Documenten feed

Feed

36378 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 april 2024, over Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

woensdag 12 juni 2024

…Jetten, minister voor Klimaat en Energie, viceminister-president, over: - het wetsvoorstel Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) (Kamerstuk … tribune en de mensen die dit thuis of ergens anders digitaal volgen. Dit is het tweede wetgevingsoverleg over dit wetsvoorstel. Vorige week maandag hebben…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering

woensdag 12 juni 2024

…implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2464 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014, Richtlijn … Richtlijn 2004/109/EG, Richtlijn 2006/43/EG en Richtlijn 2013/34/EU, met betrekking tot duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (PbEU 2022, L322) (Implementatiebesluit…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Beleidsdoorlichting openbaar bestuur en democratie. Doorlichting van het BZK-beleid van artikel 1 van Begrotingshoofdstuk VII. Eindrapport

woensdag 12 juni 2024

…Beleidsdoorlichting openbaar bestuur en democratie Doorlichting van het BZK-beleid van artikel 1 van Begrotingshoofdstuk VII Eindrapport Klaartje Peters … uitgevoerd in opdracht van het min isterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De verantwoordelijkheid voor d e inhoud van het onderzoek berust bij…


Tweede Kamer, 83e vergadering

woensdag 12 juni 2024

…afmeldingen zijn. Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. Het is 12 juni. Dat is voor ruim 190.000 jonge mensen in Nederland een spannende … horen vandaag namelijk of zij geslaagd zijn voor hun eindexamen. Daarom is het helemaal leuk dat we deze dag beginnen met de minister voor Primair en Voortgezet…


Tweeminutendebat EU-LNV (CD 9/4) (ongecorrigeerd)

dinsdag 11 juni 2024

…EU-LNV EU-LNV Aan de orde is het tweeminutendebat EU-LNV (CD d.d. 09/04). De voorzitter: Dat tweeminutendebat is zoals gezegd met dezelfde bewindspersoon … bewindspersoon en ook met veel van dezelfde sprekers. Het betreft het tweeminutendebat EU-LNV naar aanleiding van een commissiedebat gehouden op 9 april jongstleden…


Tweede Kamer, 82e vergadering

dinsdag 11 juni 2024

…Aan de orde is het mondelinge vragenuur , overeenkomstig artikel 12.3 van het Reglement van Orde. Vragen Tuinman Vragen van het lid Tuinman aan … proportionaliteit van het Israëlische handelen bij het bevrijden van gijzelaars Nuseirat . De voorzitter : Aan de orde is het vragenuurtje. Een hartelijk…


Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 13 juni 2024 (aanvang: 9.45 uur)

maandag 10 juni 2024

… agendapunt 14, 37 DEF i.v.m. agendapunt 25, 42 DiZa i.v.m. agendapunt 42 EU i.v.m. agendapunt 11, 12, 16, 18, 36, 38 EZK i.v.m. agendapunt 18, 35, 42 … particulieren (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) 4. Agendapunt: Brievenlijst organisaties (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst) 2 Reeds…


Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken; Brief van de minister van SZW over de geannoteerde agenda van de Formele Raad WSBVC van 20 juni 2024

maandag 10 juni 2024

…de Geannoteerde Agenda tevens over de voortgang van de onderhandelingen inzake de herziening van de Coördinatieverordening Sociale Zekerheid. Daarnaast … over de Nederlandse positiebepaling ten aanzien van de Verordening oprichting EU-Talentenpool. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van…


Geannoteerde Agenda Formele Raad WSB 20 juni 2024

maandag 10 juni 2024

…de Geannoteerde Agenda tevens over de voortgang van de onderhandelingen inzake de herziening van de Coördinatieverordening Sociale Zekerheid. Daarnaast … over de Nederlandse positiebepaling ten aanzien van de Verordening oprichting EU-Talentenpool. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van…


Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's Onze toekomst veiligstellen - De klimaatdoelstelling voor Europa voor 2040 en de weg naar klimaatneutraliteit tegen 2050 met het oog op de totstandbrenging van een duurzame, rechtvaardige en welvarende samenleving; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Klimaat en Energie over de Commissiemededeling betreffende de Klimaatdoelstelling 2040

maandag 10 juni 2024

…539 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's Onze toekomst … klimaatdoelstelling voor Europa voor 2040 en de weg naar klimaatneutraliteit tegen 2050 met het oog op de totstandbrenging van een duurzame, rechtvaardige en welvarende samenleving…


Suppletoire begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) en Slotwet en Jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2023 (ongecorrigeerd)

maandag 10 juni 2024

… Tweede Kamer, Suppletoire begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2024 (wijziging samenhangende … de Voorjaarsnota) en slotwet en jaarverslag van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van het Nationaal Groeifonds 2023 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG…


Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsvoorstellen op het terrein van Financiën, mei 2024

vrijdag 7 juni 2024

…ter bekostiging van de toen heersende crisis te vragen. Daarnaast was het doel het verbeteren van de financiële stabiliteit omdat speculatie verminderd … (geconsolideerde) heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting Het doel van de voorstellen is om binnen de EU eerst een gemeenschappelijke vennootschapsbelastinggrondslag…


Samenvattend adviesrapport ten behoeve van het Energie-Infrastructuur Plan Noordzee 2050

vrijdag 7 juni 2024

…2Dit rapport ‚Samenvattend adviesrapport ten behoeve van het Energie-infrastructuur Plan Noordzee 2050TM is een samenvattend inhoudelijk advies op basis … worden. Het betreft: ŁAdviesnotitie 1 ‚Strategische visieTM richt zich op de strategische visie voor het EIPN 2050. Ł heeft betrekking op het mogelijke…


Adviesnotitie 4: Marktordening (juridisch perspectief)

vrijdag 7 juni 2024

…cht. Indien het bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u de afzender onmiddellijk in te lichten en dit memorandum te vernietigen; het is niet toegestaan … hebben gegeven en voor specifieke doeleinden in ver band met het project beschreven in het document. Anderen partijen kunnen geen rechten aan dit document…


Geannoteerde besluitenlijst ministerraad 7 juni 2024

vrijdag 7 juni 2024

…Besluitenlijst van de v ergadering ge houden op 7 juni 2024 in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken , aange vangen 's morgens om 10.45 uur _______________________ … nr.3813192 ) Vastgesteld . 2 . Buitenlands beleid a. Internetconsultatie inzake wetsvoorstel internationale sanctiemaatregelen ( M inister van B Z ) Internationale…


Ambtelijke analyses hoofdlijnenakkoord Deel 2

vrijdag 7 juni 2024

…Geen middelen in het hoofdlijnenakkoord Eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij regionale concessieverleners. Recent zijn vanuit het Rijk structureel … gesteld (Bikker). De bereikbaarheid van het landelijk gebied wordt verbeterd door het busvervoer tussen dorpskernen op het platteland te versterken XXVeiligheid…


Ambtelijke analyses hoofdlijnenakkoord Deel 1

vrijdag 7 juni 2024

…regelgeving en in sommige gevallen aanpassen verdragen Hoofdlijnenakkoord in het kort Op het terrein van BZK Uitgebreid maatregelenpakket + investeringen voor Wonen … deregulering 100.000 woningen per jaar erbij bouwen 1 miljard per jaar voor het ontwikkelen van nieuwe woningbouwlocaties + 0,5 miljard per jaar voor infra…


Conceptverslag Hulp- en geneesmiddelenbeleid

vrijdag 7 juni 2024

…de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 september 2022 inzake beschikbaarheid medische hulpmiddelen en in-vitrodiagnostica (32805, nr … Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29 september 2022 inzake reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van…


36463 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II)

vrijdag 7 juni 2024

…36463 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke … (36463) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG I. ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag van de vaste commissie…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 24

vrijdag 7 juni 2024

…verband met: 35 482 Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding … wetsvoorstel Stemmingen 4. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg inzake de vervanging van onderzeebootcapaciteit 34 225, nr. 58 -de motie-Erkens…


MDMA. Voorbij de extase

donderdag 6 juni 2024

…spoedeisende hulp arts bij het OLVG in Amsterdam en medische achterwacht intoxicaties bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum in het Universitair Medisch … emeritus hoogleraar Verslavingszorg bij de Universiteit van Amsterdam en het Amsterdam UMC, gespecialiseerd in verslaving en psychiatrische comorbi- diteit…


EU-voorstellen: Pakket betreffende de Europese industriële defensiestrategie (JOIN(2024)10 en COM(2024)150); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister en staatssecretaris van Defensie over mededeling inzake Europese Defensie-Industrie Strategie en voorstel voor Verordening Europees Defensie-Industrie Programma

donderdag 6 juni 2024

…Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023-2024 36 538 EU-voorstellen: Pakket betreffende de Europese industriële defensiestrategie (JOIN(2024)10 … Strategie (EDIS) 2 , het voorstel voor Verordening Europees Defensie-industrie Programma (EDIP) 3 , en tevens het BNC-fiche over deze voorstellen dat per brief…


Tweede Kamer, 81e vergadering

woensdag 5 juni 2024

…Mededelingen Mededelingen De voorzitter : Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld: Eerdmans. Deze mededeling wordt voor … de behandeling van: het wetsvoorstel Goedkeuring en uitvoering van het Protocol van 29 maart 2023 te Brussel tot wijziging van het Verdrag van 9 februari…


Debat over de voorjaarsnota 2024 (36550-1) (ongecorrigeerd)

dinsdag 4 juni 2024

…Voorjaarsnota 2024 Aan de orde is het debat over de Voorjaarsnota 2024 (36550, nr. 1). De voorzitter: Aan de orde is het debat over de Voorjaarsnota 2024 … eerste termijn van de Kamer kan schorsen voor het diner. Ik wil dat niet te laat doen. Ik geef graag het woord aan de heer Tony van Dijck van de fractie…


Conceptverslag Financiële markten

dinsdag 4 juni 2024

…de brief van de minister van Financiën d.d. 20 juni 2023 inzake jaarrapportage 2022 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) (27863, nr … 13 juli 2023 inzake speculatieve handel in landbouwgrond (27581, nr. 54); • de brief van de minister van Financiën d.d. 6 juli 2023 inzake fintechonderzoek…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten