Documenten feed

Feed

Postmarkt

woensdag 12 juni 2024

… waarvan 15.000 postbezorgers en 3300 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken bij ons en komen vijf dagen in de week bij u aan de deur. En … betaalbaar, bereikbaar en betrouwbaar is. Een tijd lang dachten we dat die zorg met afnemende volumes steeds belangrijker werd. Maar de wereld is veranderd…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Stand van zaken CIZ mei 2024

woensdag 12 juni 2024

…en beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). De indicaties die het CIZ stelt … aanvraagstroom en onvoldoende passende capaciteit, mede door een krapper wordende arbeidsmarkt, liepen de werkvoorraden bij het CIZ op, wat resulteerde in langere doorlooptijden…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs); Nota naar aanleiding van het verslag

woensdag 12 juni 2024

…rond het opstellen van het studieplan. Dit wetsvoorstel vult de verplichte zorg voor studenten die de instelling nu reeds heeft aan met dit verplichte studieplan … het werken met eenheden van leeruitkomsten de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt of onderwijs en praktijk verkleint. Daarmee komt dit wetsvoorstel tegemoet…


Risicorapportage Financiële Markten 2024

woensdag 12 juni 2024

…in internationaal perspectief hoog blijven, zijn ze niet direct reden tot zorg. Huishoudens en bedrijven bezitten namelijk óók veel vermogen. Bovendien … betreft een gemiddelde van de herverzekeraars, schadeverzekeraars (excl usief zorg), levensverzekeraars, en zorgverzekeraars. RISICORAPPORTAGE FINANCIELE MARKTEN…


MIVD en Cyber

woensdag 12 juni 2024

…enkelzijdige focus op meer werknemers lastig zal zijn in deze krappe arbeidsmarkt. Dus wat gaat het kabinet hieraan doen en wanneer komt de herziening … puzzelstukjes op de juiste momenten bij elkaar kunnen leggen. Waar mijn zorg soms wel eens zit, is dat wij in Nederland bepaalde kennis hebben, dat ze…


Definitief Programma Energiehoofdstructuur en het rapport Energiesysteem van de toekomst 2030-2050 (II3050, editie 2).

woensdag 12 juni 2024

…in beeld gebracht? Dus arbeidsmarkt, krapte, de kennis, et cetera? Ja, dus hoe we zijn omgegaan met de krapte in de arbeidsmarkt... en de krapte in andere … tegenaan lopen dat je vervolgens de doelen niet gaat halen van 2050. Dus hoe zorg je daar dan voor? Want dat heeft denk ik ook implicatie voor wat we nu doen…


Vervolg commissiedebat Mentale gezondheid van jongeren en studenten

woensdag 12 juni 2024

…debat zich ook terechtgericht op de goede samenwerking tussen onderwijs en zorg. Zo onderschreef de heer Krul het belang van het op orde moeten zijn van … Mevrouw Van Zanten vroeg ook nadrukkelijk naar verbetering tussen onderwijs en zorg. En daarna stelde de heer Paternotte een zorgplicht mentaal welzijn voor…


Reactie op GR-advies over Verbetermogelijkheden in het bevolkingsonderzoek borstkanker

woensdag 12 juni 2024

…is het gevolg van een tekort aan screeningslaboranten en krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel. Ondanks grote inspanningen van de uitvoeringsorganisatie … de 28 maanden zijn tot eind 2025. Dit als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt waarover ik eerder in deze brief schreef. De meest recente cijfers tot…


Bijlage bij position paper UCR: notitie Economic Board Zeeland

woensdag 12 juni 2024

…waarin vertegenwoordigd het Zeeuwse bedrijfsleven, de kennisinstellingen , de zorg, Campus Zeeland, provincie en gemeenten Zeeland staat bekend om de rust, … rappe arbeidsmarkt en lage werkloosheid Zeeland heeft een sterke, diverse economie, maar er zijn ook uitdagingen. Er is een zeer krappe arbeidsmarkt en Zeeland…


Beleidsdoorlichting openbaar bestuur en democratie. Doorlichting van het BZK-beleid van artikel 1 van Begrotingshoofdstuk VII. Eindrapport

woensdag 12 juni 2024

…instroom in het ambt en zorgen dan mensen na het ambt weer goed landen op de arbeidsmarkt. De subsidiëring van de twee verenigingen van decentrale volksvertegenwoordigers … instroom in het ambt en zorgen dat mensen na het ambt weer goed landen op de arbeidsmarkt. Voor de benoemde ambtsdragers, te weten de burgemee sters en de Commissarissen…


Procedurevergadering commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

woensdag 12 juni 2024

…begrotingsstaten, zoals gisteren. Agendepunt 7, wijziging van de wet langdurige zorg, de wet financiering sociale verzekeringen, de wet marktoordeling, gezondheidszorg … van de bekostigingsmogelijkheden met middelen vanuit het fonds langdurige zorg. Iemand controversieel? Nee. Voorstel aanmelden voor plenaire agendering…


Herziene agenda PV VWS - d.d. 12 juni 2024, 10.15 - 11.30 uur; nagekomen agendapunten

woensdag 12 juni 2024

…aanpassingen van technische aard Zaak: Wetgeving - minister voor Medische Zorg, P.A. Dijkstra - 15 februari 2024 Wijziging van de Warenwet en de Tabaks- … voor plenaire behandeling. Zaak: Nota van wijziging - minister voor Medische Zorg, P.A. Dijkstra - 4 juni 2024 Nota van wijziging - 36503-7 Voorstel: Ter bespreking…


Tweede Kamer, 83e vergadering

woensdag 12 juni 2024

…Wilders, Van Zanten en Zeedijk, en mevrouw Dijkstra, minister voor Medische Zorg, de heer Jetten, minister voor Klimaat en Energie, viceminister-president … Soepboer dat? De heer Soepboer (NSC): Laat me vooropstellen dat ik de zorg van meneer De Kort begrijp. Alleen is het wel zo dat er een moment moet komen…


Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

dinsdag 11 juni 2024

…Ik heet van harte welkom de minister van VWS en de minister van Medische Zorg. Ik heet van harte welkom mijn collega's, mevrouw Doelbe namens DSP, mevrouw … zorgverzekeraars die hun wettelijke zorgplicht niet nakomen en dat er onvoldoende zorg wordt ingekocht en de minister haar verantwoordelijkheid niet neemt. Hij…


Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (ongecorrigeerd)

dinsdag 11 juni 2024

…11 juni 2024 overleg gevoerd met mevrouw Dijkstra, minister voor Medische Zorg, mevrouw Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de heer … Paulusma, Slagt-Tichelman en Tielen, en mevrouw Dijkstra, minister voor Medische Zorg, mevrouw Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de heer…


Staatsbosbeheer. Veerkracht. Jaarverslag 2023

dinsdag 11 juni 2024

…......... ................................ ......... 40 3.5 Jeugd, werk, zorg en welzijn ................................ ............................ … Klimaatakkoord. Beleven: 3. De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het groen in het kader van de participatiewetgeving. 4. Het versterken…


Publicatie Brainport Eindhoven 'Regionale visie op internationaal talent'

dinsdag 11 juni 2024

…Kijkend naar talent is één van de oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt het aantrekken en behouden van internationaal talent. Internationaal … en te blijven investeren in randvoorwaarden zoals huisvesting, onderwijs, zorg en mobiliteit. Deze visie richt zich op de dynamiek rondom internationaal…


Position paper Brainport Eindhoven t.b.v. rondetafelgesprek Gevolgen wetsvoorstel Wet Internationalisering in balans d.d. 13 juni 2024

dinsdag 11 juni 2024

…de andere kant is er ook het belang van internationalisering voor de arbeidsmarkt, de kenniseconomie en het onderwijs. Bij de uitwerking en uitvoering … rekening gehouden worden met de toekomstige behoeften van maatschappij en arbeidsmarkt, met de kennis dat de vraag naar arbeid niet lineair is en er voegtijdig…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 11 juni 2024

…Gezondheidsraad van 23 en 24 april 2024 - 21501-31-749 minister voor Medische Zorg, P.A. Dijkstra - 05 juni 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. Geannoteerde … EU Gezondheidsraad op 21 juni 2024 - 21501-31-750 minister voor Medische Zorg, P.A. Dijkstra - 05 juni 2024 Rondgezonden en gepubliceerd. Geannoteerde…


Stemmingen (ongecorrigeerd)

dinsdag 11 juni 2024

…2025 structureel 575 miljoen euro vrijmaken voor een loonkloofakkoord in de zorg en dit plan dekken door taakstellend het maximumpremieloon te verhogen (36550 … noodplan om mensen met een indicatie voor Wlz-ggz-zorg passende woonvoorzieningen met langdurige zorg te bieden (29325, nr. 161); • de motie-Beckerman c…


Tweede Kamer, 82e vergadering

dinsdag 11 juni 2024

…belangrijk voor het aankomende kabinet: blijf in verbinding met de buitenwereld, zorg ervoor dat die contacten op dat niveau blijven. Dan kun je invloed uitoefenen … Wet zorg en dwang, die in 2020 van kracht is gegaan. Door het nieuwe opendeurenbeleid zijn er aan de ene kant meer positieve ervaringen in de zorg. Stelt…


Definitieve stemmingslijst dinsdag 11 juni 2024

dinsdag 11 juni 2024

…2025 structureel 575 miljoen euro vrijmaken voor een loonkloofakkoord in de zorg en dit plan dekken door taakstellend het maximumpremieloon te verhogen 36 … noodplan om mensen met een indicatie voor Wlz - ggz - zorg pa ssende woonvoorzieningen met langdurige zorg te bieden 29 325, nr. 16 2 - de motie - Beckerman…


Besluit van 3 juni 2024 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000, het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2022, het Besluit inburgering 2021 en het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie ter implementatie van Richtlijn (EU) 2021/1883 van het Europees Parlement

dinsdag 11 juni 2024

…met stand van zaken onderzoek aanvullende maatregelen tegen krapte op arbeidsmarkt | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl, p. 18.Staatsblad 2024 15013 van Nederland … kennismigratie, geen substan- tiële oplossing is voor de tekorten op de arbeidsmarkt. Allereerst moet worden ingezet op mensen in Nederland die (meer) willen…


Voortgangsrapportage Landelijk Actieprogramma Netcongestie

dinsdag 11 juni 2024

…onderzoekvoorstel uit over het parallel benutten van OV netten. EZK draagt zorg om bij dit onderzoekvoorstel (en voordat het onderzoek van start gaat) de … inzicht verrijkt met indicatoren op flexibiliteit, energie planologie en arbeidsmarkt. Definitie gereed: Q3/Q4 - 2024. Realisatie gereed: Q1 - 2025. Landelijk…


Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen

dinsdag 11 juni 2024

…twee personen hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de … bevalling op grond van artikel 3:18 of 3:30, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg wordt genoten, tenzij de ongeschiktheid voorafgaande aan en de ongeschiktheid…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten