Documenten feed

Feed

Memorie van toelichting

donderdag 18 april 2024

…Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit P.Adema De Minister voor Natuur en Stikstof Ch. van der Wal-Zeggelink B. BEGROTINGSTOELICHTING 1 Leeswijzer Tabel 1 … ombuigingen binnen de LNV-begroting. Overheveling IenW In het kader van de stikstofaanpak worden middelen van de Aanvullende Post overgeheveld aan IenW ten behoeve…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Voorstel van wet

donderdag 18 april 2024

…Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit P.Adema De Minister voor Natuur en Stikstof Ch.van der Wal-Zeggelink Begrotingsstaat Wijziging begrotingsstaat van…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Memorie van toelichting

donderdag 18 april 2024

…815 815 400 1.215 665 Small Business Innovation Research 150 150 150 Stikstofaanpask piekbelasters industrie 11.500 11.500 1.725 13.225 21.750 31.425 21 … opgehoogd met € 75,2 mln. • Voor een aantal specifieke (bovenwettelijke) stikstofmaatregelen op het gebied van industrie, bouw en mobiliteit is er in totaal €…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 11 maart 2024, over de Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren (vervolg)

donderdag 18 april 2024

…je zult moeten maken tussen dierenwelzijn en milieu, klimaat, natuur en stikstof. De minister presenteert als reden om iets niet te doen dat je situaties … altijd zo te zijn, want de koe in de wei is bijvoorbeeld heel goed voor stikstof. Dat weet meneer Pierik ook. Er zijn situaties denkbaar waarin dat wel…


Toelichting Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) op de voorstellen van de minister van LNV en de effecten hiervan op het mestbeleid.

donderdag 18 april 2024

…mest en compost. We zien dat de meeste stikstof wordt toegediend aan grasland, maar dat ook de meeste stikstof in de vorm van dierlijke mest wordt gegeven … heel veel kunstmest gegeven. Dus dit is het gebruik van stikstof, de toediening van stikstof aan de Nederlandse landbouwgronden. Even wachten tot de…


Jaarverslag 2023 Railinfratrust

donderdag 18 april 2024

…StikstofProRail heeft te maken met de stikstofproblematiek in de gebruiksfase en bouwfase van projecten.GebruiksfaseDe stikstofproblematiek heeft impact op spooruitbreidingsprojecten … spooruitbreidingsprojecten die leiden tot een toename van stikstofdepositie door het gebruik van het spoor, hiervan is met name sprake op decentrale lijnen met…


Voortgangsbrief regie op de ruimtelijke ordening

donderdag 18 april 2024

…opgaven zoals de landbouwtransitie, natuurherstel, klimaatadaptie en stikstofreductie? ◦ Biobased (ver)bouwen: het inzetten op een circulaire, biobased productie … concept-ruimtelijke arrangementen. Daarnaast laat ik met de minister voor Natuur en Stikstof diverse (vervolg)onderzoeken uitvoeren op het thema groene leefomgeving…


Conceptverslag Energieraad (informeel) d.d. 15 &16 april 2024.

donderdag 18 april 2024

…energieprojecten eenmalig stikstof vrijkomen, terwijl het wel kan leiden tot een forse structurele reductie in de stikstofuitstoot. Gaat de minister dit onderwerp … versneld van de grond te krijgen, want ze zijn ook nodig voor de reductie van stikstof en CO2. Ik zou ook graag zien dat de minister dit in Brussel bespreekbaar…


Tweede Kamer, 67e vergadering

donderdag 18 april 2024

…de regering kwik en zilver weliswaar afschaffen, maar introduceert zij stikstof. U weet het vast nog wel: dat vreselijk enge goedje waardoor het hele land … eerste spreker het lid Martens-America van de VVD; het tweeminutendebat Stikstof, NPLG en Natuur (CD d.d. 17/04), met als eerste spreker het lid Kostić…


Staat van de veiligheid van Groningen in verband met de voormalige gaswinning

donderdag 18 april 2024

…Overzicht maatregelen n.a.v. kabinetsbesluit 38 Verwerving van extra stikstofcapaciteit Omschakeling van grootverbruikers Versnelde afbouw v an de export … aanvullende maatregelen: Overzicht aanvullende maatregelen Het verhogen van de stikstof inzet naar 100% Het beleveren van exportpunt Oude Statenzijl met pseudo…


Beslisnota bij Kamerbrief Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad van 29 april 2024 te Luxemburg

donderdag 18 april 2024

…van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Minister voor Natuur en Stikstof Geannoteerde agenda Landbouw - en Visserijraad 29 april 2024 Pagina 1 van…


Nationale aanpak funderingsproblematiek

woensdag 17 april 2024

…We hebben vanmiddag een hele debat weer in de Kamer gehad over natuur, stikstof en het NPLG. Daaraan gekoppeld is natuurlijk het transitiefonds. Dus … werkt aan de opgave waar ze mee zitten, of dat nou water, klimaat, een stikstof is of de bodemdaling. We hebben de boeren zelf ook behoefte aan om te…


Stikstof, NPLG en natuur

woensdag 17 april 2024

…hand van de notitie Erisman en Strootman bevestigen dat de doelen van stikstof wel te bereiken zijn met meer sturing? Voorzitter, ik rond af. Uiteindelijk … oppervlakte groeien. En dat gaat met een slakkengangetje. En dan moet de stikstofdepositie ook nog eens ongeveer, waarschijnlijk meer, halveren. Willen we daar…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 maart 2024 , over Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

woensdag 17 april 2024

…toch gaan investeren in een nieuwe stal, dan met het oog op klimaat en stikstof in één keer goed gaan doen. Dat was de gedachte: doe het in één keer … concepten namelijk ook valideren en testen. Je hebt ook nog te maken met stikstofproblematiek en klimaatproblematiek. Je moet dus nieuwe stalconcepten hebben;…


Eindrapportage herafweging 2022 RHDHV NAM

woensdag 17 april 2024

…is gekozen voor een biologische zuivering, aangezien de verwijdering van stikstof (ammonium) en andere organische stoffen centraal staan. Lozingsnormen bepalend … Biologische zuivering Na de ontharding wordt H 2 S geoxideerd en wordt stikstof verwijderd met twee biologische processen. Biologische sulfide oxidatie…


Voortgang op de maatwerkafspraken

woensdag 17 april 2024

…weer van belang, omdat voor een groot deel ook naast CO2-reductie ook stikstofaanpak in de maatwerkafspraken zit. En vanzelfsprekend hebben de provincien … Het uitgangspunt moet toch zijn dat als we met elkaar CO2-reductie en stikstofreductie voor ogen hebben, dat dan wetgeving daarop gewoon moet worden aangepast…


Bundel 4.2 - Bundel Woo-verzoek Sinkevicius

woensdag 17 april 2024

…regeling. NV-gebieden: 1a. in te zetten op het one -in all -in principe (zowel stikstof als fosfaat verontreinigd) bij de aanwijzing van NV -gebieden voor 2023 … zetten op het one -out all -out principe (minimaal één van de nutriënten stikstof en/of fosfaat verontreinigd) w aarmee een groter aantal gebieden in 2023…


Lijst van vragen en antwoorden over de mestcrisis (o.a. Kamerstukken 33037-523, 33037-528 en 30525-152)

woensdag 17 april 2024

…wordt meer mest geproduceerd, en dan gaat het om de nutriënten fosfaat en stikstof, dan dat er op Nederlandse landbouwgrond geplaatst kan worden. Voor een … jaarlijks een inventarisatie van de balans voor de nutriënten fosfaat en stikstof. De meest recente inventarisatie is die over het jaar 2022.1 De fosfaatuitscheiding…


Plan van aanpak mestmarkt

woensdag 17 april 2024

…naar 440 miljoen kg stikstof en 135 miljoen kg fosfaat. Deze verlaging zal ertoe leiden dat de mestproductie, uitgedrukt in stikstof en fosfaat, verlaagd … en nabij 471 miljoen kg stikstof en 146 miljoen kg fosfaat zal zijn. Dit betekent dat in 2025 de excretie voor zowel stikstof (circa 6,6 %) als voor fosfaat…


Beantwoording Kamervragen plan van aanpak mestmarkt 5 april

woensdag 17 april 2024

…Veehouderijen met meer mest dan zij op eigen grond mogen plaatsen, uitgedrukt in stikstof en/of fosfaat, hebben een mestoverschot en moeten dat afvoeren van het … Voedselkwaliteit Ons kenmerk DGA - PAV / 52470751 stap in) de afbouw van de dierlijke stikstof mestgift op derogatiebedrijven, de pl aatsingsruimte voor dierlijke mest…


Beslisnota bij Lijst van vragen en antwoorden over de mestcrisis (o.a. Kamerstukken 33037-523, 33037-528 en 30525-152)

woensdag 17 april 2024

…Natuur en Voedselkwaliteit TER INFORMATIE Aan de Minister voor Natuur en Stikstof Beantwoording vragen over enkele Kamerbrieven over de mestcrisis Pagina … niet onomstotelijk gebleken dat stikstof uit dierlijke mest meer af- en uitspoelt naar het water dan stikstofkunstmest. - In de antwoorden wordt informatie…


Beslisnota bij Kamerbrief Reactie op de motie van het lid Vedder c.s. inzake derogatievrije zones rondom Natura 2000-gebieden (Kamerstuk 36410-XIV-57)

woensdag 17 april 2024

…van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Minister voor Natuur en Stikstof reactie motie Vedder c.s. inzake derogatievrije zones rondom Natura 2000 … afstand van 250 meter. Mede namens/met a kkoord van Minister voor Natuur en Stikstof


Lijst van ingekomen stukken

woensdag 17 april 2024

…Reactie op verzoek commissie over het NPLG en de stikstofmaatregelen - 34682-190 minister voor Natuur en Stikstof, C. van der Wal - 15 april 2024 Rondgezonden … gepubliceerd. Aanpak PAS-meldingen - 35334-295 minister voor Natuur en Stikstof, C. van der Wal - 15 april 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. Reactie op…


Uitstel beantwoording vragen van de leden Pierik en Van der Plas over het artikel 'Toekomst van Gorsselse melkveehouders onzeker, want in het bos staan eiken in plaats van iepen'

dinsdag 16 april 2024

…doen toekomen. Christianne van der Wal-Zeggelink Minister voor Natuur en Stikstof


Debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024 (ongecorrigeerd)

dinsdag 16 april 2024

…is een van de vele redenen waarom we ervoor moeten zorgen dat we de stikstofcrisis in Nederland aanpakken en open blijven staan voor internationaal talent … Adema ligt nu even te sudderen. Er is volgens mij deze week een debat over stikstof en volgende week een debat over landbouw, of omgekeerd. Heb die discussie…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten