Documenten feed

Feed

Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Beckerman over de extra belasting van woningcorporaties met betrekking tot schadevergoedingen

woensdag 29 november 2023

…slachtoffers van de gaswinning, waaronder ook huurders en woningcorporaties, hebben al veel te veel negatieve gevolgen van de gaswinning moeten ervaren. Een … vraagstellers doelen op schadeloosstelling naar aanleiding van schade door gaswinning geldt dat eventuele fiscale gevolgschade wordt vergoed door het IMG (Instituut…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Duurzamer door digitalisering. Bijdrage van digitalisering aan emissiereductie

dinsdag 28 november 2023

…reparatie en installatie van machines, waterbedrijven, afvalbeheer, olie - en gaswinning, cokesfabrieken en raffinaderijen. Landbouw: de agrarische sector. Gebouwde … activiteiten zoals el ektriciteitsopwekkin g in energiecentrales, het olie - en gaswinning en het oogsten van zonne - en windenergie. Netwerkbeheer (energiedistributie)…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Beslisnota bij bij antwoord op vragen van het lid Van Haga over aardbevingsschade aan stal en mestkelder

dinsdag 28 november 2023

…1 van 1 Programma DG Groningen en Ondergrond Directie Schadeherstel en Gaswinning Groningen Auteur Datum 10 november 2023 Kenmerk PDGGO -DSGG / 40799189…


Beslisnota Kamerbrief IMG hervat afhandeling meldingen in bezwaarfase op basis van nieuwe maatregelen

dinsdag 28 november 2023

…2 van 2 Programma DG Groningen en Ondergrond Directie Schadeherstel en Gaswinning Groningen Kenmerk PDGGO -DSGG / 41144075 tevens recht doet aan de overlast…


Evaluatierapport Comptabiliteitswet 2016

woensdag 22 november 2023

…instemming van de Tweede Kamer vooraf over de schade en versterking en de gaswinning uit het Groningenveld. Nijboer gebrui kte voor deze gebeurtenissen de…


Reactie op de motie van het lid Omtzigt over een energiestrategie om in Nederland gewonnen gas beschikbaar te stellen aan de Nederlandse consument (Kamerstuk 29023-422)

maandag 20 november 2023

…integraal onderdeel van uitmaakt. Nederland is door de gestage afname van de gaswinning in Nederland al sinds 2018 netto-importeur. Het Centraal Bureau voor de … hier ook naar de beantwoording van de vragen van het lid Omtzigt over gaswinning in Nederland op 20 september 2022.16 Ik verwijs ook naar de technische…


Rapport `Tegenwind in Gebiedsontwikkeling`

maandag 20 november 2023

…van EPC naar BENG maart 2021 Ł Suezkanaal blokkade Ł Ł Gazprom verlaagt gaswinning juli 2021 en natuurverbetering januari 2022 De Jonge Minister van Wonen … van EPC naar BENG maart 2021 Ł Suezkanaal blokkade Ł Ł Gazprom verlaagt gaswinning en natuurverbetering De Jonge Minister van Wonen maart 2022 Vervallen…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 40

dinsdag 7 november 2023

…Kaderrichtlijn Water 29 684, nr. 254 Œ de motie-Beckerman c.s. over bestaande gaswinning onder de Waddenzee en rond de Waddeneilanden zo snel mogelijk stoppen…


Besluit van 26 oktober 2023, tot wijziging van het Besluit Tijdelijke wet Groningen in verband met het aanwijzen van het gebied waarbinnen het bewijsvermoeden geldt

maandag 6 november 2023

…a. binnen de reikwijdte van de beweging van de bodem als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld of gasopslag bij Norg of de gasopslag bij Grijpskerk … de afhandeling van fysieke schade aan gebouwen en werken als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld (artikel 6:177a). De gasopslagen Norg en Grijpskerk…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 oktober 2023, over Groningen

vrijdag 3 november 2023

…Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 33 529 Gaswinning Nr. 84 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 31 oktober 2023 De … de staatssecretaris Mijnbouw d.d. 22 september 2023 inzake beëindiging gaswinning Groningenveld (Kamerstuk 33 529, nr. 1176); - de brief van de staatssecretaris…


Conceptverslag Funderingsproblematiek

woensdag 1 november 2023

…funderingsproblematiek met andere issues zoals bodemdaling, klimaatadaptatie en gaswinning. In Friesland bijvoorbeeld, waar in sommige gebieden gas gewonnen wordt … Daarop doorgaand. We zien dat dit voorkomt bij mijnbouw, zoutwinning, gaswinning, oliewinning — daar hebben we gelukkig niet veel van en wat mij betreft…


Ontwikkelkader windenergie op zee

maandag 30 oktober 2023

…vermindering van de uitstoot van CO 2 , stikstofoxiden (NO X ) en fijnstof bij de gaswinning en aan een efficiëntere benutting van het net op zee. Een kansrijke mogelijkheid … Ook nabij het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden vindt gaswinning plaats en is er concrete belangstelling voor aansluiting op het net op…


Summer Briefing 2023 Task Force monitoring ombouw laagcalorische gasmarkt in het buitenland

vrijdag 27 oktober 2023

…mijn Kamerbrief van 22 september jl. aangeef, is het beëindigen van de gaswinning is noodzakelijk voor de brede veiligheid van de bewoners van het aardbevingsgebied … Kamer het wetsvoorstel aangeboden waarmee het definitieve einde aan de gaswinning uit het Groningenveld per 1 oktober 2024 wettelijk wordt vastgelegd.3…


Funderingsproblematiek

donderdag 26 oktober 2023

…met andere issues, zoals bodemdaling, klimaatadaptatie en bijvoorbeeld gaswinning in friesland, bijvoorbeeld waar sommige gebieden gas gewonnen wordt ondervinden … kwam. Voorzitter, en daar nog op doorgaans bij bij mijnbouw zoutwinning, gaswinning oliewinning minder gelukkig niet veel van wat mij betreft straks helemaal…


Beschouwing Raad van State op Klimaatnota 2023

donderdag 26 oktober 2023

…raffinaderijen, de hoogovens, de waterbedrijven en afvalbeheer, de olie - en gaswinning en stadsverwa rming. 18 Dit betreft een voorlopige schatting omdat het…


Klimaat- en Energieverkenning 2023

donderdag 26 oktober 2023

…raffinaderijen, de hoogovens, de wa- terbedrijven en afvalbeheer , de olie - en gaswinning en stadsverwarming. De herziene EED vraagt lidstaten het primair energieverbruik … de bouwnijverheid, de raffinaderijen, de cokesfabrieken, de olie - en gaswinning, het transport en de distributie van energie, afvalbeheer (inclusief afvalver-…


Besluitenlijst - procedurevergadering LNV d.d. 25 oktober 2023

woensdag 25 oktober 2023

…Appreciatie van de motie van het lid Beckerman c.s. over het besluit inzake de gaswinning bij Ternaard niet langer uitstellen (Kamerstuk 35334-267) en motie van … Appreciatie van de motie van het lid Beckerman c.s. over het besluit inzake de gaswinning bij Ternaard niet langer uitstellen (Kamerstuk 35334-267) en motie van…


Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld (36441) op 21 december 2023

woensdag 25 oktober 2023

…beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld Agendapunt: Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld … Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld - 36441 Griffier: D.S. Nava Noot: 1. De leden wordt…


Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

dinsdag 24 oktober 2023

…wijziging van de gaswet en mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het groningenveld voedsel dit te bespreken? Is dit controversieel…


Besluitenlijst van de procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 24 oktober 2023

dinsdag 24 oktober 2023

…Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische … Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld - 36441 Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld…


Stemmingen (ongecorrigeerd)

dinsdag 24 oktober 2023

…1192); • de motie-Van Wijngaarden over het versneld mogelijk maken van gaswinning op de Noordzee (33529, nr. 1193). (Zie wetgevingsoverleg van 16 oktober…


Tweede Kamer, 16e vergadering

dinsdag 24 oktober 2023

… 1192); de motie-Van Wijngaarden over het versneld mogelijk maken van gaswinning op de Noordzee (33529, nr. 1193). (Zie wetgevingsoverleg van 16 oktober…


Definitieve stemmingslijst dinsdag 24 oktober 2023

dinsdag 24 oktober 2023

…1193 - de motie - Van Wijngaarden over het versneld mogelijk maken van gaswinning op de Noordzee Stemming 6. Stemming over: aangehouden motie ingediend…


Gewijzigde motie van de leden Beckerman en Nijboer over de waardevermeerderingsregel open laten staan tot 2025 en ook nieuwe groepen daarvoor in aanmerking laten komen (t.v.v. 33529-1180)

dinsdag 24 oktober 2023

…TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2023-2024 33 529 Gaswinning Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BECKERMAN EN NIJBOER Ter vervanging van…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 24 oktober 2023

…Appreciatie van de motie van het lid Beckerman c.s. over het besluit inzake de gaswinning bij Ternaard niet langer uitstellen (Kamerstuk 35334-267) en motie van…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten