Documenten feed

Feed

Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'US, UK Lead Pledge to Triple Nuclear Power by 2050 at COP28'

woensdag 29 november 2023

…langere termijn deze oproep tot het vrijmaken van additionele middelen voor kernenergie (en het verkennen van innovatieve financieringsmechanismen) leidt tot … Frankrijk naar verwachting als belangrijk signaal zien van toewijding aan kernenergie als essentiële vorm van elektriciteitsproductie. Dit heeft mogelijk een…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'US, UK Lead Pledge to Triple Nuclear Power by 2050 at COP28'

woensdag 29 november 2023

…Pagina 1 van 2 Directoraat -generaal Klimaat en Energie Programmadirectie Kernenergie Auteur TER BESLISSING Datum 27 november 2023 Kenmerk DGKE -PK / 41142763 … door onder andere de VS en het VK en vraagt aandacht voor de rol van kernenergie in het behalen van de mondiale klimaatdoelstellingen en roept op tot een…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Onderliggende stukken bij het voorgenomen besluit op verzoek NPO tot intrekking van de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland

maandag 27 november 2023

… Dat vergeten ze, die klimaatactivisten. En tegelijkertijd hebben ze kernenergie als de baarlijke duivel afgeschilderd, hè. Waardoor wij zeker in Vlaanderen … voor de alternatieven, zoals kernenergie. Partijen aan de linkerkant van het spectrum willen niets weten van kernenergie, terwijl het toch een belangrijk…


Opwerking van radioactief materiaal; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over nucleaire veiligheid (Kamerstuk 25422-293)

woensdag 8 november 2023

…aangeven welke dialoog Nederland voert met Duitsland over de inzet van kernenergie, de gevolgen van de uitstoot van fossiele energiecentrales voor de Nederlandse … lidstaat zelfstandig besluit over de eigen energiemix en de inzet van kernenergie als onderdeel hiervan. Het kabinet hecht veel waarde aan het beginsel…


Verslag van een schriftelijk overleg over nucleaire veiligheid (Kamerstuk 25422-293)

dinsdag 7 november 2023

…aangeven welke dialoog Nederland voert met Duitsland over de inzet van kernenergie, de gevolgen van de uitstoot van fossiele energiecentrales voor de Nederlandse … lidstaat zelfstandig besluit over de eigen energiemix en de inzet van kernenergie als onderdeel hiervan. Het kabinet hecht veel waarde aan het beginsel…


Verslag van de Energieraad van 17 oktober 2023

dinsdag 7 november 2023

…geval van directe prijssteun, oftewel subsidie, aan hernieuwbare- en kernenergie, in het bijzonder de effecten en eventuele distributie van de inkomsten … van windenergie, zonne-energie, geothermische energie, waterkracht en kernenergie. Hierbij waren voor Nederland de lange implementatietermijn van drie jaar…


Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

vrijdag 3 november 2023

…Ook is er een meerjarig missiegedreven innovatie programma (MMIP) voor kernenergie toegevoegd aan de IKIA. Voor de KIA Circulaire Economie geldt dat de circulariteit…


Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 oktober 2023, over Groningen

vrijdag 3 november 2023

…de klimaattransitie en we gaan over op duurzame energiebronnen zoals kernenergie. Tegelijkertijd zijn we nu en in de aankomende jaren nog niet van fossiele…


Verslag Milieuraad van 16 oktober 2023

donderdag 2 november 2023

…zich in voor het opnemen van andere nul-emissie technologieën, zoals kernenergie, naast hernieuwbare energie. Deze lidstaten konden akkoord gaan met een…


Assessment of hydrogen policies NL

maandag 30 oktober 2023

…67 21 II3050 Nuclear power National 157.3 157.3 157.3 Scenariostudie kernenergie 20 22 Renewable Heat National 18 5 5 Expert opinion F ossil Hydrogen Import…


Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds); Nota naar aanleiding van het verslag

vrijdag 27 oktober 2023

…opgenomen, omdat deze in de tijd kunnen veranderen. De percelen zijn: 1) kernenergie, 2) CO 2 -vrije gascentrales, 3) energie-infrastructuur, 4) vroege fase … (beleids- verantwoorde- lijk bewinds- persoon) Operationele doelstelling 1. Kernenergie (Minister voor Klimaat en Energie) Het onderzoeken van het veilig en doelmatig…


Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de Europese waterstofbank; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Klimaat en Energie inzake de Commissiemededeling betreffende de Europese

vrijdag 27 oktober 2023

…gemotiveerd antwoord. 3. Kan de regering een inschatting maken over hoe kernenergie zou scoren ten opzichte van de voorgestelde ‚waterstofrouteTM inzake onder … ontvangen deze leden een gemotiveerd antwoord. Antwoord Waterstof en kernenergie kunnen elkaar aanvullen en sluiten elkaar niet per definitie uit. Waterstof…


Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's: Een industrieel plan voor de Green Deal voor het nettonultijdperk; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Klimaat en Energie

vrijdag 27 oktober 2023

…Nederlandse als Europese wet- en regelgeving en beleidsdiscussies waarin kernenergie een rol speelt? Welk standpunt heeft het kabinet ingenomen bij deze discussies … Europese dossiers spelen bij de kernenergie ambities van het kabinet? Hoe groot is de potentiële financiering van kernenergie in Nederland via deze dossiers…


Klimaat- en Energieverkenning 2023

donderdag 26 oktober 2023

…uitgebreide omschrijving zie Meer- jarenprogramma Klimaatfonds 2024, perceel kernenergie. Voorwaarde: goedkeuring door de Europese Commissie. nee Mogelijke effecten … uitgebreide omschrijving zie Meerjarenpro- gramma Klimaatfonds 2024, perceel kernenergie. Voorwaarde: goedkeuring van de nadere uitwerking door de fondsbeheerder…


Klimaatnota 2023

donderdag 26 oktober 2023

…Naast groei van hernieuwbare energieproductie en een grotere rol voor kernenergie zet het kabinet in op verbetering van de uitwisseling van elektriciteit … vermogen op land.Geïnstalleerd vermogen hernieuwbaar - Zon-PV MW2.2.4 Kernenergie Het kabinet tre ̃ voorbereidingen op de bouw van twee nieuwe kerncentrales…


Inframarginale heffing elektriciteitsproducenten (Uitvoeringstoets)

maandag 23 oktober 2023

…elektriciteitsopwekking uit wind, zon, waterkracht, biomassa, afval en kernenergie. De inframarginale heffing zal ook gaan gelden voor kolencentrales. Het…


36453 Memorie van toelichting inzake tijdelijke wet inzake invoering van een belasting op marktinkomsten van inframarginale elektriciteitsproductie overeenkomstig verordening (EU) 2022/1854 van de Raad van 6 oktober 2022 betreffende een noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen (PbEU 2022

zaterdag 21 oktober 2023

…wordt opgewekt uit wind, zon, waterkracht, biomassa, biogas, afval en kernenergie. De verordening biedt daarnaast de mogelijkheid om verdergaande beperkingen … waterkracht, vaste biomassa, gasvormige biomassa (biogas), afval en kernenergie. Elektriciteitsopwekking uit geothermie, bruinkool, ruwe aardolieproducten…


Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's Tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader 2021 – 2027; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over de BNC-fiches inzake

vrijdag 20 oktober 2023

…STEP worden ondersteund. Worden de middelen gebruikt om te investeren in kernenergie, biomassa, of mestvergisting? Zo ja, hoeveel? Wordt er geïnvesteerd in … STEP worden ondersteund. Worden de middelen gebruikt om te investeren in kernenergie, biomassa, of mestvergisting? Zo ja, hoeveel? Wordt er geïnvesteerd in…


Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor K&E over beleidsinzet biogrondstoffen

vrijdag 20 oktober 2023

…vragen deze leden wat de status is van het onderzoek naar de inzet van kernenergie. De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat zien … vragen deze leden wat de status is van het onderzoek naar de inzet van kernenergie. Antwoord Ik heb uw Kamer in juni 2023 op de hoogte gesteld van de status…


36378 Verslag inzake Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

woensdag 18 oktober 2023

…energiedragers. De leden van de VVD-fractie hechten grote waarde aan de rol van kernenergie in het nieuwe elektriciteitssysteem. Deze leden vragen waarom de Kernenergiewet … opgenomen in het wetsvoorstel. Verder vragen deze leden op welke wijze kernenergie kan worden ingebed in de energiemix. Daarnaast vragen zij in hoeverre…


Verslag van een commissiedebat, gehouden op 27 september 2023, over Klimaat & energie (algemeen)

maandag 16 oktober 2023

…wordt. Ik ben wel benieuwd naar de mening van de minister hierover. Dan kernenergie. Wij lezen dat in 2024 11 miljoen ter beschikking wordt gesteld voor de … de marktordening. Het vierde: hernieuwbare energie op land. En vijf: kernenergie. Het zou kunnen dat hier zo meteen nog wat overige vragen binnenkomen…


Groningen

maandag 16 oktober 2023

…bezig met klimaattransitie. We gaan over op duurzame energiebronnen zoals kernenergie. Tegelijkertijd zijn we nu en in de aankomende jaren nog niet van fossiele…


NRD-advies m.e.r. Kernenergiewetswijziging KCB

maandag 16 oktober 2023

…wetswijziging en hoe dit past in de bredere besluitvorming over de inzet van kernenergie in Nederland. Dit bemoeilijkt een advies over waar dit milieuonderzoek … volgorde, en in welk besluit, besloten over de elektriciteitsproductie uit kernenergie in Nederland, en wat is daarbinnen de De Commissie heeft over de afbakening…


Beslisnota bij Kamerbrief Advies van de Commissie m.e.r. over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Wijziging Kernenergiewet t.b.v. bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele

maandag 16 oktober 2023

…met einddatum 2033 voor de productie van kernenergie gelijk staat aan een onbeperkte toestemming voor kernenergie. Zoals de Commissie m.e.r. ook zelf aangeeft…


Advies van de Commissie m.e.r. over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport Wijziging Kernenergiewet t.b.v. bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele

maandag 16 oktober 2023

…wettelijke belemmering die bepaalt dat de kerncentrale Borssele na 2033 geen kernenergie meer mag produceren. De Commissie heeft ook de zienswijzen die in het…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten