Documenten feed

Feed

Schone Lucht Akkoord en EU-luchtkwaliteitsrichtlijn

donderdag 27 juni 2024

…Geachte voorzitter, Iedereen heeft recht op schone lucht. Luchtkwaliteit heeft van alle milieufactoren de grootste negatieve invloed op de gezondheid … gezondheid van mensen in Nederland. De afgelopen decennia is de luchtkwaliteit verbeterd. Toch worden mensen ziek door luchtvervuiling, overlijden mensen vroegtijdig…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Monitoringsrapportage Doelbereik Schone Lucht Akkoord. Tweede voortgangsmeting

donderdag 27 juni 2024

…Lucht Akkoord Tweede voortgangsmeting De Nederlandse overheid wil de luchtkwaliteit verbeteren omdat minder luchtvervuiling beter is voor de gezondheid … maanden langer leven. De SLA -partners willen ook dat de luchtkwaliteit gaat voldoen aan de WHO -advieswaarden uit 2005 voor fijnstof en stikstofdioxide…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Quickscan impact nieuwe luchtkwaliteitsrichtlijn woningbouwopgave

donderdag 27 juni 2024

….................... ................. 17 4. Wettelijke implicaties luchtkwaliteit en woningbouw ................................ .................... … ................ ................................ .......... 22 6.1 Luchtkwaliteit en het beleid voor 2030 - 2050 ................................ ...…


Verkenning maatregelen luchtkwaliteit

donderdag 27 juni 2024

…maatregelen luchtkwaliteit Brede inventarisatie en uitwerking van 50 kansrijke maatregelen 1 230480 - Verkenning maatregelen luchtkwaliteit Juni 2024 Verkenning … Verkenning maatregelen luchtkwaliteit Brede inventarisatie en uitwerking van 50 kansrijke maatregelen Dit rapport is geschreven door: Arno Schroten en Christiaan…


Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord 2024-2030

donderdag 27 juni 2024

…Schone Lucht Akkoord en hebben inmiddels vele maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. En dat lukt. Alle provincies zijn aangesloten en het … binnen Europa is men bewust van de schade en de risicoTMs van een slechte luchtkwaliteit en worden de lucht- kwaliteitsnormen aangescherpt. Een grote stap voorwaarts…


Update van het Integraal Nationaal Plan Energie en Klimaat 20212030

vrijdag 21 juni 2024

…met gelijkgezinde landen. Zo heeft Nederland ter uitvoering van de EU richtlijn met betrekking tot de aanleg van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen … 2035. The cooperation is led by the ministers responsible for energy policy, who meet on a regular basis. The follow-up of the activities is ensured by the…


Tweede Kamer, 86e vergadering

woensdag 19 juni 2024

…middelgrote ondernemingen. We zien nu al de grote gevolgen van de CO 2 -richtlijn. Het mkb moet nu twintig verschillende boekhoudingen aanhouden voor elke … aan de administratieve lasten te voldoen. Voorzitter. Dan een andere richtlijn waar ook weer een nationale kop op zit: het wapenexportbeleid. De PVV pleit…


Conceptverslag Externe veiligheid

maandag 3 juni 2024

…de gezondheid kunnen krijgen. Voorzitter. De Europese herziening van de Richtlijn industriële emissies moet worden geïmplementeerd. Het is wat mijn fractie … brief te krijgen over de contouren van implementatie van deze belangrijke richtlijn? Voorzitter. In 2020 concludeerde de commissie-Van Aartsen dat het vergunningen-…


Handreiking Groen in en om de Stad

vrijdag 31 mei 2024

…voor minder autoverkeer in de wijk, voor minder geluid en een betere luchtkwaliteit. Ook bewegen mensen meer doordat ze in een groene omgeving vaker ̨etsen … waardoor de s. Ł Luchtverontreiniging. Een gebrek aan groene ruimten kan de luchtkwaliteit in steden verslechteren. Bomen en planten spelen een cruciale rol bij…


Bijlages Nota van Antwoord (4) Beantwoording en (5) Index

vrijdag 31 mei 2024

…ruimte zoekt, maar acht Barneveld West niet wenselijk, vanwege de slechte luchtkwaliteit door de intensieve veehouderij in dat gebied. Verdere verslechtering … in het planMER. Defensie onderzoekt in het plan - MER de impact van luchtkwaliteit Gezonde en veilige leefomge ving Gezondhe id I. Versterke n en concentre…


Debat over de toekomst van Tata Steel (ongecorrigeerd)

dinsdag 28 mei 2024

…volgen. Dan zie je natuurlijk wel dat Nederlandse normen boven die van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, liggen en dat de giftige stoffen die worden … geld gewoon hier gebleven en geïnvesteerd in het verbeteren van de luchtkwaliteit. Het gaat mij om dat toezicht. U zegt: zeggenschap, door zelf aandeelhouder…


Tweede Kamer, 77e vergadering

dinsdag 28 mei 2024

…een wezenlijk onderdeel is; constaterende dat in artikel 30 van de EU-Richtlijn audiovisuele mediadiensten staat dat het toezicht op de media zowel juridisch … vernietigen en dat dit artikel daardoor in strijd is met bovengenoemde EU-richtlijn; verzoekt de regering te onderzoeken hoe de Mediawet zo aangepast kan worden…


Tweede Kamer, 77e vergadering

dinsdag 28 mei 2024

…een wezenlijk onderdeel is; constaterende dat in artikel 30 van de EU-Richtlijn audiovisuele mediadiensten staat dat het toezicht op de media zowel juridisch … vernietigen en dat dit artikel daardoor in strijd is met bovengenoemde EU-richtlijn; verzoekt de regering te onderzoeken hoe de Mediawet zo aangepast kan…


Hoofdrapport plan MER verkenning A50 EBP

maandag 27 mei 2024

…- 28 - 0001 v 7 Leefomgeving en leefbaarheid 71 7.1 Inleiding 71 7.2 Luchtkwaliteit 71 7.3 Geluid(hinder) 79 7.4 Gezondheid 87 7.5 Ruimtegebruik 96 7.6 … (geluid) en aantal blootgestelden (luchtkwaliteit) neemt toe Het effect van de twee kansrijke alternatieven op de luchtkwaliteit bij woningen is beperkt . Een…


MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

maandag 27 mei 2024

…8 Lee ̨aarheid en gezondheid 423.9 Geluid 443.10 Lichthinder 613.11 Luchtkwaliteit 623.12 Trillingen 713.13 Natuur en stikstof 733.14 Landschap, cultuurhistorie … geluidsoverlast en aantasting van natuur aan bod, evenals de baten van verbeterde luchtkwaliteit. De MKBA gebruikt veel informatie uit het MER als input. I/C-verhoudingen:…


MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven 'Voorkeursbeslissing A50 EBP'

maandag 27 mei 2024

…stoffen toe en af. Evenals voor geluid, blijkt uit monitoring dat de luchtkwaliteit als gevolg van het wegverkeer direct langs de hoofdweg A50 matig is … wel voldoet aan de wetgeving. Op verder weg gelegen locaties wordt de luchtkwaliteit in het studiegebied als goed beoordeeld. Het schoner worden van het…


Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” en position paper ”Gezondheid Geborgd” (Kamerstuk 32813-1369)

vrijdag 24 mei 2024

…eisen voortdurend aangescherpt, bijvoorbeeld via de herziening van de Richtlijn Industriële Emissies. Daarnaast moeten aanvullende, bovenwettelijke maatregelen … 2050 voor de leefomgeving in den brede, en dus ook voor de luchtkwaliteit en de bijbehorende WHO- advieswaarden. Op dat moment zal er dus normaliter geen…


Samen meten aan geluid en beleving rond de luchthaven Schiphol. Een verkennend citizen science-onderzoek naar kortetermijnhinder in het kader van de Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid

dinsdag 21 mei 2024

…compared with actual data of aircraft passages. The pa rticipants were people who were exposed to, or more sensitive to, loud noise from aircraft. Keywords: … worden. 2.2.1 Luchtkwaliteit Citizen science wordt door het RIVM tot nog toe het meest toegepast bij het meten en rekenen aan luchtkwaliteit. Erkend werd…


Uitvoering NEC-richtlijn, grootschalige luchtverontreiniging en luchtvaartemissies boven 3.000 voet

woensdag 1 mei 2024

…NEC-richtlijn1. NEC staat voor Nationale Emissiereductie Commitments. Deze richtlijn bepaalt voor iedere lidstaat – en dus ook voor Nederland - voor een aantal … dat Nederland ook in 2022 heeft voldaan aan de verplichtingen van de NEC-richtlijn. Desalniettemin blijft de noodzaak aanwezig om de aan grensoverschrijdende…


Luchtkwaliteit; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van I&W over de veertiende Monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2023

maandag 29 april 2024

…1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023 Œ 2024 30 175 Luchtkwaliteit AA VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 april 2024 De … rapportage over de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2023 aanbood. Naar aanleiding hiervan is op 27 februari 2024 een…


Position paper TSN t.b.v. rondetafelgesprek Voortgang op de maatwerkafspraken d.d. 17 april 2024

vrijdag 12 april 2024

…gezondheidseffecten van emissies van het TSN - terrein op de omgeving, ondanks dat de luchtkwaliteit aan wettelijke grenswaarden voldoet. We zi en dit als een opdracht om … met een fair share om in ieder geval de WHO - richtlijn uit 2005 te behalen en mogelijk daarna d e WHO - richtlijn belangrijkste beoogde maatregel en zullen…


Tweede Kamer, 61e vergadering

donderdag 4 april 2024

…"preventieparadox"? Er is, voor mazelen tenminste, een medische norm: de WHO adviseert een vaccinatiegraad van 95%. Maar we moeten het ook hebben over … zijn er verschillen tussen bepaalde ziektes. Dan kijk ik ook even naar de WHO-informatie en of we bijvoorbeeld die willen gebruiken of eventueel andere…


Luchtkwaliteit en COVID-19. Een onderzoek naar de mogelijke relaties tussen luchtverontreiniging en de incidentie en ernst van COVID-19 in Nederland

woensdag 3 april 2024

Luchtkwaliteit en COVID - 19 Een onderzoek naar de mogelijke relaties tussen luchtverontreiniging en de incidentie en ernst van COVID - 19 in Nederland … Nederland RIVM - rapport 2023 - 0449 L. Mughini - Gras et al. Luchtkwaliteit en COVID - 19 Een onderzoek naar de mogelijke relaties tussen luchtverontreiniging…


Kabinetsreactie rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” en position paper ”Gezondheid Geborgd”

donderdag 28 maart 2024

…versnellingsopties zodat ook vóór 2030 duidelijke verbeteringen in luchtkwaliteit en gezondheidseffecten ten gevolge van TSN worden gerealiseerd. Daarnaast … aantal concrete voorstellen om dit te bereiken. Bijvoorbeeld door de WHO 2021 luchtkwaliteit-advieswaarden als streefwaarden voor de leefomgeving te hanteren…


Externe veiligheid

donderdag 21 maart 2024

…aandacht voor de gronduit kunnen krijgen. De Europese herziening van de richtlijn industriële emissies moet worden geïmplementeerd. En wat mijn fractie … brief over de contouren van implementatie te krijgen van deze belangrijke richtlijn? Voorzitter, in 2020 concludeerde de commissie van Aartsen dat het Vergunningentoezeg…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten