commissie over een burgerbrief over kosten ov- reisproduct tijdens corona Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R … verzoek commissie over een burgerbrief over kosten ov-reisproduct tijdens corona - 23645-789 Griffier: M. Verhoev Activiteitnummer: 2024A00214…


Herziene convocatie commissiedebat Verkeersveiligheid 20-06-2024 18.45-22.45; datum gewijzigd, agendapunten toegevoegd

vrijdag 24 mei 2024

…openbaar Onderwerp: Verkeersveiligheid Agendapunt: Kwartaalrapportage CBR ‚corona-inhaalslagTM examens vierde kwartaal 2023 Zaak: Brief regering - minister … en Waterstaat, M.G.J. Harbers Œ 15 februari 2024 Kwartaalrapportage CBR ‚corona-inhaalslagTM examens vierde kwartaal 2023 - 29398-1097 Agendapunt: Slimme…


PBLQ rapport “Digitalisering van de dienstverlening op de BES-eilanden”

vrijdag 24 mei 2024

…een vorm van transactiedienst is. Tijdens corona is er wel onderwijs op afstand geboden, echter is dit na corona niet duurzaam ingericht. Onderstaande tabel…


Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023 (Kamerstuk 36560-XIII-1)

donderdag 23 mei 2024

…Innovatieagenda Digitalisering? 27 14 Zijn er naast de BMKB-groen en BMKB-corona nog meer luiken die interessant kunnen zijn voor borgstellingskredieten…


Evaluatie Tijdelijke subsidieregeling Kennisnetwerk SPV (2020-2024)

donderdag 23 mei 2024

…ondersteund bij het maken van een juiste vertaalslag van de risico - . Ondanks de corona pandemie zijn alle bijeenkomsten doorgegaan, zij het in aangepaste vorm … roadshows . De training over het gebruik van de risico -indicatoren is wegens de corona pandemie geannuleerd. Volgens het Kennisnetwerk was deze training alleen…


Thuiszitters en thuisonderwijs

donderdag 23 mei 2024

…Ja, dank u wel. Een reactie op het betoog van mevrouw Westerveld. Kijk, corona heeft aangegeven dat het voor kinderen heel erg belangrijk is... ...om … voor te houden. We zien echter ook een groep tijdens corona, die deden het beter tijdens corona, met digitaal afstandsonderwijs. En er is nu inderdaad…


Besluitenlijst OCW-procedurevergadering d.d. 23 mei 2024

donderdag 23 mei 2024

…(voortzetting) 64. Agendapunt: Dossiers (ter informatie) Ł Commissiedebat 001 Dossier corona en funderend onderwijs Ł Commissiedebat 002 Dossier Burgerschapsonderwijs … Commissiedebat 008 Dossier Nederlands als tweede taal Ł Commissiedebat 009 Dossier corona en het hoger onderwijs en het mbo Ł Commissiedebat 010 Dossier Taskforce…


Advies NJCM

donderdag 23 mei 2024

…in ver band met het functio neren van de Eer ste Ka mer in tij den van de corona cri sis , Kamerstukken I 2019/20, CXXXIX, nr. E .. 3 vergaderingen. Het…


Advies ATR

donderdag 23 mei 2024

…Besluitvorming . Op grond van de ervaringen met digitaal vergaderen in de Corona-periode is de we ns van decentrale overheden om ook in de toekomst digitaal…


Openbare technische briefing CBS - Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals

donderdag 23 mei 2024

…tevreden met het leven geworden. Dat is een trend die we eigenlijk sinds corona zien. Daar hebben we ook op verschillende andere manieren wel over bericht…


Ontwikkeling en beschikbaarheid van geneesmiddelen

donderdag 23 mei 2024

…overkomen ons. Wat ik net al schetste, gelukkig hebben we een soort van corona achter de rug. Dat heeft veel problemen ook in de logistieke keten opgeleverd…


Reactiebrief OLS Wijzigingswet SZW-wetten BES

donderdag 23 mei 2024

…Europees Nederland. Maar ook door de harde klap pen vanwege de orkanen, corona en nu de mondiale prijsverhogende situatie. Het is tegen deze achtergrond…


Debat over het niet uitvoeren van de aangenomen motie over het niet instemmen met het internationale pandemieverdrag (ongecorrigeerd)

dinsdag 21 mei 2024

…om ervoor te zorgen dat die pandemie niet zo'n uitbraak kent als we bij corona hebben gehad. Nogmaals, we gaan als land over ons eigen gezondheidsbeleid … gezondheidsproducten. We weten allemaal dat aan de vooravond van het exploderen van corona in eigen land al onze persoonlijke beschermingsmiddelen waren verkocht aan…


36449 Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Wet banenafspraak

dinsdag 21 mei 2024

…financiële instrumenten als complex ervaren. Daarnaast zagen we dat gedurende de corona-jaren 2020 en 2021 er minder mensen uit de doelgroep in dienst werden genomen … financiële instrumenten als complex zien. Daarnaast zagen we dat gedurende de corona-jaren 2020 en 2021 er minder mensen uit de doelgroep in dienst werden genomen…


Tweeminutendebat Media (CD 11/4) (ongecorrigeerd)

dinsdag 21 mei 2024

…Ik kan natuurlijk niet namens de PVV spreken. Wij worden eigenlijk sinds corona nergens meer uitgenodigd. Dat geldt volgens mij in meer of mindere mate…


Conceptverslag Leefstijlpreventie

dinsdag 21 mei 2024

…In het RIVM-rapport staat dat ze een meting hadden gedaan in 2020, toen corona helaas nog actief was. Toen ging al 20% van de Nederlandse bevolking de…


Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2023

dinsdag 21 mei 2024

…Nationale ombudsmanWaarom doen ze niet beter hun best? Bia verliest tijdens corona haar baan als zelfstandig restaurantma- nager. Ze belandt in de bijstand…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten